Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Opakowania w BDO - rozliczanie krok po kroku

Przedsiębiorcy, których działalność polega na wprowadzaniu do obrotu w naszym kraju opakowań lub produktów muszą rozliczać się z opakowań, które wprowadzą. Do tego grona zaliczani są m.in.:

  • producenci – zarówno lokalni, jak i działający na skalę ogólnokrajową,

  • dystrybutorzy oraz importerzy, na zlecenie których zapakowany towar trafia do naszego kraju z zagranicy,

  • sprzedawcy internetowi,  prowadzący zarówno sprzedaż we własnym e-sklepie, jak i na portalach aukcyjnych czy społecznościowych

  • prowadzący działalność gastronomiczną, w której posiłki wydawane są w opakowaniach na wynos.

Przedsiębiorcy z powyższych przykładów są tzw. wprowadzającymi i na mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zobligowani są do rozliczania się z każdego wprowadzonego do obrotu opakowania na rynek krajowy po raz pierwszy.

BDO – czy wprowadzający opakowania musi mieć numer?

Rejestr BDO, czyli „Baza Danych o produktach i opakowaniach” do niedawna kojarzony głównie z podmiotami wytwarzającymi lub odbierającymi odpady, to pierwsze miejsce, do którego powinien skierować się tzw. wprowadzający. Dlaczego? Każdy przedsiębiorca wprowadzający opakowania lub produkty do obrotu w kraju ma obowiązek zarejestrować się w BDO i uzyskać numer dla swojej firmy. 

Rejestracja w bazie BDO dla wprowadzających jest odpłatna i wynosi 100 zł dla mikroprzedsiębiorcy oraz 300 dla pozostałych przedsiębiorców. Opłata produktowa to inaczej kara za niezrealizowanie obowiązków i nieosiągnięcie przez wprowadzającego ustawowo wymaganych poziomow recyklingu i odzysku opakowań lub produktów. Opłata produktowa jest jednocześnie czynnikiem motywującym do tego, aby wspomniane obowiązki przedsiębiorca realizował. Opłata w tej samej wysokości opłacana jest później co roku jako tzw. opłata roczna BDO. 


Opłata produktowa za wprowadzone opakowania

Opłata produktowa to inaczej kara za niezrealizowanie obowiązków i nieosiągnięcie przez wprowadzającego ustawowo wymaganych poziomow recyklingu i odzysku opakowań lub produktów. Opłata produktowa jest jednocześnie czynnikiem motywującym do tego, aby wspomniane obowiązki przedsiębiorca realizował.

Wysokość opłaty produktowej zależy od rodzaju i mas wprowadzonych do obrotu przez przedsiębiorcę opakowań lub produktów. Każdy rodzaj materiału, a wyróżniamy ich siedem (tworzywo sztuczne, aluminium, stal, papier i tektura, szkło, drewno oraz tzw. pozostałe) ma zdefiniowaną stawkę za 1 kg oraz procentowy poziom recyklingu. Mając te dane, przedsiębiorca korzysta ze wzoru zapisanego w ustawie, aby wyliczyć należną opłatę.

Publiczne kampanie edukacyjne

Opłata produktowa, za wprowadzone do obrotu opakowania lub produkty w opakowaniach, to nie jedyna opłata dla wprowadzającego. Jest on również zobowiązany do finansowania tzw. publicznych kampanii edukacyjnych, czyli działań proekologicznych, których celem jest uświadamianie, m.in. konsumentom, prawidłowego postępowania z odpadami opakowaniowymi. Na cel, jakim są publiczne kampanie edukacyjne, wprowadzający musi przeznaczyć min. 2% netto wartości opakowań, które wprowadził do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Publiczne kampanie edukacyjne przedsiębiorca może realizować na dwa sposoby. Pierwszym jest wpłacenie na konto Urzędu Marszałkowskiego wspomnianych 2% wartości netto wprowadzonych opakowań. Drugą opcją jest samodzielne prowadzenie działań proekologicznych, na który to cel wydane zostanie nie mniej niż wskazane wyżej 2%. Działania takie mogą polegać na przygotowaniu materiałów edukacyjnych (plakaty, broszury), za pośrednictwem których wprowadzający będzie prowadził edukację odbiorców, np. w zakresie prawidłowego sortowania odpadów. 

Sprawozdanie roczne za wprowadzone opakowania i produkty

Opłaty to nie jedyne obowiązki wprowadzającego. Do 15 marca kolejnego roku należy złożyć roczne sprawozdanie za wprowadzone do obrotu opakowania i produkty. Sprawozdanie składane jest elektronicznie, za pośrednictwem systemu BDO z konta użytkownika głównego (osoba upoważniona do reprezentacji/pełnomocnik).

Kary dla wprowadzającego

Przedsiębiorca, który nie realizuje swoich obowiązków lub realizuje je niedokładnie, musi liczyć się z konsekwencjami, a te mogą być kosztowne. Na firmy, które działają bez wymaganego wpisu do rejestru BDO, nie prowadzą ewidencji opakowań czy też nie składają terminowo sprawozdań za wprowadzone opakowania i tym samym nie wnoszą opłaty produktowej, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska lub sąd, mogą nałożyć kary grzywny lub administracyjne kary pieniężne w wysokości od 5 000 do nawet 1 000 000 zł.

Obowiązki i opłaty wprowadzającego – jak ich uniknąć?

Sprzedawca internetowy, producent, importer, właściciel pizzerii – wszyscy wprowadzają do obrotu opakowania lub produkty, dlatego też muszą realizować obowiązki tzw. wprowadzającego. Ustawodawca nie przewiduje możliwości unikania odpowiedzialności od ich realizacji, przewidział natomiast możliwość scedowania ich na wyspecjalizowane podmioty, takie jak np. Organizacja Odzysku Opakowań TOM-DOLEKO-EKOLA.

Organizacja odzysku osiągnie wymagane ustawą poziomy recyklingu i odzysku, złoży w imieniu wprowadzającego roczne sprawozdanie za wprowadzone przez niego do obrotu opakowania lub produkty, wyeliminuje wysoką opłatę produktową oraz opłatę za publiczne kampanie edukacyjne i zapewni przedsiębiorcy, w zakresie obowiązków związanych z BDO, działanie w pełni zgodne z prawem.

Sprzedajesz w Internecie? Masz restaurację lub kawiarnię? Produkujesz w kraju lub wprowadzasz do obrotu produkty sprowadzone z zagranicy? Jako wprowadzający musisz realizować obowiązki związane z BDO i opakowaniami! 

Przekaż realizację ustawowych obowiązków do Organizacji Odzysku Opakowań TOM-DOLEKO-EKOLA S.A.

Zrobisz to w całości online, korzystając z naszego kalkulatora pod adresem: https://tomoo.pl/kalkulator

Artykuł partnera, tekst zewnętrzny

 

Strzałka