Osobom, którym urodziło się dziecko, jak i tym, które zdecydowały się na adopcję przysługuje niezbywalne prawo do urlopu macierzyńskiego. Jednak aby pracodawca mógł udzielić pracownicy urlopu związanego z urodzeniem dziecka, musi ona złożyć odpowiednie dokumenty. Jednym z nich jest wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego, który jest niezbędny przy ustalaniu wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Wniosek o urlop macierzyński - na jaki okres?

Wymiar urlopu macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie bądź tego, ile jednocześnie przyjęto ich na wychowanie. Oznacza to, że we wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego wskazać należy wymiar tego urlopu - i tak w przypadku urodzenia lub adopcji:

 • jednego dziecka wskazuje się 20 tygodni urlopu macierzyńskiego,
 • dwojga dzieci - 31 tygodni urlopu macierzyńskiego,
 • trojga dzieci - 33 tygodnie urlopu macierzyńskiego,
 • czworga dzieci - 35 tygodni urlopu macierzyńskiego,
 • pięciorga i więcej - 37 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego może przypadać przed przewidywaną datą porodu, natomiast po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem, aż do wykorzystania przysługującego pełnego wymiaru urlopu macierzyńskiego.

Czy są konsekwencje za niezłożenie wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego w terminie?

Już samo urodzenie czy przysposobienie dziecka daje prawo do zasiłku macierzyńskiego. Jednak może on być udzielony w różnej wysokości przez poszczególne okresy urlopu. Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego nie wpływa na wysokość zasiłku przyznanego za czas urlopów związanych z rodzicielstwem, ma on bowiem na celu jedynie poinformowanie w jakim okresie pracownica będzie wykorzystywała urlop macierzyński. Zasiłek macierzyński za czas urlopu macierzyńskiego jest udzielany w wysokości 100% lub 80% w zależności od tego, w jakim terminie został złożony wniosek o urlop rodzicielski.

Ważne!

Urlop macierzyński należy wykorzystać w naturze. Nie ma możliwości zastąpienia go ekwiwalentem pieniężnym.

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego - w jakiej formie go złożyć?

Pracownica nie może zrzec się prawa do urlopu macierzyńskiego. Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego najlepiej złożyć na piśmie oraz dostarczyć do zakładu pracy. Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego powinien zawierać następujące dane:

 • miejscowość i datę założenia wniosku,
 • imię i nazwisko pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • prośbę o udzielenie urlopu,
 • imię i nazwisko dziecka,
 • datę porodu,
 • datę początkową i końcową urlopu,
 • podpis pracownika.