Poradnik Pracownika

Praca w porze nocnej a dodatkowe wynagrodzenie

Zgodnie z art. 151(7) Kodeksu pracy pora nocna obejmuje okres między godziną 21:00 a 7:00. Wynosi ona równo 8 godzin. Pracodawca zobowiązany jest określić regulaminie zakładu pracy porę nocną. Wyjątek stanowi zasada odnosząca się do przedsiębiorców, na których nie został nałożony obowiązek sporządzania regulaminu przedsiębiorstwa. W takim przypadku pracodawca zobligowany jest do poinformowania pracowników o porze nocnej w informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia. Czy praca w porze nocnej wiąże się dla pracownika z jakimiś dodatkami do wynagrodzenia? Sprawdź!

Czy za pracę w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie?

Za pracę w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Kwotę dodatku dolicza się do normalnego wynagrodzenia za pracę pracownika.

Praca w porze nocnej - ustalenie dodatku do wynagrodzenia

Ustalenie wysokości stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę następuje poprzez podzielenie miesięcznego wynagrodzenia minimalnego przez liczbę godzin wynikających z wymiaru czasu pracy pracownika w danym miesiącu. Wymiar czasu pracy w danym miesiącu ustala się mnożąc liczbę pełnych tygodni przypadających w danym miesiącu przez 40 godzin i poprzez dodanie do otrzymanego wyniku iloczynu 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca danego miesiąca kalendarzowego, które są dla pracownika dniami pracy.

Praca w porze nocnej - jak obliczyć dodatek?

W marcu 2020 r. występują 4 pełne tygodnie pracy:
4 tygodnie x 40 godzin = 160 godzin
Pozostają dwa dni pracy w ostatnim tygodniu marca:
2 dni x 8 godzin = 16 godzin
Razem:
160 godzin + 16 godziny = 176 godziny pracy w marcu 2020 r.
Stawka godzinowa wynikająca z minimalnego wynagrodzenia z pracę wynosi:
2600 zł : 176 godzin = 14,77 zł
Po wyliczeniu stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, dodatek za pracę w porze nocnej oblicza się jako 20% tej stawki za każdą przepracowaną godzinę w porze nocnej.
Marzec 2020 r.:
Stawka godzinowa wynikająca z minimalnego wynagrodzenia wynosi: 14,77 zł
Dodatek za godzinę pracy w porze nocnej: 20% x 14,77 zł = 2,95  (brutto za godzinę)

Przykład 1.

Pracownik pracował w porze nocnej w wymiarze 18 godzin w marcu 2020 r. W marcu 2020 r. stawka za godzinę pracy w porze nocnej wynosi 2,95 zł. W związku z tym dodatek za pracę w porze nocnej wynosi 53,10 zł brutto (2,95 zł x 18 godzin). 

Wysokość dodatku za jedną godzinę pracy w nocy będzie więc różna w poszczególnych miesiącach, gdyż zależy od wymiaru godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

Tabela z informacją, jak kształtuje się dodatek za pracę w porze nocnej w 2020 roku:

Miesiąc

Liczba godzin  pracy

Obliczenie wysokości dodatku

Wysokość dodatku brutto za 1 godz.

I

168 godz.

2600 zł /168 h = 15,48 zł × 20%

3,10 zł

II

160 godz.

2600 zł /160 h = 16,25 zł × 20%

3,25 zł

III

176 godz.

2600 zł /176 h = 14,77 zł × 20%

2,95 zł

IV

168 godz.

2600 zł /168 h = 15,48 zł × 20%

3,10 zł

V

160 godz.

2600 zł /160 h = 16,25 zł × 20%

3,25 zł

VI

168 godz.

2600 zł /168 h = 15,48 zł × 20%

3,10 zł

VII

184 godz.

2600 zł /184 h = 14,13  zł × 20%

2,83 zł

VIII

160 godz.

2600 zł /160 h = 16,25  zł × 20%

3,25 zł

IX

176 godz.

2600 zł /176 h = 14,77  zł × 20%

2,95 zł

X

176 godz.

2600 zł /176 h = 14,77 zł × 20%

2,95 zł

XI

160 godz.

2600 zł /160 h = 16,25 zł × 20%

3,25 zł

XII

168 godz.

2600 zł /168 h = 15,48 zł × 20%

3,10 zł