Poradnik Pracownika

Praca w porze nocnej a dodatkowe wynagrodzenie

Czy za pracę w porze nocnej przysługuje mi dodatkowe wynagrodzenie?

Za pracę w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Kwotę dodatku dolicza się do normalnego wynagrodzenia za pracę pracownika.

Praca w porze nocnej - ustalenie dodatku do wynagrodzenia

Ustalenie wysokości stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę następuje poprzez podzielenie miesięcznego wynagrodzenia minimalnego przez liczbę godzin wynikających z wymiaru czasu pracy pracownika w danym miesiącu. Wymiar czasu pracy w danym miesiącu ustala się mnożąc liczbę pełnych tygodni przypadających w danym miesiącu przez 40 godzin i poprzez dodanie do otrzymanego wyniku iloczynu 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca danego miesiąca kalendarzowego, które są dla pracownika dniami pracy.

Praca w porze nocnej - jak obliczyć dodatek?

W lipcu 2018 r. występują 4 pełne tygodnie pracy:

4 tygodnie x 40 godzin = 160 godzin

Pozostają dwa dni pozostałe do końca miesiąca kalendarzowego:

2 dni x 8 godzin = 16 godziny

Razem:

160 godzin + 16 godziny = 176 godziny pracy w lipcu 2018 r.

Stawka godzinowa wynikająca z minimalnego wynagrodzenia z pracę wynosi:

2100 zł (minimalne wynagrodzenie w 2018 r.): 176 godziny = 11,93 zł

Po wyliczeniu stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, dodatek za pracę w porze nocnej oblicza się jako 20% tej stawki za każdą przepracowaną godzinę w porze nocnej.

Lipiec 2018 r.:

Stawka godzinowa wynikająca z minimalnego wynagrodzenia wynosi: 11,93 zł

Dodatek za godzinę pracy w porze nocnej: 20% x 11,93 zł = 2,39  (brutto za godzinę)

Przykład 1.

Pracownik pracował w porze nocnej w wymiarze 18 godzin w lipcu 2018 r. W lipcu 2018 r. stawka za godzinę pracy w porze nocnej wynosi 2,39 zł. W związku z tym dodatek za pracę w porze nocnej wynosi 43,02 zł brutto (2,39 zł x 18 godzin).