Poradnik Pracownika

Praca w porze nocnej a dodatkowe wynagrodzenie

Czy za pracę w porze nocnej przysługuje mi dodatkowe wynagrodzenie?

Za pracę w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Kwotę dodatku dolicza się do normalnego wynagrodzenia za pracę pracownika.

Praca w porze nocnej - ustalenie dodatku do wynagrodzenia

Ustalenie wysokości stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę następuje poprzez podzielenie miesięcznego wynagrodzenia minimalnego przez liczbę godzin wynikających z wymiaru czasu pracy pracownika w danym miesiącu. Wymiar czasu pracy w danym miesiącu ustala się mnożąc liczbę pełnych tygodni przypadających w danym miesiącu przez 40 godzin i poprzez dodanie do otrzymanego wyniku iloczynu 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca danego miesiąca kalendarzowego, które są dla pracownika dniami pracy.

Praca w porze nocnej - jak obliczyć dodatek?

W lutym 2019 r. występują 3 pełne tygodnie pracy:

3 tygodnie x 40 godzin = 120 godzin

Pozostaje jeden dzień pracy w pierwszym tygodniu lutego oraz cztery dni w ostatnim tygodniu miesiąca:

5 dni x 8 godzin = 40 godziny

Razem:

120 godzin + 40 godziny = 160 godziny pracy w lutym 2019 r.

Stawka godzinowa wynikająca z minimalnego wynagrodzenia z pracę wynosi:

2250 zł (minimalne wynagrodzenie w 2019 r.): 160 godziny = 14,06 zł

Po wyliczeniu stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, dodatek za pracę w porze nocnej oblicza się jako 20% tej stawki za każdą przepracowaną godzinę w porze nocnej.

Luty 2019 r.:

Stawka godzinowa wynikająca z minimalnego wynagrodzenia wynosi: 14,06 zł

Dodatek za godzinę pracy w porze nocnej: 20% x 14,06 zł = 2,81  (brutto za godzinę)

Przykład 1.

Pracownik pracował w porze nocnej w wymiarze 18 godzin w lutym 2019 r. W lutym 2018 r. stawka za godzinę pracy w porze nocnej wynosi 2,81 zł. W związku z tym dodatek za pracę w porze nocnej wynosi 50,58 zł brutto (2,81 zł x 18 godzin). 

Wysokość dodatku za jedną godzinę pracy w nocy będzie więc różna w poszczególnych miesiącach, gdyż zależy od wymiaru godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

Tabela z informacją, jak kształtuje się dodatek za pracę w porze nocnej w 2019 roku:

Mies.

Liczba godzin  pracy

Obliczenie wysokości dodatku

Wysokość dodatku brutto za 1 godz.

I

176 godz.

2250 zł /176 h = 12,78 zł × 20%

2,56 zł

II

160 godz.

2250 zł /160 h = 14,06 zł × 20%

2,81 zł

III

168 godz.

2250 zł /168 h = 13,39 zł × 20%

2,68 zł

IV

168 godz.

2250 zł /168 h = 13,39 zł × 20%

2,68 zł

V

168 godz.

2250 zł /168 h =13,39 zł × 20%

2,68 zł

VI

152 godz.

2250 zł /152 h = 14,80 zł × 20%

2,96 zł

VII

184 godz.

2250 zł /184 h = 12,23  zł × 20%

2,45 zł

VIII

168 godz.

2250 zł /168 h = 13,39  zł × 20%

2,68 zł

IX

168 godz.

2250 zł /168 h = 13,39  zł × 20%

2,68 zł

X

184 godz.

2250 zł /184 h = 12,23 zł × 20%

2,45 zł

XI

152 godz.

2250 zł /152 h = 14,80 zł × 20%

2,96 zł

XII

160 godz.

2250 zł /160 h = 14,06 zł × 20%

2,81 zł