Poradnik Pracownika

Praca w porze nocnej a dodatkowe wynagrodzenie

Zgodnie z art. 151(7) Kodeksu pracy pora nocna obejmuje okres między godziną 21:00 a 7:00. Wynosi ona równo 8 godzin. Pracodawca zobowiązany jest określić regulaminie zakładu pracy porę nocną. Wyjątek stanowi zasada odnosząca się do przedsiębiorców, na których nie został nałożony obowiązek sporządzania regulaminu przedsiębiorstwa. W takim przypadku pracodawca zobligowany jest do poinformowania pracowników o porze nocnej w informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia. Czy praca w porze nocnej wiąże się dla pracownika z jakimiś dodatkami do wynagrodzenia? Sprawdź!

Czy za pracę w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie?

Za pracę w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Kwotę dodatku dolicza się do normalnego wynagrodzenia za pracę pracownika.

Praca w porze nocnej - ustalenie dodatku do wynagrodzenia

Ustalenie wysokości stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę następuje poprzez podzielenie miesięcznego wynagrodzenia minimalnego przez liczbę godzin wynikających z wymiaru czasu pracy pracownika w danym miesiącu. Wymiar czasu pracy w danym miesiącu ustala się mnożąc liczbę pełnych tygodni przypadających w danym miesiącu przez 40 godzin i poprzez dodanie do otrzymanego wyniku iloczynu 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca danego miesiąca kalendarzowego, które są dla pracownika dniami pracy.

Po wyliczeniu stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, dodatek za pracę w porze nocnej oblicza się jako 20% tej stawki za każdą przepracowaną godzinę w porze nocnej.

Wyliczenie dodatku za pracę w porze nocnej wygląda następująco:

W lutym 2022 r. występują 4  tygodnie pracy:

4 tygodnie x 40 godzin = 160 godzin

160 godzin  pracy w lutym 2022 r.

Stawka godzinowa wynikająca z minimalnego wynagrodzenia z pracę wynosi:

3010 zł : 160 godzin = 18,81 zł

Luty 2022 r.:

Stawka godzinowa wynikająca z minimalnego wynagrodzenia wynosi: 18,81 zł

Dodatek za godzinę pracy w porze nocnej: 20% x 18,81 zł = 3,76 zł (brutto za godzinę)

Przykład 1.

Pracownik pracował w porze nocnej w wymiarze 18 godzin w lutym 2022 r. W lutym stawka za godzinę pracy w porze nocnej wynosi 3,76 zł. W związku z tym dodatek za pracę w porze nocnej wynosi 67,68 zł brutto (3,76 zł x 18 godzin). 

Wysokość dodatku za jedną godzinę pracy w nocy będzie więc różna w poszczególnych miesiącach, gdyż zależy od wymiaru godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

Tabela z informacją, jak kształtuje się dodatek za pracę w porze nocnej w 2022 roku:

Miesiąc

Liczba godzin  pracy

Obliczenie wysokości dodatku

Wysokość dodatku brutto za 1 godz.

I

152 godz.

3010 zł /152 h × 20%

3,96 zł

II

160 godz.

3010 zł /160 h × 20%

3,76 zł

III

184 godz.

3010 zł /184 h × 20%

3,27 zł

IV

160 godz.

3010 zł /160 h  × 20%

3,76zł

V

168 godz.

3010 zł /168 h × 20%

3,58 zł

VI

168 godz.

3010 zł /168 h  × 20%

3,58 zł

VII

168 godz.

3010 zł /176 h × 20%

3,58 zł

VIII

176 godz.

3010 zł /176h × 20%

3,42 zł

IX

176 godz.

3010 zł /176 h × 20%

3,42 zł

X

168 godz.

3010 zł /168 h × 20%

3,58 zł

XI

160 godz.

3010 zł /160 h × 20%

3,76 zł

XII

168 godz.

3010 zł /168h × 20%

3,58 zł