Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wynagrodzenie za urlop na poszukiwanie pracy - jak obliczyć?

Otrzymałem od pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Czy mogę złożyć pracodawcy wniosek o 2 dni urlopu na poszukiwanie pracy? Czy pracodawca może mi odmówić? Czy będzie mi przysługiwać wynagrodzenie za urlop na poszukiwanie pracy?

Jan, Zgorzelec 

 

Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi dni wolnych na poszukiwanie pracy w przypadku okresu wypowiedzenia wynoszącego co najmniej 2 tygodnie, przy czym wypowiedzenie umowy musi zostać wręczone przez pracodawcę. Za czas urlopu na poszukiwanie pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Urlop na poszukiwanie pracy

Na wniosek pracownika, pracodawca ma obowiązek udzielić mu dni wolnych na poszukiwanie pracy (art. 37 Kodeksu pracy), które przysługują w wymiarze:

  • 2 dni roboczych w przypadku dwutygodniowego i jednomiesięcznego okres wypowiedzenia,
  • 3 dni roboczych: trzymiesięczny okres wypowiedzenia (nawet jeśli zostanie skrócony na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy).

Jeśli pracownik nie wykorzysta przysługujących mu dni zwolnienia na poszukiwanie pracy, nie ma prawa domagać się u pracodawcy finansowej rekompensaty w formie ekwiwalentu.

Wynagrodzenie za urlop na poszukiwanie pracy

Za na poszukiwanie pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenie za urlop na poszukiwanie pracy należy obliczać, stosując się do zasad obowiązujących w § 5 rozporządzenia o wynagrodzeniach. Wynagrodzenie to wylicza się jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, z jednym wyjątkiem.

W pierwszej kolejności należy wyliczyć wynagrodzenie ze stałych składników wynagrodzenia, następnie ze zmiennych, przy czym stałe składniki uwzględnia się w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu, w którym miało miejsce zwolnienie. Z kolei zmienne składniki wynagrodzenia oblicza się wyłącznie z miesiąca, w którym został wykorzystany urlop na poszukiwanie pracy.

Do wynagrodzenia za urlop na poszukiwanie pracy uwzględniane są składniki zmienne wypłacone w miesiącu, w którym został wykorzystany ten urlop.

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop na poszukiwanie pracy?

Konieczne jest wykonanie następujących kroków:

  1. Ustalenie stałych składników wynagrodzenia i podzielenie przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu.
  2. Ustalenie zmiennych składników wynagrodzenia i podzielenie przez liczbę faktycznie przepracowanych godzin w danym miesiącu.
  3. Po zsumowaniu wyliczonego wynagrodzenia ze składników stałych i zmiennych, należy uzyskaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin wykorzystanego zwolnienia na poszukiwanie pracy.

Przykład 1.

Pracownik otrzymuje stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 6000,00 zł oraz premię regulaminową 500,00 zł. 30 czerwca pracownik ten otrzymał wypowiedzenie z miesięcznym okresem wypowiedzenia. 7 lipca wręczył pracodawcy wniosek o udzielenie 2 dni urlopu na poszukiwanie pracy. Ile wyniesie wynagrodzenie za urlop na poszukiwanie pracy?

  1. Wynagrodzenie stałe - 6000,00 zł należy podzielić przez liczbę godzin do przepracowania w grudniu - 6000,00 zł : 168 godz = 35,71 zł /godz.

  2. Wynagrodzenie zmienne - 500,00 zł należy podzielić przez liczbę faktycznie przepracowanych godzin w grudniu (168 godz. - 16 godz. = 152 godz.) - 500,00 zł : 152 godz. = 3,29 zł /godz.

  3. Po zsumowaniu - 35,71 zł /godz + 3,29 zł /godz = 39,00 zł /godz - wyliczoną kwotę należy pomnożyć przez liczbę godzin wykorzystanego urlopu na poszukiwanie pracy - 39,00zł / godz. x 16 godz. = 624,00 zł

Wynagrodzenie za urlop na poszukiwanie pracy wynosi 624,00 zł.

Pracownikowi, który otrzymał rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy. Za czas poświęcony na poszukiwanie pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenie za ten czas wyliczane jest podobnie do wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Co istotne, w przypadku składników zmiennych wynagrodzenia, w wynagrodzeniu za dni wolne na poszukiwanie pracy uwzględniane są składniki zmienne z miesiąca wykorzystania czasu wolnego na poszukiwanie pracy.