Poradnik Pracownika

Zwolnienie lekarskie dłużej niż 182 dni - co wtedy?

Od pewnego czasu jestem niezdolny do pracy i pobieram z tego tytułu najpierw wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy. Z okresu choroby wynika, że jestem niezdolny do pracy powyżej 182 dni. Ostatnie zwolnienie lekarskie wykracza o 3 dni poza okres zasiłkowy. Czy w takiej sytuacji otrzymam jeszcze zasiłek chorobowy?

Bartosz, Wałbrzych

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy nie dłużej jednak niż przez 182 dni. Jedynie w przypadku, gdy niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży, zasiłek chorobowy należny jest przez okres dłuższy wynoszący maksymalnie 270 dni. 

Zwolnienie lekarski 182 dni lub więcej 

Dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, przewidziane zostało świadczenie rehabilitacyjne.  O okolicznościach decydujących czy świadczenie takie jest należne orzeka jednak lekarz orzecznik ZUS albo komisja lekarska organu rentowego działająca jako II instancja. Co więcej, oceny czy stan zdrowia ubezpieczonego uzasadnia zgłoszenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego dokonuje lekarz prowadzący leczenie nie później niż na 60 dni przed zakończeniem okresu zasiłkowego.

Jeżeli niezdolność pracownicy do pracy nie jest spowodowana gruźlicą (kod literowy D) ani nie przypada w okresie ciąży (kod literowy B) to po wyczerpaniu okresu zasiłkowego nie przysługuje zasiłek chorobowy za okres wykraczający poza 182 dni.