Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Elektroniczne zwolnienie lekarskie a poinformowanie pracodawcy o nieobecności

Otrzymałem zwolnienie od pracy na 12 dni kalendarzowych, począwszy od dzisiaj. Lekarz nie przekazał mi papierowego zwolnienia i poinformował mnie, że zostanie ono przekazane pracodawcy drogą elektroniczną. Czy elektroniczne zwolnienie lekarskie zwalnia mnie z obowiązku poinformowania pracodawcy o mojej absencji chorobowej? 

Roman, Poznań

 

Od 1 grudnia 2018 roku lekarze mają obowiązek wystawiania wyłącznie elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA. Dużą korzyścią dla pracowników związaną z zastąpieniem zwolnień w formie papierowej na zwolnienia elektroniczne jest brak konieczności dostarczenia wspomnianego dokumentu pracodawcy w terminie 7 dni, co mogło być kłopotliwe ze względu na długą lub ciężką chorobę pracownika. 

Elektroniczne zwolnienie lekarskie a obowiązek informacyjny

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły jednak na obowiązek informacyjny o nieobecności pracownika w pracy. Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy nie uległy zmianie po wprowadzeniu obowiązku wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej.

W myśl § 2 ust. 2 przytoczonego rozporządzenia „[w] razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy”.

Jak poinformować pracodawcę?

Co istotne, jeżeli sposób zawiadamiania pracodawcy o nieobecności nie został wskazany w regulaminie pracy, wówczas pracownik może zawiadomić pracodawcę o swojej nieobecności:

  • osobiście,
  • przez inną osobę,
  • telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności,
  • drogą pocztową, przy czym w tym przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego. 

Podsumowując, bez względu na formę wystawionego zwolnienia lekarskiego pracownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o swojej nieobecności w pracy pracodawcę, nie później niż w drugim dniu absencji spowodowanej chorobą.