Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Podatek od posiadania psa - czym jest?

Każdy, kto rozważa nabycie psa, musi liczyć się z tym, że być może zaistnieje konieczności zapłaty podatku i jest to tzw. podatek od posiadania psa

Opłata od posiadania psa nie jest obowiązkowa. To opłata wprowadzana fakultatywnie przez poszczególne samorządy

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych reguluje następujące rodzaje danin: 

 • podatek od nieruchomości, 
 • podatek od środków transportowych, 
 • opłatę targową, 
 • opłatę miejscową, 
 • opłatę uzdrowiskową, 
 • opłatę reklamową,
 • opłatę od posiadania psów.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. 

Pobiera się ją od osób fizycznych posiadających psy.

Zwolnienie od opłaty za posiadanie psa z mocy prawa 

Ustawa przewiduje wyłączenia podmiotowe, kiedy opłaty od posiadania psów się nie pobiera.

Opłaty od posiadania psa nie pobiera się: 

 • w przypadku członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
 • w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
 • w przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  z tytułu posiadania psa asystującego;
 • w przypadku osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
 • w przypadku podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów. 

Wysokość podatku od posiadania psa i jego pobór

Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określa rada gminy w drodze uchwały.

W 2021 roku wysokość opłaty od posiadania psa maksymalnie wynosiła 130,30 zł rocznie od jednego psa. 

W 2022 roku wysokość opłaty od posiadania psa maksymalnie wynosiła 135,00 zł. 

W 2023 roku wysokość opłaty od posiadania psa maksymalnie wynosiła 150,93 zł.

W 2024 roku wysokość opłaty od posiadania psa maksymalnie wynosi 173,57 zł.

Podatek od posiadania psa płacony jest co roku. Dokładny termin jego uiszczania uzależniony jest od decyzji rady gminy podjętej w formie w uchwały. 

Gmina ma dowolność w kształtowaniu zasad pobierania opłaty oraz może wprowadzać ulgi czy zwolnienia np. dla osób, które adoptowały zwierzę ze schroniska czy też zdecydowały się na kastrację zwierzęcia.

Informacji o obowiązującym terminie płatności podatku od psa należy szukać na stronie internetowej gminy lub w siedzibie gminy.

W Biuletynie Informacji Publicznej gminy lub w jej siedzibie znaleźć można również informację o tym, w jaki sposób można uiścić podatek od psa. 

Najczęściej podatek od psa można zapłacić:

 • w kasie gminy;
 • przelewem na konto gminy;
 • u inkasenta, czyli osoby, którą wyznaczyła gmina do tego celu. 

Opłata od posiadania psa na wybranych przykładach

Opłatę od posiadania psa zapłacą m.in.:

 • mieszkańcy Sopotu,
 • mieszkańcy Krakowa,
 • mieszkańcy Giżycka,
 • mieszkańcy Świnoujścia. 

Przykładowo w Sopocie opłata od posiadania psów aktualnie, tak jak w latach ubiegłych, wynosi 66 zł rocznie. Jest płatna bez wezwania w terminie do 15 czerwca roku podatkowego. Przy czym w przypadku wejścia w posiadanie psa w trakcie roku podatkowego opłata od posiadania psa jest płatna w terminie 14 dni, licząc od dnia wejścia w posiadanie psa, przy czym opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.

W Krakowie opłata za posiadanie psa w latach: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 wynosi 36,00 zł od jednego psa. Jest ona płatna bez wezwania, jednorazowo w terminie do 31 maja każdego roku, a w przypadku nabycia psa w trakcie roku podatkowego opłata za ten rok jest płatna do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu wejścia w posiadanie psa.

Przy czym w Krakowie przewidziano dodatkowe zwolnienia od opłaty od posiadania psa poza tymi, które przewiduje ustawa, w następujących sytuacjach:

 • posiadania psów wziętych z krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt;
 • posiadania psów trwale oznakowanych czipem albo mikroprocesorem bądź tatuażem, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu inkasentowi opłaty Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami;
 • posiadania psów chirurgicznie wysterylizowanych lub wykastrowanych, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu inkasentowi opłaty Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami;
 • posiadania psów do 8. miesiąca życia.

Ponadto na terenie Krakowa osoby chcące skorzystać z przysługujących im zwolnień winny ten fakt udokumentować stosownymi dokumentami.

I tak osoby posiadające orzeczenie znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powinny przedstawić:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • dowód osobisty właściciela psa.

Osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania psa asystującego powinny przedstawić certyfikat potwierdzający status psa asystującego wydany przez podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących.

Osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe powinny przedstawić:

 • wypełnione przez właściciela psa oświadczenie o samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa domowego, 
 • dowód osobisty właściciela psa.

Podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych powinni przedstawić decyzję w sprawie podatku rolnego lub łącznego zobowiązania podatkowego płaconego przez właściciela psa.

Właściciele psów nabytych w krakowskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt powinni przedstawić umowę adopcyjną.

Właściciele psów trwale oznakowanych czipem lub mikroprocesorem bądź tatuażem powinni przedstawić:

 • kopię wniosku właściciela psa o wykonaniu elektronicznego oznakowania psa,
 • kopię metryki psa z numerem tatuażu.

Właściciele psów poddanych zabiegowi sterylizacji lub kastracji powinni przedstawić zaświadczenie wydane przez weterynarza o przeprowadzonym zabiegu lub książeczkę zdrowia psa ze wpisem o zabiegu.

W Giżycku opłata od posiadania psów płatna jest – bez wezwania – do 31 maja każdego roku podatkowego. Aktualnie wynosi 44 zł.

Opłaty od posiadania psów w Giżycku nie pobiera się z tytułu posiadania psów, które są trwale oznaczone elektronicznym systemem identyfikacji oraz z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania posesji w zabudowie jednorodzinnej – od jednego psa.

Ponadto zwolnieniem w Giżycku objęci są:

 • emeryci i renciści prowadzący samotnie gospodarstwo domowe, których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura i renta. Dotyczy to także sytuacji, kiedy podatnik zamieszkuje wspólnie z małżonkiem emerytem bądź rencistą i korzysta ze zwolnienia.
 • właściciele domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej.

Zwolnienie w Giżycku obejmuje tylko jednego psa i nie łączy się z innymi.

W Świnoujściu opłata wynosi 48 zł za cały rok od jednego psa. Jeżeli obowiązek podatkowy powstaje lub gaśnie w ciągu roku, opłata należna jest za tyle miesięcy, ile miesięcy podatnik posiada psa.

Wpłat dokonywać należy do 31 marca każdego roku. Od opłaty poza zwolnieniami ustawowymi zwolnione są: osoby posiadające psy, które nie ukończyły 4. miesiąca życia, osoby posiadające psy nabyte ze Schroniska Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu przez 3 lata, licząc łącznie z rokiem, w którym nastąpiło nabycie.

Gdzie nie obowiązuje podatek od posiadania psa?

Podatku od posiadania psa nie zapłacą m.in.:

 • mieszkańcy Poznania, 
 • mieszkańcy Kalisza, 
 • mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, 
 • mieszkańcy Wrocławia,
 • mieszkańcy Ostrzeszowa,
 • mieszkańcy Piły, 
 • mieszkańcy Gniezna, 
 • mieszkańcy Warszawy,
 • mieszkańcy Rzeszowa.

Wiele gmin odchodzi od pobierania tej opłaty ze względu na znaczne koszty obsługi przekraczające wpływy z tego podatku samorządowego. 

Problemem jest też brak ewidencji pozwalającej ustalić, kto posiada psa i zobowiązany byłby do uiszczenia z tego tytułu podatku.

Niektóre gminy, jak np. Kraków, wprowadzają obowiązek rejestracji psów przez ich właścicieli, jednak nie jesteśmy na tyle zdyscyplinowanym społeczeństwem, aby wszyscy obywatele do tego się stosowali.

Skutki niedopełnienia obowiązku podatkowego w zakresie opłaty od posiadania psa i umorzenie zaległości 

W razie stwierdzenia, że podatnik – właściciel psa nie dopełnił ciążących na niego obowiązków podatkowych i nie uiścił podatku od czworonoga w obowiązującej na terenie danej gminy wysokości, musi liczyć się z konsekwencjami w postaci egzekwowania zaległości. 

W razie egzekwowania przez gminę zaległości z tego tytułu można składać wniosek o jej umorzenie, np. w przypadku adopcji psa ze schroniska.

Warto wspomnieć, że w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 lipca 2012 roku (II FSK 2604/10) wskazano, że „podnoszone przez podatniczki okoliczności zabrania psa ze schroniska powinny być rzeczywiście uznane za klasyczny przykład przesłanki uzasadniające umorzenie takich zaległości podatkowych z tytułu posiadania psa z powodu podjęcia się trudu opieki nad bezdomnym psem, a to pozostaje w zgodzie nie tylko z interesem podatnika, ale także z interesem publicznym”.

Właściciel psa każdorazowo powinien weryfikować, czy w danej gminie, gdzie zamieszkuje z pupilem, obowiązuje podatek od posiadania psa, a jeśli tak – jakie zasady w tym zakresie obowiązują, a w szczególności, czy zachodzą określone przez gminę w uchwale przesłanki do zwolnienia od tej opłaty.