Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – wzór z omówieniem

Gdy chcemy zakończyć współpracę z obecnym pracodawcą, należy dokonać tego w sposób formalny. Pracownik, który podjął decyzję o zakończeniu pracy w danej firmie, nie może po prostu przestać pojawiać się w pracy bez żadnych konsekwencji. Do rozwiązania stosunku pracy potrzebne jest rozwiązanie umowy o pracę. Gdy strony gotowe są do negocjacji to wtedy decydują się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, poznaj pozostałe sposoby rozwiązania umowy o pracę.

Rozwiązać stosunek pracy można na wiele sposobów, takich jak:

 • na mocy porozumienia stron,
 • za wypowiedzeniem z zachowaniem odpowiednich okresów wypowiedzenia (przez każdą ze stron),
 • bez wypowiedzenia,
 • z upływem czasu, na który umowa o pracę była zawarta,
 • z dniem ukończenia pracy, na której wykonanie była zawarta.

Pobierz darmowy wzór rozwiązania umowy o pracę w formacie pdf lub docx!

Do pobrania:

pdf
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron_ wzór.pdf druk do ręcznego wypłenienia
docx
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron wzór.docx druk do ręcznego wypłenienia

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy można dokonać rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron. W ten sposób za zgodą każdej ze stron może być rozwiązana każda umowa. Zachowanie formy pisemnej w przypadku porozumienia nie jest wymagane, ale dla celów dowodowych warto je zachować. Uznaje się, że rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron można stosować na kilka sposobów:

 • pracownik składa dokument rozwiązania umowy o pracę,
 • porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę, czyli podpisanie wspólnego dokumentu przez pracodawcę i pracownika,
 • pracodawca występuje z ofertą rozwiązania umowy o pracę, a pracownik ją przyjmuje.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron może zakończyć stosunek pracy w chwili podpisania lub z datą późniejszą.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – wniosek pracownika

Gdy rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron złożone jest przez pracownika, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i data,
 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • prośba o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z terminem jej rozwiązania,
 • data i podpis.

Gdy pracownik składa propozycję rozwiązania umowy, to potwierdzenie odbioru pisma z porozumieniem stron nie jest równoznaczne z tym, że zostało ono zawarte. To pracodawca lub osoba upoważniona wyraża swoją odpowiedź, czyli może wyrazić zgodę lub odrzucić propozycję.

Odpowiedź na porozumienie stron

Wyrażenie zgody obu stron jest niezbędne do zawarcia porozumienia stron, czyli zakończenie umowy jest  zależne od woli pracownika oraz pracodawcy. Jeżeli jedna ze stron nie wyraża zgody na rozwiązanie stosunku pracy, wówczas porozumienie nie dochodzi do skutku. Zarówno porozumienie stron, jak i odrzucenie może być dokonane w ustnej formie. Zaś brak odpowiedzi na propozycję porozumienia – milczenie jednej ze stron – uważa się za brak zgody na takie rozwiązanie umowy. Zachowanie formy pisemnej jest jednak istotne, ponieważ może mieć znaczenie dowodowe.

Gdy pracownik zachowa formę pisemną porozumienia, wówczas pracodawca na piśmie o zakończeniu umowy o pracę powinien napisać swoją decyzje, czyli „wyrażam zgodę” lub „nie wyrażam zgody”, opatrzyć datą i swoim podpisem. Gdy pracodawca nie zgodzi się na proponowane rozwiązanie umowy w zaproponowanej dacie, wówczas należy pamiętać, że nie zaczyna biec okres wypowiedzenia. Jednak gdy pracownik w piśmie o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia zawrze informację, że w przypadku niewyrażenia zgody, pismo staje się rozwiązaniem umowy o pracę, wówczas rozpoczyna bieg okres wypowiedzenia. W sytuacji gdy brak jest takiego zapisu, okres wypowiedzenia nie biegnie, a pracownik jest nadal zatrudniony. Wówczas pracownik może złożyć rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.