Poradnik Pracownika

Rozwiązanie umowy zlecenie - czy jest możliwe?

Jestem studentką i od 2 miesięcy pracuję na umowę zlecenie w jednym ze sklepów odzieżowych. Moja praca polega na zabezpieczaniu odzieży specjalnymi magnesami. Umowa została zawarta na pół roku, jednak dostałam lepszą ofertę pracy i chciałam zrezygnować z aktualnej umowy zlecenia. Czy rozwiązanie umowy zlecenie muszę złożyć na piśmie? Jak zakończyć taką umowę?

Agnieszka, Siekierczyn

 

Umowa zlecenie jest jedną z umów cywilnoprawnych, które regulowane są przez Kodeks cywilny, a nie Kodeks pracy, tak jak jest to w przypadku umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy zlecenie

Kodeks cywilny w artykule 746 wskazuje:

§ 1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

§ 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę

§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Powyższe przepisy wskazują, że rozwiązać umowę zlecenie może każda ze stron (zleceniodawca i zleceniobiorca). Jednak trzeba mieć na uwadze, że jeśli rozwiązanie umowy przez zleceniobiorcę nie następuje z ważnych powodów, to zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę, wynikającą z niewykonania zlecenia.

Wypowiedzenie umowy zlecenie - w jakiej formie?

Rozwiązanie umowy zlecenie powinno być przekazane w takiej formie, w jakiej została zawarta umowa. To znaczy, że jeśli umowa została zawarta w formie pisemnej, to takie też powinno być wypowiedzenie jej.

Rozwiązanie umowy zlecenie - okres wypowiedzenia

Jak już zostało wspomniane na początku, umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną i nie mają zastosowania do niej przepisy Kodeksu pracy. Tym samym rozwiązanie umowy zlecenie może się odbyć bez okresu wypowiedzenia. Należy jednak  pamiętać o zapisach umieszczonych w samej umowie. Jeśli obie strony umowy zdecydowały się, że ewentualnie rozwiązanie umowy zlecenie może odbyć się po okresie wypowiedzenia, to zapis ten należy respektować. 

Niedopuszczalny jest zapis w umowie o całkowitym wykluczeniu możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem jednej ze stron.

Rozwiązanie umowy zlecenie jest możliwe przez każdą ze stron. Jednak co ważne przebiega ono w inny sposób niż rozwiązanie umowy o pracę.