Poradnik Pracownika

Zwolnienie lekarskie a wysokość wynagrodzenia chorobowego

Pracownik, dostarczając pracodawcy zwolnienie lekarskie L4 wskazujące niezdolność do pracy, powinien wiedzieć, że będzie miało wpływ ono kwotę wynagrodzenia. Jak ustalić wysokość wynagrodzenia za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim? Przez jaki okres wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe i czym się różni od zasiłku chorobowego? Odpowiadamy w artykule.

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?

Wynagrodzenie oraz zasiłek za czas niezdolności do pracy przysługuje osobom zgłoszonym do ubezpieczenia chorobowego. Warunkiem wypłaty świadczeń z tytułu przebywania na zwolnieniu lekarskim L4 jest dostarczenie druku ZUS ZLA pracodawcy.

Ważne!

Jeżeli zwolnienie lekarskie nie zostanie dostarczone przez ubezpieczonego w ciągu 7 dni liczonych, świadczenie może zostać obniżone aż o 25%, począwszy od 8. dnia niezdolności do pracy określonej na tym zwolnieniu.

Zwolnienie lekarskie L4 a wynagrodzenie chorobowe

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy przysługuje pracownikowi przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (lub 14 dni w przypadku osób, które ukończyły 55 rok życia). Oznacza to, że za ten okres wynagrodzenie wypłaca pracodawca. Wysokość pensji jest ustalana w zależności od tego, czym spowodowana jest niezdolność do wykonywania obowiązków. Poziom wynagrodzenia ze względu na zwolnienie lekarskie prezentuje poniższa tabela.

Wysokość wynagrodzenia

Powód niezdolności do pracy

80%

 • choroba,

 • odosobnienie w związku z chorobą zakaźną.


100%

 • choroba w trakcie ciąży,

 • wypadek w drodze do pracy lub z pracy,

 • poddanie się badaniom lekarskim w związku z kandydowaniem na dawcę komórek, tkanek i narządów oraz lub zabiegiem pobrania tych organów.

 

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje za cały okres, który określa zwolnienie lekarskie, czyli z uwzględnieniem dni wolnych od pracy.

Ważne!

W wyliczeniu kwoty wynagrodzenia, pomocny będzie kalkulator wynagrodzeń 2018. Wyliczy on kwotę brutto oraz netto pensji.

Zwolnienie lekarskie a zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy wypłacany jest pracownikowi od 34. dnia (lub od 15. dni osobom powyżej 50. roku życia) przebywania na zwolnieniu lekarskim. Świadczenia takie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub pracodawca, jeżeli stan osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada roku ubiegłego roku wynosił co najmniej 20.

Rodzaj zasiłku

Podstawa wymiaru zasiłku

zasiłek chorobowy

 • 70% z tytułu pobytu w szpitalu

 • 80% z powodu choroby

 • 100% z tytułu choroby w czasie ciąży

zasiłek opiekuńczy

 • 80% z tytułu opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, nad którym ubezpieczony sprawuje osobistą opiekę

zasiłek macierzyński

 • 60, 80 lub 100% z tytułu urodzenia dziecka oraz przysposobienia lub przyjęcia na wychowanie jako rodzina zastępcza

Zwolnienie lekarskie a okres wyczekiwania

Pracownik zyskuje prawo do zasiłku dopiero po upływie 30 dni nieprzerwanego podlegania pod ubezpieczenie chorobowe. Natomiast osoba, która opłaca dobrowolnie składki na to ubezpieczenie, zasiłek otrzyma po 90 dniach - dzieje się tak np. w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia. Ustalając okres wyczekiwania na świadczenia, należy uwzględnić również poprzednie okresy ubezpieczenia społecznego, jeśli przerwa między nimi  nie wynosiła więcej niż 30 dni lub wynikała z urlopu bezpłatnego, wychowawczego lub czynnej służby wojskowej żołnierza niezawodowego.

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

Podstawę wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Ustalając podstawę, uwzględniane są konkretne miesiące poprzedzające zwolnienie lekarskie bez względu na to kiedy nastąpiła wypłata wynagrodzenia.

Ważne!

W sytuacji gdy osoba ubezpieczona otrzymała zwolnienie lekarskie i pracuje krócej niż 12 miesięcy, podstawą wynagrodzenia/zasiłku jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

 

Do podstawy wynagrodzenia/zasiłku chorobowego wchodzi nie tylko płaca zasadnicza, ale także inne składniki:

 • premie i prowizje (jeżeli są pomniejszane za okres niezdolności do pracy),

 • wynagrodzenie urlopowe

 • wynagrodzenie za pracę w nocy i godzinach nadliczbowych

 • inne dodatki i nagrody uzależnione od wykonywania swoich obowiązków