Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych – pobierz darmowy wzór

W 2019 r. w Kodeksie pracy zmieniły się zasady dotyczące sposobu wypłaty wynagrodzenia. Od tego momentu powinna ona mianowicie być dokonywana na konto bankowe. Jeśli pracownik chce otrzymywać wynagrodzenie w gotówce, wówczas musi przekazać pracodawcy wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Co takie pismo powinno zawierać? Co jeszcze warto wiedzieć o wypłacie wynagrodzenia? Zapraszamy do lektury!

Sposób wypłaty wynagrodzenia

Na mocy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją dokonano nowelizacji Kodeksu pracy, która od 2019 r. wprowadziła domyślną formą wypłaty wynagrodzenia – od tego momentu główną formę stanowi przelew na rachunek płatniczy pracownika.

Art. 86 § 3 Kodeksu pracy
Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Natomiast zgodnie z art. 221 § 3 pkt 5 kp, jeśli pracownik nie złoży wniosku o wypłatę do rąk własnych, wówczas pracodawca może żądać od pracownika numeru rachunku bankowego.

Pracodawca może żądać od pracownika podania numeru rachunku.

Pobierz wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych – darmowy wzór w docx i pdf!

Do pobrania:

pdf
Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych - darmowy wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych - darmowy wzór.docx druk do ręcznego wypełnienia

Terminy wypłaty wynagrodzenia

Niezależnie od sposobu wypłat wynagrodzenia zgodnie z art. 86 § 1 Kodeksu pracy pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenie w terminie. To oznacza, że w przypadku wypłaty bezgotówkowej przelew powinien być wykonany w takim terminie, aby pieniądze pojawiły się na rachunku bankowym pracownika najpóźniej w dniu wypłaty wynagrodzenia wynikającym z przepisów wewnątrzzakładowych. Jeżeli natomiast ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.

Zgodnie z art. 85 § 1 kp wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Nie można go określić później niż na 10. dzień miesiąca następującego po tym, za który dokonywana jest płatność. Pracodawca ma więc jednak pewną swobodę w wyznaczaniu dokładnego terminu wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc. Informację na ten temat zamieszcza w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy. Natomiast jeśli nie ma on obowiązku ustalenia regulaminu pracy i nie jest objęty układem zbiorowym, odpowiednią wzmiankę zamieszcza w informacji o warunkach zatrudnienia.

Nieterminowa wypłata wynagrodzenia może być uznana za ciężkie naruszenie przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków.

Pracodawca może także zmienić termin wypłaty wynagrodzenia, jednak każda zmiana terminu albo wprowadzenie nowych zasad z tym związanych wymagają poinformowania wszystkich pracowników. To jednak nie musi odbywać się w formie papierowej. Jak najbardziej może być dokonane poprzez przekazanie tej informacji na piśmie, w tym np. poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, ale również w formie elektronicznej.

Wszelkie zmiany w wynagradzaniu bez podania ich do wiadomości pracowników co do zasady stają się nieważne.

Samo postępowanie pracodawcy w przypadku chęci zmiany terminu wynagradzania uzależnione jest od tego, w jakim akcie termin ten został ustalony. W przypadku, gdy jest to  regulamin wynagradzania bądź układ zbiorowy pracy, wówczas zmian dokonuje się bezpośrednio w tych dokumentach.

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych – co powinien zawierać?

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych jest bardzo prostym pismem i nie powinien on sprawić trudności pracownikom. Omawiane pismo powinno zawierać:

  • dane pracownika,
  • dane pracodawcy,
  • miejscowość i datę,
  • prośbę o wypłatę wynagrodzenia w gotówce,
  • podpis pracownika.

Wniosek powinien zostać przekazany pracodawcy w formie papierowej lub elektronicznej.

Przepisy nie wskazują, do kiedy pracownik może poprosić o wypłatę w gotówce. Dlatego uważa się, że takie pismo ma się prawo złożyć w dowolnym czasie. Co ważne, dyspozycje dotyczące formy przekazywania wynagrodzenia można zmieniać wielokrotnie, ponieważ Kodeks pracy nie wprowadza tu żadnych ograniczeń.

Ponadto złożony wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych pracodawca musi zaakceptować i nie może nakazać pracownikowi założenia konta bankowego, nawet jeżeli pracownik jest jedynym w firmie, któremu wynagrodzenia wypłacane będą do rąk własnych, i w związku z tym stanowi to utrudnienie dla pracodawcy.

Złożony wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych pracodawca musi zaakceptować.

Wypłata wynagrodzenia do rąk własnych – podsumowanie

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek wypłacania wynagrodzenia w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy. Forma wypłaty jest jednak zależna od pracownika – jeżeli złoży on wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, wówczas wynagrodzenie będzie miał przekazywane w gotówce. W przeciwnym wypadku ma on obowiązek podać pracodawcy numer rachunku bankowego.