Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Nieterminowa wypłata wynagrodzenia dla pracownika

Wynagrodzenie za pracę jest jednym z podstawowych praw osób zatrudnionych w oparciu umowy o pracę. Jego wysokość powinna odpowiadać rodzajowi, ilości i jakości świadczonej pracy, a także kwalifikacjom wymaganym przy wykonywaniu określonych obowiązków. Jakie uprawnienia ma pracownik w sytuacji, gdy występuje nieterminowa wypłata wynagrodzenia?

Termin wypłaty wynagrodzenia

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek wypłacania pensji w konkretnym terminie. Zgodnie z przepisami wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu w ustalonej dacie. Termin przekazania pensji pracownikowi powinien być ustalony w regulaminie pracy lub wynagrodzenia, układzie zbiorowym, w przypadku ich braku przynajmniej w umowie o pracę lub w informacji o pozaumownych warunkach pracy.

Wynagrodzenie nie powinno być wypłacane później niż 10. dnia następnego miesiąca, po miesiącu, za który jest należne. W przypadku, gdy ustalony dzień wypłaty pensji jest dniem wolnym, pracodawca musi wypłacić wynagrodzenia w dniu poprzedzającym.

Nieterminowa wypłata wynagrodzenia - co przysługuje pracownikowi?

W razie nieterminowej wypłaty wynagrodzenia pracownik może m.in.:

  • zgłosić ten fakt do Państwowej Inspekcji Pracy - w razie potwierdzenia w trakcie kontroli, że zaistniała nieterminowa wypłata wynagrodzeń, inspektorat ma prawo nakazania pracodawcy uregulowania swoich zobowiązań wobec osób zatrudnionych. Prócz tego może wszcząć postępowanie w sprawie wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym;
  • rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia - według  art. 55 § 11 Kodeksu, taki tryb rozwiązania umowy o pracę jest możliwy “gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni” ;
  • żądać odsetek za opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń - odsetki przysługują nawet, kiedy nieterminowa wypłata wynagrodzenia nie przyniosła szkody pracownikowi, a także jeśli pracodawca nie miał wpływu na opóźnienie wypłaty.

W razie wątpliwości co do kwoty wynagrodzenia, pracownik może żądać udostępnienia mu dokumentów, na podstawie których zostało ono obliczone.

Nieterminowa wypłata wynagrodzenia - konsekwencje dla pracodawcy

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek wypłacania pensji w ustalonym terminie. Naruszanie podstawowych praw pracownika, tak jak wspomniano powyżej, może przynieść wiele negatywnych konsekwencji. Nieterminowa wypłata wynagrodzenia pracownikowi nie może być niczym usprawiedliwiona. Nawet jeżeli powodem takiego zdarzenia jest pogorszenie sytuacji finansowej firmy, nie ma to najmniejszego znaczenia - konsekwencje są niezmienne. Pracownik może również egzekwować swoje prawa poprzez drogę sądową, gdyż przysługuje mu wiele środków ochrony prawnej z tytułu nieotrzymania w określonym terminie pensji. Łamanie praw pracowniczych grozi pracodawcy karą grzywny do 30 000 złotych, ograniczeniem, a nawet pozbawieniem wolności.