Poradnik Pracownika

Czy można odejść z pracy bez okresu wypowiedzenia?

Od dłuższego czasu mój pracodawca nie wywiązywał się z podstawowych obowiązków wobec pracowników. Nieterminowe wypłaty wynagrodzenia, od dwóch lat brak urlopu dwutygodniowego to tylko niektóre z nich. Kiedy dostałam inna propozycje pracy, poinformowałam pracodawcę, że chcę odejść z pracy bez okresu wypowiedzenia. Szef powiedział, że jest to porzucenie stanowiska pracy i muszę mu wypłacić odszkodowanie. Czy tak jest faktycznie?

 

Do rozwiązania umowy o pracę prawo ma nie tylko pracodawca. Istnieją bowiem takie sytuacje, kiedy pracownik może odejść z pracy bez okresu wypowiedzenia.

Kiedy pracownik może odejść z pracy bez okresu wypowiedzenia?

Nieregularnie wypłacane pensje, narażanie pracownika na niebezpieczeństwo lub pogwałcenie jego praw do odpoczynku - to tylko nieliczne powody, przez które pracownik może odejść z pracy bez słowa. Dodatkowo pracodawca zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania.

Zgodnie z art. 55 § 1-3 Kodeksu pracy, pracownik ma prawo odejść z pracy bez okresu wypowiedzenia, jeżeli:

  • zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe;
  • pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Przykładami takich sytuacji mogą być nieterminowo wypłacane pensje bądź pogwałcenie godności osobistej pracownika, jak również nieudzielenie mu ustawowej przerwy w pracy. W myśl art. 55 § 11, jeżeli rozwiązanie umowy następuje z winy pracodawcy, pracownikowi przysługuje prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia lub w przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony albo na czas wykonywania określonej pracy, w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

Co zrobić, aby móc odejść z pracy bez okresu wypowiedzenia?

Zgodnie z art. 30 § 3 Kodeksu pracy, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Konieczne jest także wskazanie przyczyny tej decyzji. Niezastosowanie się pracownika do powyższych przepisów traktuje się jako porzucenie pracy. Wówczas pracodawca nie tylko nie musi wypłacać odszkodowania, ale ma również prawo zwolnić pracownika dyscyplinarnie.