Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wypowiedzenie umowy o pracę 2024 r. - darmowy wzór z omówieniem

Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje kiedy pracownicy składają wypowiedzenie umowy o pracę. Jak napisać wypowiedzenie? O tym dowiesz się z artykułu.

Każdą umowę o pracę można rozwiązać. Wyróżniamy 3 rodzaje rozwiązań stosunku pracy:

 • rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, czyli rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem;
 • rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia;
 • rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron.

Wypowiedzenie umowy o pracę polega na tym, że jedna strona składa drugiej pismo skutkujące zakończeniem umowy. Stroną wypowiadającą może być zarówno pracodawca, jak i pracownik. Poniżej przedstawimy, jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika.

Wypowiedzenie umowy o pracę 2024 r.  - darmowy wzór z omówieniem

Do pobrania:

pdf
Rozwiązanie umowy o pracę wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Rozwiązanie umowy o pracę wzór.docx druk do ręcznego wypełnienia

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem to rodzaj rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, którego długość zależy od rodzaju umowy i okresu, na który została zawarta.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące. 

Okres wypowiedzenia nie zawsze jest liczony od dnia złożenia wypowiedzenia. W przypadku okresu wypowiedzenia wynoszącego 2 tygodnie, liczony jest od najbliższej niedzieli następującej po dniu złożenia wypowiedzenia. Jeśli okres wypowiedzenia wynosi miesiąc, to liczony jest od początku kolejnego miesiąca.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem nie więcej niż 3 umowy na czas określony. Łączny okres zatrudnienia na podstawie tego typu umów nie może przekroczyć 33 miesięcy. Po tym czasie umowa na czas określony staje się umową na czas nieokreślony.

Przykład 1.

Pracownik złożył wypowiedzenie 5.02.2024 r. Był zatrudniony u tego pracodawcy przez 4 miesiące w ramach umowy o pracę na czas określony, w związku z czym okres jego wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. 5.02.2024 r. wypada w poniedziałek, więc okres wypowiedzenia swój bieg rozpoczyna w niedzielę 11.02.2024 r., a kończy 25.02.2024 r.

Przykład 2.

Pracownik złożył wypowiedzenie 6.05.2024 r. Był zatrudniony u tego pracodawcy przez 7 miesięcy w ramach umowy o pracę na czas określony, w związku z czym okres jego wypowiedzenia wynosi miesiąc. Okres jego wypowiedzenia rozpocznie swój bieg 1.06.2024 r., a zakończy się 30.06.2024 r.

Do stażu pracy koniecznego do wyliczenia przysługującego okresu wypowiedzenia wlicza się również czas, w którym będziemy przebywać na wypowiedzeniu.

Przykład 3.

Pracownik złożył wypowiedzenie 3.04.2024 r. Jest zatrudniony u tego pracodawcy od 15.10.2023 r. w ramach umowy o pracę na czas określony. Okres jego wypowiedzenia wynosi miesiąc, ponieważ w czasie przebywania na wypowiedzeniu pracownik przekroczy 6 miesięcy pracy u danego pracodawcy.

Wypowiedzenie umowy o pracę jest oświadczeniem jednostronnym, w związku z czym teoretycznie nie wymaga akceptacji drugiej strony, z tym że lepiej mieć potwierdzenie otrzymania, np. w formie podpisu na wypowiedzeniu. Nie trzeba go wręczać osobiście, możliwe jest wysłanie listem poleconym lub e-mailem. W tych przypadkach również lepiej posiadać potwierdzenie skutecznego dostarczenia.

W związku ze złożonym wypowiedzeniem pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, za co pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, liczone jak wynagrodzenie urlopowe.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? Co powinno zawierać?

 • miejscowość i data (w prawy górnym rogu)
 • dane pracownika - imię, nazwisko i adres (po lewej stronie)
 • dane pracodawcy (po prawej stronie)
 • nagłówek, np. “Wypowiedzenie umowy o pracę” lub “Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem”
 • informacja o rozwiązaniu umowy wraz z podaniem daty zawarcia umowy, jej numeru (jeśli został nadany), stron, pomiędzy którymi została zawarta umowa i okresu wypowiedzenia
 • podpis pracownika po prawej stronie
 • data i podpis osoby, która otrzymała wypowiedzenie (po lewej stronie).

Pracownik nie ma obowiązku podawać przyczyny wypowiedzenia, ale może zawrzeć taką informację.

Wypowiedzenie umowy o pracę 2024 r. - wzory

Jak napisać wypowiedzenie? Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę - wzórWypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:

 • jeśli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy;
 • jeśli pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Jeżeli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.  Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika to m.in. niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w terminie określonym w umowie bądź też niezapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym powinno być sporządzone na piśmie oraz powinno zawierać konkretne przyczyny rozwiązania umowy w tym trybie. 

Jest to również oświadczenie jednostronne i nie wymaga akceptacji drugiej strony, ale także warto posiadać potwierdzenie dostarczenia wypowiedzenia.

Pozostaje jeszcze kwestia, jak napisać wypowiedzenie w trybie natychmiastowym? Poniżej przedstawiamy elementy tego dokumentu.

Co powinno zawierać rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia?

 • miejscowość i data (w prawy górnym rogu)
 • dane pracownika - imię, nazwisko i adres (po lewej stronie)
 • dane pracodawcy (po prawej stronie)
 • nagłówek, np. “Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia” lub “Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym”
 • informacja o wypowiedzeniu wraz z podaniem daty zawarcia umowy, jej numeru (jeśli został nadany) oraz stron, pomiędzy którymi została zawarta umowa
 • podanie konkretnej przyczyny wypowiedzenia wraz z odniesieniem do stosownego artykułu w Kodeksie pracy (art. 55), np. “Powodem wypowiedzenia jest nieotrzymanie wynagrodzenia w terminie. Zgodnie z art. 55 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie za pracę w terminie, ponieważ jego niewypłacanie stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika”
 • podpis pracownika po prawej stronie
 • data i podpis osoby, która otrzymała wypowiedzenie (po lewej stronie).

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia? Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia - darmowy wzór

Wiesz już jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę i rozwiązanie bez okresu wypowiedzenia. Umowę możesz jeszcze rozwiązać na mocy porozumienia stron.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron następuje za zgodą obu stron i może być dokonane zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i pracownika. Obie strony wspólnie ustalają warunki rozwiązania umowy, m.in. datę jej zakończenia. 

Co powinno zawierać rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron?

 • miejscowość i data (w prawy górnym rogu)
 • dane pracownika - imię, nazwisko i adres (po lewej stronie)
 • dane pracodawcy (po prawej stronie)
 • nagłówek, np. “Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron”
 • informacja o rozwiązaniu umowy na mocy porozumienia stron wraz z podaniem daty zawarcia umowy, jej numeru (jeśli został nadany), stron, pomiędzy którymi została zawarta umowa i konkretnej daty rozwiązania umowy
 • podpis pracownika po prawej stronie.

Pracownik nie ma obowiązku podania przyczyny wypowiedzenia. 

Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia- porozumienie stron - wzór

Przed wręczeniem wypowiedzenia lepiej dobrze przemyśleć, czy nie korzystniejsze dla nas byłoby rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Na rozmowę z szefem lepiej przygotować oba dokumenty w dwóch wersjach, w razie gdyby szef zgodził się na porozumienie.

Każde wypowiedzenie umowy o pracę najlepiej złożyć na piśmie w dwóch wersjach. Jest to bezpieczniejsze rozwiązanie, ponieważ w razie jakiegokolwiek sporu z pracodawcą bez problemu możemy udowodnić, że wypowiedzenie zostało złożone i podpisane przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną.