Poradnik Pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę - darmowy wzór z omówieniem

Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje kiedy pracownicy składają wypowiedzenie umowy o pracę. Jak napisać wypowiedzenie? O tym dowiesz się z artykułu.

Każdą umowę o pracę można rozwiązać. Wyróżniamy 3 rodzaje rozwiązań stosunku pracy:

 • rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, czyli rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem;

 • rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia;

 • rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron.

Wypowiedzenie umowy o pracę polega na tym, że jedna strona składa drugiej pismo skutkujące zakończeniem umowy. Stroną wypowiadającą może być zarówno pracodawca, jak i pracownik. Poniżej przedstawimy, jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika.

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem to rodzaj rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, którego długość zależy od rodzaju umowy i okresu, na który została zawarta.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

 • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

 • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące. 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

 • 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy;

 • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Uwaga!

Okres wypowiedzenia nie zawsze jest liczony od dnia złożenia wypowiedzenia. W przypadku okresu wypowiedzenia wynoszącego 2 tygodnie, liczony jest od najbliższej niedzieli następującej po dniu złożenia wypowiedzenia. Jeśli okres wypowiedzenia wynosi miesiąc, to liczony jest od początku kolejnego miesiąca.

 

Przykład 1.

Pracownik złożył wypowiedzenie 3.04.2017 r. Był zatrudniony u tego pracodawcy przez 4 miesiące w ramach umowy o pracę na czas określony, w związku z czym okres jego wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. 3.04.2017 r. wypada w poniedziałek, więc okres wypowiedzenia swój bieg rozpoczyna w niedzielę 9.04.2017 r., a kończy 22.04.2017 r.

Przykład 2.

Pracownik złożył wypowiedzenie 3.04.2017 r. Był zatrudniony u tego pracodawcy przez 7 miesięcy w ramach umowy o pracę na czas określony, w związku z czym okres jego wypowiedzenia wynosi miesiąc. Okres jego wypowiedzenia rozpocznie swój bieg 1.05.2017 r., a zakończy się 31.05.2017 r.

Uwaga!

Do stażu pracy koniecznego do wyliczenia przysługującego okresu wypowiedzenia wlicza się również czas, w którym będziemy przebywać na wypowiedzeniu.

 

Przykład 3.

Pracownik złożył wypowiedzenie 3.04.2017 r. Jest zatrudniony u tego pracodawcy od 15.10.2016 r. w ramach umowy o pracę na czas określony. Okres jego wypowiedzenia wynosi miesiąc, ponieważ w  czasie przebywania na wypowiedzeniu pracownik przekroczy 6 miesięcy pracy u danego pracodawcy.

Wypowiedzenie umowy o pracę jest oświadczeniem jednostronnym, w związku z czym teoretycznie nie wymaga akceptacji drugiej strony, z tym że lepiej mieć potwierdzenie otrzymania, np. w formie podpisu na wypowiedzeniu. Nie trzeba go wręczać osobiście, możliwe jest wysłanie listem poleconym lub e-mailem. W tych przypadkach również lepiej posiadać potwierdzenie skutecznego dostarczenia.

W związku ze złożonym wypowiedzeniem pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, za co pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, liczone jak wynagrodzenie urlopowe.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? Co powinno zawierać?

 • miejscowość i data (w prawy górnym rogu)

 • dane pracownika - imię, nazwisko i adres (po lewej stronie)

 • dane pracodawcy (po prawej stronie)

 • nagłówek, np. “Wypowiedzenie umowy o pracę” lub “Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem”

 • informacja o rozwiązaniu umowy wraz z podaniem daty zawarcia umowy, jej numeru (jeśli został nadany), stron, pomiędzy którymi została zawarta umowa i okresu wypowiedzenia

 • podpis pracownika po prawej stronie

 • data i podpis osoby, która otrzymała wypowiedzenie (po lewej stronie).

Pracownik nie ma obowiązku podawać przyczyny wypowiedzenia, ale może zawrzeć taką informację.

Do pobrania:

pdf
Rozwiązanie umowy o pracę wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
rozwiązanie umowy o pracę wzór.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie