Urlop rodzicielski udzielany jest bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Skorzystać z niego może każde z rodziców, jednak aby tak było, należy złożyć pracodawcy odpowiednie dokumenty. Jak powinien wyglądać wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego? Czy drugi rodzic również musi składać dodatkowe oświadczenia? Odpowiemy poniżej.

Komu przysługuje urlop rodzicielski?

Z urlopu rodzicielskiego może skorzystać każda osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu. Prawo do tego urlopu przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka.

Ważne!

Urlop rodzicielski może być udzielony zarówno rodzicom biologicznym, jak i rodzicom adopcyjnym.

 

Należy podkreślić również, że oboje rodziców może przebywać na nim w tym samym czasie. Wiąże się to jednak z jego proporcjonalnym zmniejszeniem.

Ile trwa urlop rodzicielski?

Od 2016 roku wymiar urlopu rodzicielskiego uległ wydłużeniu. Stało się tak dlatego, iż został do niego włączony dodatkowy urlop macierzyński. Dotychczas urlop rodzicielski udzielany był w stałej wysokości, jednak po wchłonięciu dodatkowego urlopu macierzyńskiego jego wymiar zależny jest od liczby urodzonych przy jednym porodzie lub przysposobionych bądź przyjętych jednocześnie na wychowanie dzieci.

We wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego należy więc wskazać:

 • 32 tygodnie - gdy urodzono bądź przyjęto jedno dziecko,
 • 34 tygodnie - jeżeli dzieci jest dwoje lub więcej.

W jakim terminie trzeba złożyć wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego?

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego należy złożyć w terminie nie dłuższym niż 21 dni po porodzie. Ma to wpływ głównie na wysokość przyznanego zasiłku macierzyńskiego za czas urlopów związanych z rodzicielstwem. W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony w odpowiednim terminie, przez cały okres pobierania świadczenia będzie ono wynosiło 80% podstawy wymiaru zasiłku. Natomiast jeżeli pracownik spóźni się z dostarczeniem tego dokumentu pracodawcy, zasiłek za czas urlopu macierzyńskiego oraz części urlopu rodzicielskiego wyniesie tylko początkowo 100% podstawy. Jako część urlopu rodzicielskiego należy rozumieć:

 • 6 tygodni - gdy przy jednym porodzie urodzi się jedno dziecko lub jedno dziecko zostanie przyjęte na wychowanie;
 • 8 tygodni - gdy przy jednym porodzie urodzi się dwoje lub więcej dzieci lub w razie  jednoczesnego przyjęcia na wychowanie minimum dwojga dzieci;
 • 3 tygodnie - w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka, w przypadku gdy ubezpieczony ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w minimalnym wymiarze wynoszącym 9 tygodni.

Po upływie tych okresów zasiłek macierzyński zostanie obniżony do 60% podstawy wymiaru zasiłku.

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego - jego forma i treść

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego trzeba dostarczyć pracodawcy na piśmie w określonym wyżej terminie. W przypadku, gdy tylko jeden z rodziców będzie korzystał z takiego uprawnienia, dobrze jest dołączyć do wniosku oświadczenie drugiego rodzica.

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego powinien zawierać:

 • miejscowość i datę założenia wniosku,
 • imię i nazwisko pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • prośbę o udzielenie urlopu,
 • imię i nazwisko dziecka,
 • datę porodu,
 • datę początkową i końcową urlopu,
 • oświadczenie dotyczące korzystania z urlopu przez drugiego rodzica,
 • podpis pracownika.