Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wniosek o przystąpienie do PPK dla pracownika powyżej 55. roku życia – darmowy wzór

Do programu PPK automatycznie zapisywane są osoby zatrudnione w wieku od 18. do 55. roku życia. Jednakże w PPK pracownicy w starszym wieku nie są objęci tym programem automatycznie. Jakie formalności muszą spełnić, aby oszczędzać w PPK? Czy powinni wypełnić wniosek o przystąpienie do PPK dla pracownika powyżej 55. roku życia?

Czym jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to program dobrowolnego, prywatnego, długoterminowego oszczędzania. W tym przypadku pracodawca jest zobowiązany do finansowania wpłat podstawowych do PPK (1,5% wynagrodzenia pracownika), ponadto może zdecydować się na finansowanie wpłaty dodatkowej (maksymalnie do 2,5% wynagrodzenia pracownika). Natomiast pracownik co miesiąc przekazuje na PPK wpłatę podstawową (2% swojego wynagrodzenia). Może on zadeklarować dokonywanie wpłaty dodatkowej (do 2% wynagrodzenia). W przypadku pracowników, którzy uzyskują wynagrodzenie nieprzekraczające 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, jest możliwość obniżenia wpłaty podstawowej do 0,5% wynagrodzenia.

Co ważne, na rachunek uczestnika PPK trafią także dopłaty od państwa:

 • jednorazowa wpłata powitalna (250 zł) – otrzyma ją osoba, która przez co najmniej 3 pełne miesiące jest uczestnikiem PPK i za co najmniej 3 miesiące dokonała wpłat do PPK;
 • dopłaty roczne (240 zł) otrzyma uczestnik PPK, którego wpłaty na rachunek PPK w danym roku wyniosą co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna. Z kolei uczestnik, którego wpłaty podstawowe są niższe niż 2%, musi zgromadzić co najmniej 25% powyższej kwoty.

Darmowy wzór wniosku o przystąpienie do PPK dla pracownika powyżej 55. roku życia - do pobrania w PDF i DOCX!

Do pobrania:

pdf
Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.docx druk do ręcznego wypełnienia

Przystąpienie do PPK osób w wieku 55–70 lat

Co do zasady uczestnictwo PPK jest automatyczne i obejmuje pracowników od 18. do ukończenia 55. roku życia. Oznacza to, że po objęciu zakładu pracy Pracowniczymi Planami Kapitałowymi z reguły wszyscy pracownicy stają się uczestnikami PPK. Dopiero po podpisaniu rezygnacji nie zostaną oni zgłoszeni do programu. Omawiana zasada automatycznego przystąpienia do programu nie dotyczy osób mających 55–70 lat. Przewidziano możliwość dołączenia do programu pracowników w tym wieku – należy wypełnić stosowny wniosek i przedłożyć go pracodawcy. Warto pamiętać, że warunkiem uczestnictwa w takim przypadku jest co najmniej 3-miesięczny staż pracy w miejscu zatrudnienia.

Przykład 1.

Pan Adam zarabia 4000 zł brutto i będzie uczestnikiem PPK przez 4 lata przed przejściem na emeryturę. Ani on, ani pracodawca nie dokonują dodatkowych wpłat. Przez kolejne lata pan Adam nie otrzyma podwyżki wynagrodzenia:

 • miesięczna wpłata podstawowa uczestnika 2% x 4000 zł = 80 zł miesięcznie;
 • miesięczna wpłata podstawowa pracodawcy 1,5% z 4000 zł = 60 zł miesięcznie;
 • dopłata roczna 240 zł;
 • wpłata powitalna dla uczestnika 250 zł.

Należy pamiętać, że od wpłat pracodawcy, które traktowane są jako dochód pracownika, pobrany zostanie podatek dochodowy.

Na rachunek pracownika w PPK w ciągu 4 lat trafi:

 • z wpłat uczestnika 80 zł x 48 miesięcy = 3840 zł;
 • z wpłat pracodawcy 60 zł x 48 miesięcy = 2880 zł;
 • dopłat od państwa 960 zł + 250 zł = 1210 zł.

Łącznie na rachunku PPK przez 4 lata uczestnik zgromadzi 7930 zł. Kwota ta nie uwzględnia potencjalnych zysków kapitałowych.

Jak wypełnić wniosek o przystąpienie do PPK?

Wniosek o przystąpienie do PPK jest stosunkowo prostym dokumentem, który należy wypełnić wielkimi literami. Wniosek zawiera takie dane, jak:

1. dane osoby zatrudnionej:

 • imię (imiona);
 • nazwisko;
 • PESEL lub gdy osoba nie ma nadanego takiego numeru wówczas data urodzenia;
 • seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego;

2. nazwę podmiotu zatrudniającego;

3. oświadczenie o woli zawarcia we własnym imieniu i na własną rzecz umowy o prowadzenie PPK;

4. datę i podpis osoby zatrudnionej;

5. datę złożenia wniosku podmiotowi zatrudniającemu.

Poprawnie wypełniony wniosek o przystąpienie do PPK należy złożyć podmiotowi zatrudniającemu. Co ważne, można to zrobić w każdym czasie.

Jak będą inwestowane środki osób powyżej 55. roku życia?

Środki zgromadzone na rachunkach PPK są inwestowane przy pomocy subfunduszy zdefiniowanej daty. Ich polityka oraz ryzyko inwestycyjne dopasowane są do wieku uczestników subfunduszu. W PFR TFI uruchomiono dziewięć taki subfunduszy, każdy z nich charakteryzuje się odmiennym profilem inwestycyjnym. Uczestnik jest automatycznie przypisany do konkretnego subfunduszu dopasowanego do swojego wieku, ale w każdej chwili może zdecydować o jego zmianie. Środki uczestników w wieku powyżej 55 lat trafią do subfunduszu PFR PPK 2025. Jest to fundusz, w którym:

 • co najmniej 70% zgromadzonych środków zostanie ulokowanych w obligacje;
 • co najmniej 10% w akcje;
 • pozostałe 20% zgodnie z decyzją zarządzającego.

W przypadku środków w PPK w okresie ich wypłacania pozostała kwota wciąż pracuje i co najmniej 85% środków inwestowane jest w bezpieczniejsze instrumenty, tj. obligacje.

Wypłata środków

Osoba przechodząca na emeryturę ma możliwość jednorazowej wypłaty całości środków z PPK. Jednak w takiej sytuacji uczestnik będzie miał obowiązek zapłaty podatku od zysków kapitałowych, który będzie należny tylko od 75% środków. Uznaje się, że korzystniejszą opcją jest:

 • wypłacenie od razu części środków w wysokości 25% oraz podziału pozostałych 75% środków na minimum 120 rat lub
 • rozdzielenie całej kwoty na minimum 120 równych rat.

W takim wypadku wypracowane zyski nie są obciążane podatkiem od zysków kapitałowych.

Przykład 2.

Pan Adam z przykładu 1. zdecyduje się podzielić całość zgromadzonych środków – 7930 zł – na 120 rat, otrzyma zatem przez kolejne 10 lat co miesiąc kwotę około 66 zł.

Pracownicy w wieku 55–70 lat również mogą oszczędzać w PPK. Jednak aby zostać uczestnikiem PPK, należy złożyć u pracodawcy odpowiedni wniosek, który powinien zawierać konkretne dane.