Poradnik Pracownika

Czy umowa zlecenie liczy się do emerytury?

Przez wiele lat byłem zatrudniony na umowę o pracę, jednak przez ostatnie dwa lata pracuje głównie na podstawie umów zleceń. Czy umowa zlecenie liczy się do emerytury?

Marian, Tczew

 

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną. Oznacza to, że nie mają tu zastosowania przepisy Kodeksu pracy. Zlecenie jest bardzo popularną formą zatrudnienia, jest ona korzystna głównie dla zleceniodawcy bowiem nie musi udzielać urlopu czy też wykonywać szkolenia BHP. W celu ustalenia czy umowa zlecenie liczy się do emerytury należy rozważyć dwie kwestie – wpływ umowy zlecenie na ustalenie wysokości emerytury oraz na staż pracy uprawniający do przejścia na emeryturę.

Czy umowa zlecenie liczy się do emerytury?

Co do zasady wysokość emerytury zależy od okresu i wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenie emerytalne. Z tytułu umowy zlecenia składki na ubezpieczenia społeczne (w tym składki emerytalne) są obowiązkowe dla wszystkich. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek społecznych następuje dopiero w momencie, gdy zleceniobiorca posiada inne tytuły do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, których podstawa w miesiącu wynosi przynajmniej minimalne wynagrodzenie (w 2021 r. – 2800 zł). Oznacza to, że do ustalenia wysokości emerytury uwzględnia się wszystkie okresy opłacania składki emerytalnej. Z umowy zlecenie również.

Przykład 1.

Pani Maria jest zatrudniona na podstawie kilku umów zleceń równocześnie. Składki społeczne opłaca tylko z umowy, z której otrzymuje wynagrodzenie w miesięcznej stawce 2900 zł, od pozostałych umów odprowadzane są jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przy ustaleniu wysokości emerytury pani Marii ZUS uwzględni okres opłacania składki emerytalnej z tytułu umowy zlecenia.

Czy umowa zlecenie doliczana jest do stażu pracy?

Pojęcie stażu pracy nie jest uregulowane przepisami prawa. Można go jednak określić jako czas pozostawania w zatrudnieniu, obejmujący tzw. okresy pracownicze. Osiągnięcie odpowiedniego stażu pracy daje uprawnienia m.in. do:

  • wyższego wymiaru urlopu,
  • prawa do urlopu wychowawczego,
  • świadczenia przedemerytalnego.

Jak już zostało wspomniane na początku artykułu, umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, w związku z czym nie podlega uregulowaniom Kodeksu pracy. Tym samym okres zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie nie jest wliczany do stażu pracy, ponieważ jest to charakterystyka stosunku pracy. Staż pracy wpływa między innymi na wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego. 

Przykład 2.

Pan Tomasz przez wiele lat pracował na podstawie umowy o pracę, z kilkoma przerwami, podczas których pracował na podstawie umowy zlecenia. Ustalając staż pracy, który pozwala przejść na emeryturę, uwzględnione zostaną tylko okresy pracy na podstawie umowy o pracę. Umowa zlecenia nie będzie wliczana do stażu pracy, mimo że składki emerytalne były opłacane i będą one uwzględnione przy ustaleniu wysokości emerytury.

Choć przyszli emeryci często zastanawiają się czy umowa zlecenie liczy się do emerytury, nie powinni mieć obaw. Okresy, w których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, niezależnie czy to ze stosunku pracy, czy z umowy cywilnoprawnej, wlicza się do tzw. okresów składkowych dających prawo do emerytury. Mimo oskładkowania umowy zlecenie na zasadach podobnych jak w przypadku umowy o pracę, nie ma możliwości zaliczenia okresu zatrudnienia na jej podstawie do stażu pracy.