Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury i stażu pracy 2024 r.?

Przez wiele lat byłem zatrudniony na umowę o pracę, jednak przez ostatnie dwa lata pracuje głównie na podstawie umów zleceń. Czy umowa zlecenie liczy się do emerytury?

Marian, Tczew

 

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną. Oznacza to, że nie mają tu zastosowania przepisy Kodeksu pracy. Zlecenie jest bardzo popularną formą zatrudnienia, jest ona korzystna głównie dla zleceniodawcy bowiem nie musi udzielać urlopu czy też wykonywać szkolenia BHP. W celu ustalenia czy umowa zlecenie liczy się do emerytury należy rozważyć dwie kwestie – wpływ umowy zlecenie na ustalenie wysokości emerytury oraz na staż pracy uprawniający do przejścia na emeryturę.

Czy umowa zlecenie liczy się do emerytury 2024 r.?

Co do zasady wysokość emerytury zależy od okresu i wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenie emerytalne. Z tytułu umowy zlecenia składki na ubezpieczenia społeczne (w tym składki emerytalne) są obowiązkowe dla wszystkich. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek społecznych następuje dopiero w momencie, gdy zleceniobiorca posiada inne tytuły do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, których podstawa w miesiącu wynosi przynajmniej minimalne wynagrodzenie (w 2024 roku w pierwszym półroczu 4242 zł, w drugim 4300 zł). Oznacza to, że do ustalenia wysokości emerytury uwzględnia się wszystkie okresy opłacania składki emerytalnej. Z umowy zlecenie również.

Przykład 1.

Pani Maria jest zatrudniona na podstawie kilku umów zleceń równocześnie. Składki społeczne opłaca tylko z umowy, z której otrzymuje wynagrodzenie w miesięcznej stawce 349 zł, od pozostałych umów odprowadzane są jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przy ustaleniu wysokości emerytury pani Marii ZUS uwzględni okres opłacania składki emerytalnej z tytułu umowy zlecenia.

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury i stażu pracy?

Pojęcie stażu pracy nie jest uregulowane przepisami prawa. Można go jednak określić jako czas pozostawania w zatrudnieniu, obejmujący tzw. okresy pracownicze. Osiągnięcie odpowiedniego stażu pracy daje uprawnienia m.in. do:

  • wyższego wymiaru urlopu,
  • prawa do urlopu wychowawczego,
  • świadczenia przedemerytalnego.

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury i stażu pracy?

Jak już zostało wspomniane na początku artykułu, umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, w związku z czym nie podlega uregulowaniom Kodeksu pracy. Tym samym okres zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie nie jest wliczany do stażu pracy, ponieważ jest to charakterystyka stosunku pracy. Staż pracy wpływa między innymi na wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego.

Przykład 2.

Pan Tomasz przez wiele lat pracował na podstawie umowy o pracę, z kilkoma przerwami, podczas których pracował na podstawie umowy zlecenia. Ustalając staż pracy, który pozwala przejść na emeryturę, uwzględnione zostaną tylko okresy pracy na podstawie umowy o pracę. Umowa zlecenia nie będzie wliczana do stażu pracy, mimo że składki emerytalne były opłacane i będą one uwzględnione przy ustaleniu wysokości emerytury.

Przyszli emeryci zastanawiają się kiedy umowa zlecenie wlicza się do emerytury? Nie muszą mieć jednak obaw. Okresy, w których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, niezależnie czy to ze stosunku pracy, czy z umowy cywilnoprawnej, wlicza się do tzw. okresów składkowych dających prawo do emerytury. Mimo oskładkowania umowy zlecenie na zasadach podobnych jak w przypadku umowy o pracę, nie ma możliwości zaliczenia okresu zatrudnienia na jej podstawie do stażu pracy.

Najczęściej zadawane pytania
Czy praca na umowę zlecenie wlicza się do emerytury?

Praca na podstawie umowy zlecenie zalicza się do stażu od jakiego zależy wysokość emerytury, jeżeli zleceniobiorca opłacał składki na ubezpieczenie emerytalne.

Jakie składki płaci emeryt zatrudniony na umowę zlecenie?

Emeryt zatrudniony na podstawie umowy zlecenie podlega wszystkim obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Po ukończeniu wieku emerytalnego przez zleceniobiorcę nie opłaca się za niego również składek na FP i FGŚP.

Czy emeryt pracujący na umowę zlecenie może przeliczyć emeryturę?

W sytuacji, gdy emeryt dorabia na podstawie umowy zlecenia i jest z tego tytułu objęty ubezpieczeniem emerytualnym, to może wnioskować do ZUS o przeliczenie emerytury.