Poradnik Pracownika

Odprawa emerytalno-rentowa dla pracownika

Pracownik, któremu stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie obowiązków służbowych i orzeczono wobec niego niezdolność do pracy, może starać się rentę z tego tytułu. Z kolei osiągnięcie odpowiedniego wieku przez pracownika pozwala mu na skorzystanie z uprawnień emerytalnych. Czy w takiej sytuacji przysługuje mu również odprawa emerytalno-rentowa? Odpowiadamy w artykule.

Komu przysługuje odprawa emerytalno-rentowa?

Zagadnienie to regulują szczegółowo przepisy prawa pracy. Zgodnie z art. 921 kodeksu pracy odprawa emerytalno-rentowa przysługuje pracownikowi, spełniającemu warunki uprawniające do otrzymania emerytury lub renty i z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Oznacza to, że świadczenie w postaci odprawy nie może zostać przyznane osobie, która uzyskała prawo do renty lub emerytury, ale kontynuuje zatrudnienie.

Ważne!

Do świadczenia takiego mają prawo osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania czy wyboru.

Pracownik ma prawo do otrzymania odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę tylko raz. Odprawa emerytalno-rentowa nie przysługuje, jeśli uzyskano już takie świadczenie u poprzedniego pracodawcy. To samo dotyczy przypadku, gdy zatrudnionemu przyznano odprawę rentową, a następnie przeszedł on na emeryturę.

Ważne!

Odprawa emerytalno-rentowa nie przysługuje osobom uprawnionym do pobierania świadczenia przedemerytalnego czy renty rodzinnej.

Odprawa emerytalno-rentowa - wysokość świadczenia

Jeżeli pracownik spełnił wszystkie warunki do wypłaty świadczenia, pracodawca jest zobligowany do wypłaty odprawy emerytalno-rentowej. Wysokość tego świadczenia powinna być równa co najmniej wartości jednomiesięcznego wynagrodzenia za pracę.

Obliczając odprawę, należy zastosować takie same zasady jak przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop, czyli określić kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia, ale bez dzielenia go przez współczynnik i godziny.

Ważne!

Wysokość odprawy emerytalno-rentowej nie jest zależna od okresu zatrudnienia w danym zakładzie pracy.

Odprawa staje się wymagalna w momencie:

  • rozwiązania umowy, w związku z przyznaniem pracownikowi tego świadczenia,
  • gdy pracownik uzyskał do niej prawo po ustaniu stosunku pracy, ale w trakcie zatrudnienia złożył u pracodawcy odpowiedni wniosek o jego wypłatę.

Odprawa rentowa i emerytalna a składki ZUS

Świadczenie emerytalno-rentowe stanowi przychód ze stosunku pracy w związku z czym pracodawca musi obliczyć i odprowadzić od niego podatek dochodowy. Jednakże inaczej wygląda to, jeżeli chodzi o składki ZUS, gdyż odprawa zwolniona jest z oskładkowania. Pracownik otrzyma więc świadczenie pomniejszone wyłącznie o zaliczkę na podatek dochodowy.