Poradnik Pracownika

Kiedy pracownikowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie?

W wyniku wypadku przy pracy przebywam na zasiłku chorobowym, chcę otrzymać jednorazowe odszkodowanie. Czy to pracodawca jako płatnik składek uprawniony do wypłaty zasiłków, powinienem rozpatrzyć ten wniosek i wypłacić te świadczenie?

Marek, Olsztyn

 

Osoba, który uległa wypadkowi przy pracy lub zapadła na chorobę zawodową, ma prawo do jednorazowego odszkodowania z ZUS, jeśli doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Stały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Natomiast za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.

Stopień uszczerbku na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, ZUS ustala po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, wtedy też należy złożyć wniosek o  jednorazowe odszkodowanie. Z tym, że jednorazowe odszkodowanie nie wypłaca pracodawca, a  ZUS.

Co powinien zawierać wniosek o jednorazowe odszkodowanie?

Pracownik powinien wystąpić z wnioskiem o przyznanie prawa do jednorazowego odszkodowania do swojego pracodawcy. Pracodawca jako płatnik składek, zobowiązany jest do skompletowania dokumentacji niezbędnej do ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego i przekazania jej do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego. Następuję to po zakończeniu leczenia i rehabilitacji przez ubezpieczonego.

Do wniosku należy załączyć:

  • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione (najlepiej na druku N-9) przez lekarza prowadzącego leczenie ubezpieczonego (zachowuje ono swoją ważność przez 30 dni od daty sporządzenia),
  • kartę wypadku,
  • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej.

Jednorazowe odszkodowanie - jaka jest jego wysokość?

Wysokość jednorazowego odszkodowania uzależniona jest po pierwsze od procentowego stopnia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, który ustalił nam lekarz orzecznik, Po drugie, kwota odszkodowania zależy od obowiązującej stawki za 1% uszczerbku na zdrowiu obowiązującej w dniu wydania przez ZUS decyzji w sprawie przyznania jednorazowego odszkodowania.