Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Kiedy pracownikowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie?

W wyniku wypadku przy pracy przebywam na zasiłku chorobowym, chcę otrzymać jednorazowe odszkodowanie. Czy to pracodawca jako płatnik składek uprawniony do wypłaty zasiłków, powinienem rozpatrzyć ten wniosek i wypłacić te świadczenie?

Marek, Olsztyn

 

Osoba, który uległa wypadkowi przy pracy lub zapadła na chorobę zawodową, ma prawo do jednorazowego odszkodowania z ZUS, jeśli doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Stały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Natomiast za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.

Stopień uszczerbku na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, ZUS ustala po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, wtedy też należy złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie. Z tym, że jednorazowe odszkodowanie nie wypłaca pracodawca, a ZUS.

Co powinien zawierać wniosek o jednorazowe odszkodowanie?

Pracownik powinien wystąpić z wnioskiem o przyznanie prawa do jednorazowego odszkodowania do swojego pracodawcy. Pracodawca jako płatnik składek, zobowiązany jest do skompletowania dokumentacji niezbędnej do ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego i przekazania jej do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego. Następuję to po zakończeniu leczenia i rehabilitacji przez ubezpieczonego.

Do wniosku należy załączyć:

  • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione (najlepiej na druku N-9) przez lekarza prowadzącego leczenie ubezpieczonego (zachowuje ono swoją ważność przez 30 dni od daty sporządzenia),
  • kartę wypadku,
  • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej.

Jednorazowe odszkodowanie - jaka jest jego wysokość?

Wysokość jednorazowego odszkodowania uzależniona jest po pierwsze od procentowego stopnia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, który ustalił nam lekarz orzecznik, Po drugie, kwota odszkodowania zależy od obowiązującej stawki za 1% uszczerbku na zdrowiu obowiązującej w dniu wydania przez ZUS decyzji w sprawie przyznania jednorazowego odszkodowania. Obecnie stawka ta wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

OdszkodowanieStawki odszkodowania od 01.04.2023 r. do 31.03.2023 r.Stawki odszkodowania od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r.
Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu1 269 zł1 431 zł 
Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych 1 269 zł1 431 zł
Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 22 212 zł25 044 zł
Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty 22 212 zł25 044 zł
Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty 114 231 zł128 799 zł
Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko 57 115 zł64 399 zł
Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 22 212 / 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci

 114 231 zł

128 799 zł
Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 22 212 / 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko 114 231 zł128 799 zł
Gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom 22 212 zł25 044 zł
Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 22 212 / 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego 57 115 zł64 399 zł