Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Porzucenie pracy a odszkodowanie dla pracodawcy

Około 3 miesięcy temu otrzymałem dobrą ofertę pracy za granicą, więc porzuciłem pracę w obecnym zakładzie pracy, gdyż nie było możliwości rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Wczoraj otrzymałem od byłego pracodawcy wezwanie do zapłaty kwoty w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia tytułem odszkodowania za niewykonywanie obowiązków pracowniczych i narażenie przedsiębiorstwa na starty przez porzucenie pracy. Czy pracodawca może domagać się takiego odszkodowania?

Roman, Mielno

 

Kodeks pracy wskazuje wyłącznie dwa przypadki, w których pracownik ma prawo do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia:

  • jeżeli po przeprowadzeniu badania lekarskiego lekarz stwierdzi, iż wykonywane obowiązki mają szkodliwy wpływ na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie takiej osoby (w określonym terminie) do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe;
  • wystąpiło ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Odszkodowanie dla pracodawcy za porzucenie pracy

Ze względu na fakt, że żadna z wyżej wymienionych sytuacji nie miała miejsca, pracodawca ma prawo do zadośćuczynienia, jakim jest odszkodowanie. Oczywiście tylko w sytuacji, gdy miejsce miało porzucenie pracy, czyli doszło do nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia. Odszkodowanie należne jest w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, natomiast przy rozwiązaniu umowy na czas określony, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Jednakże w myśl art. 114 K.p. niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych, może narazić pracodawcę na szkodę, chociażby przez konieczność powierzenia wykonania porzuconej pracy innym osobom za dodatkowym wynagrodzeniem. W takim wypadku zakład pracy może żądać zadośćuczynienia za poniesione straty.

Art. 119 Kodeksu pracy
Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

Porzucenie pracy - dobrze to przemyśl!

Podejmując decyzję o porzuceniu pracy, warto przed zastosowaniem ostatecznych rozwiązań spróbować porozumieć się z pracodawcą i rozwiązać stosunek pracy w trybie porozumienia stron. Pracodawcy również zależy na ciągłości zatrudnienia i prawidłowej organizacji czasu pracy w firmie.