Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Dostęp do dokumentów płacowych - kiedy pracownik może go uzyskać?

Mam wątpliwości co do prawidłowego naliczenia mojego wynagrodzenia za okres, w którym chorowałem. Czy mogę prosić pracodawcę o dostęp do dokumentów płacowych?

Bogdan, Mirków

Obowiązki pracodawcy a dostęp do dokumentów płacowych

Pracodawca może, ale nie musi, przekazywać pracownikom paski wynagrodzeń, na których są wyszczególnione składniki wynagrodzenia oraz potrącenia.

Pracodawca też ma obowiązek przekazać pracownikowi raz w roku w terminie do końca lutego informację roczną ZUS, dotyczącą naliczenia składek. Pracownik może wystąpić z żądaniem o wydanie miesięcznej informacji ZUS, która zwiera m.in. informacje o:

  • wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne,
  • wysokości składki społecznej i składki zdrowotnej,
  • kwocie wypłaconych zasiłków,
  • rodzaju i okresie absencji chorobowej powodującej przerwę w opłacaniu składek,
  • podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, jeżeli w danym roku kalendarzowym ubezpieczony przekroczył kwotę rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia.

Jeśli na podstawie miesięcznej informacji ZUS pracownik uzna, że taka informacja nie jest dla niego wystarczająca, może wystąpić do pracodawcy o dostęp do dokumentów płacowych, na podstawie których zostało naliczone wynagrodzenie.

Jakie dokumenty pracodawca może udostępnić pracownikowi?

Pracownik może żądać dostępu do imiennej karty wynagrodzeń, ewidencji czasu pracy, układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagrodzeń lub innego aktu wewnątrzzakładowego, na podstawie którego jest ustalane wynagrodzenie. Pracodawca ma obowiązek udostępnienia pracownikowi powyższych dokumentów. Na podstawie karty wynagrodzeń pracownik może uzyskać informacje dotyczące wysokości dokonanych potrąceń (zarówno obowiązkowych jak i dobrowolnych). Natomiast w ewidencji czasu pracy pracownik może sprawdzić, czy wynagrodzenie zostało naliczone zgodnie z przepracowaną liczbą godzin.

Dostęp do dokumentów dotyczących naliczenia wynagrodzenia

Pracodawca musi na żądanie pracownika dać mu dostęp do dokumentów płacowych dotyczących naliczenia wynagrodzenia tego pracownika.

Pracownik ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów, które stanowiły podstawę ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń jemu przysługujących. Jeżeli dokumentacja jest prowadzona w formie elektronicznej, do wglądu powinien zostać udostępniony wydruk poszczególnych dokumentów. Pracownik może się ubiegać o dostęp do dokumentów płacowych poprzez sporządzenie pisemnego wniosku lub na ustną prośbę, w zależności od uregulowań w danym zakładzie pracy.