Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – wzór z omówieniem

Co do zasady każda umowa o pracę może zostać rozwiązana lub wypowiedziana z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Istnieją jednak sytuacje, w których przepisy dopuszczają rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Dowiedz się, kiedy pracownik może złożyć takie wypowiedzenie i pobierz jego darmowy wzór!

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – darmowy wzór do pobrania!

Do pobrania:

pdf
Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia – darmowy wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia – darmowy wzór.doc druk do ręcznego wypełnienia

Jakie elementy powinno zawierać rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia?

Ustawodawca już w Kodeksie pracy zaznaczył, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno być zawarte na piśmie, z wyraźnym podaniem przyczyny tego rozwiązania. Ponadto, oprócz przyczyny, dokument rozwiązania umowy powinien zawierać takie elementy jak:

 • miejscowość i data,
 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • tytuł, czyli „Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia”
 • wskazanie, którą umowę pracownik rozwiązuje, np. „umowę o pracę z dnia…”. 

Co to znaczy, że wypowiedzenie jest bez okresu wypowiedzenia?

Wypowiedzenie umowy bez okresu wypowiedzenia często określane jest „ze skutkiem natychmiastowym”. Wynika to z tego, że taki rodzaj wypowiedzenia jest oświadczeniem jednej ze stron umowy (pracodawcy lub pracownika) o tym, że dana umowa przestaje obowiązywać.

Każdy rodzaj umowy (na czas określony lub na czas nieokreślony) może zostać zakończony poprzez wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym.

Należy jednak pamiętać, że aby było można rozwiązać umowę w ten sposób, muszą być spełnione określone warunki, które w sposób bardzo szczegółowy opisuje Kodeks pracy. Wypowiedzenie umowy bez okresu wypowiedzenia, bez konkretnych przyczyn, będzie złamaniem prawa.

Kiedy pracownik może zdecydować się na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia?

Jak już zostało wspomniane, wypowiedzenie umowy może złożyć każda ze stron, czyli zarówno pracodawca, jak i pracownik.

W przypadku kiedy to pracownik zdecyduje się wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, może tego dokonać tylko z dwóch powodów, które wymienione są w art. 55 Kodeksu pracy:

 1. zostało wydane orzeczenie lekarskie, które stwierdza szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniósł go do wykonywania innej pracy, zgodnej z kwalifikacjami i stanem zdrowia;
 2. pracodawca ciężko naruszył podstawowe obowiązki wobec pracownika.

Jeśli rozwiązanie umowy z pracodawcą następuje z drugiego powodu, czyli naruszenia obowiązków pracodawcy, to pracownikowi przysługuje również odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia lub jeśli chodzi o umowę na czas określony, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego miała trwać umowa, jednak nie więcej niż za okres wypowiedzenia.

Kiedy umowę ze skutkiem natychmiastowym może rozwiązać pracodawca?

Również pracodawca ma prawo rozwiązać umowę z pracownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia. Przepisy prawa pracy rozróżniają możliwość wypowiedzenia przez pracodawcę umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia:

 • z winy pracownika,
 • z przyczyn niezawinionych przez pracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez pracownika

Najczęściej pracodawca decyduje się na wypowiedzenie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w sytuacji, kiedy to pracownik zawinił.

Art. 52 §  Kodeksu Pracy

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Wypowiedzenie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracodawcę to inaczej tzw. zwolnienie dyscyplinarne.

Należy jednak wiedzieć, że pracodawca nie może zwolnić dyscyplinarnie pracownika, jeśli minął miesiąc od momentu, kiedy dowiedział się o jego zawinieniu. Ponadto, jeśli w zakładzie pracy działają związki zawodowe, to pracodawca musi skonsultować swoją decyzję z tą organizacją.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn nieleżących po stronie pracownika

Może jednak zdarzyć się tak, że pracownik nie zawini, a jednak pracodawca może wypowiedzieć mu umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Do takich przyczyn zaliczamy:

 • chorobę, która trwa:
  • dłużej niż 3 miesiące – jeśli pracownik zatrudniony jest krócej niż 6 miesięcy,
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co  najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;
 • usprawiedliwioną nieobecność pracownika w pracy (z innych przyczyn niż wyżej wymienione) trwającą dłużej niż 1 miesiąc.

Powyższe powody nie mogą stanowić podstawy do wypowiedzenia umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia, jeżeli:

 1. pracownik jest w okresie pobierania zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem lub w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną – w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku;
 2. pracownik stawi się do pracy po ustaniu przyczyny nieobecności. Przepisy wskazują, by pracodawca w miarę możliwości zatrudnił ponownie pracownika, jeżeli w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn wymienionych powyżej zgłosi się ponownie do pracy po ustaniu przyczyn nieobecności (czyli np. choroby).

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika powinno mieć swoje uzasadnione przyczyny. jeżeli powstały przesłanki do rozwiązania współpracy z pracodawcą, pracownik powinien złożyć odpowiedni dokument potwierdzający chęć rozwiązania stosunku pracy.