Poradnik Pracownika

Upoważnienie do odbioru wynagrodzenia - wzór z omówieniem

Pracownik przy podpisywaniu umowy z pracodawcą ustala, czy jego wynagrodzenie będzie przekazywane w gotówce, czy przelewem na rachunek bankowy pracownika. Jeśli strony stosunku pracy ustalą przekazywanie wynagrodzenia w formie gotówki, najczęściej określają datę i miejsce jego odbioru osobiście przez pracownika. Może zdarzyć się więc taka sytuacja, kiedy pracownik nie będzie mógł osobiście stawić się u pracodawcy po odbiór należnego wynagrodzenia. Jednym z możliwych rozwiązań jest wysłanie zaufanej osoby po odbiór wypłaty. Jednak aby pracodawca mógł wypłacić wynagrodzenie pracownika do rąk innej osoby, potrzebne jest upoważnienie do odbioru wynagrodzenia podpisane przez pracownika.

Wzór upoważnienia do odbioru wynagrodzenia w dwóch formatach: PDF i DOCX.

Do pobrania:

pdf
Upoważnienie do odbioru wynagrodzenia - wzór z omówieniem.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Upoważnienie do odbioru wynagrodzenia - wzór z omówieniem.docx druk do ręcznego wypełnienia

Upoważnienie do odbioru wynagrodzenia

Przekazanie pracodawcy upoważnienia do odbioru wynagrodzenia dla innej osoby nie oznacza, że pracownik zrzeka się wynagrodzenia. Nawet jeśli pracodawca nie jest pewny, że wynagrodzenie zostanie rzeczywiście przekazane pracownikowi, to na podstawie upoważnienia zobowiązany jest je przekazać.

Jeśli osoba upoważniona przez pracownika nie przekaże mu pobranego w jego imieniu wynagrodzenia, to pracownik nie może mieć roszczeń do pracodawcy. Pracodawca w tej sytuacji nie jest stroną w sporze.

Co istotne, upoważnienie może wskazywać na przekazywanie wynagrodzenia za jeden miesiąc lub przez cały okres trwania stosunku pracy. Upoważnienie do odbioru wynagrodzenia może dotyczyć wypłaty wynagrodzenia w gotówce lub przelewu na rachunek bankowy innej osoby. W tym drugim przypadku na upoważnieniu musi być wskazany nr rachunku bankowego osoby upoważnionej.

Co powinno zawierać upoważnienie do odbioru wynagrodzenia?

Prawidłowo sformułowane upoważnienie, aby mogło być skuteczne, musi zawierać takie informacje jak:

  • data i miejsce podpisania upoważnienia,
  • dane pracownika,
  • dane pracodawcy,
  • dane osoby upoważnionej,
  • wskazanie do czego upoważnia niniejsze pismo,
  • wskazanie okresu, za jaki osoba upoważniona może odebrać wynagrodzenie pracownika
  • czytelny podpis pracownika wraz z datą