Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę cudzoziemca

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest wydawane maksymalnie na 3 lata. Okres ważności zezwolenia może być krótszy. Najczęściej czas, na który wydawane jest  zezwolenie, zależy od przedstawionych przez cudzoziemca dokumentów. Na przykład gdy ma on podpisaną umowę z pracodawcą na 1 rok,  to w takim przypadku zezwolenie na pobyt  czasowy i pracę będzie również wydane na nie więcej niż rok.

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy oraz spełnione są łącznie następujące warunki:

1) cudzoziemiec posiada:

a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu (wysokość tego dochodu powinna być wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej);

2) cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania);

3) podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy;

4) wysokość wynagrodzenia, która jest określona w posiadanej przez cudzoziemca umowie z podmiotem powierzającym wykonywanie pracy, będącej podstawą wykonywania pracy, zawartej w formie pisemnej, nie jest niższa niż wysokość wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - wydanie decyzji

Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach w decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wskazuje się:

1) okres ważności tego zezwolenia,

2) podmiot powierzający wykonywanie pracy, a w przypadku gdy cudzoziemiec będzie pracownikiem tymczasowym także pracodawcę użytkownika,

3) stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę,

4) najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku,

5) wymiar czasu pracy,

6) rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę.

Ważne!

Wynagrodzenie cudzoziemca nie będzie mogło być niższe niż wysokość wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę w tym samym wymiarze czasu pracy, pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. 

 

Gdy cudzoziemiec zamierza pracować u kilku pracodawców, to w decyzji wskazanych jest tych kilku pracodawców, a warunki wykonywania pracy zostają określane odrębnie dla każdego pracodawcy osobno.

W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wydana karta pobytu poświadcza prawo  cudzoziemca do podjęcia w Polsce pracy na rzecz konkretnego pracodawcy i na warunkach wskazanych w decyzji o udzieleniu zezwolenia.

Wydanie takiego zezwolenia odbywa się w ramach jednego postępowania administracyjnego. Decyzja wydana na podstawie jednego dokumentu uprawnia cudzoziemca zarówno do pobytu, jak i do pracy w Polsce.

Zmiany warunków zatrudnienia

W przypadku zmiany warunków zatrudnienia w stosunku do określonych w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, tj.

  • w razie utraty pracy u któregoś z pracodawców wymienionych w zezwoleniu (w jednolitym zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę może być określonych kilku pracodawców),

  • zmiany stanowiska pracy,

  • obniżenia wynagrodzenia,

cudzoziemiec musi w ciągu 15 dni roboczych pisemnie zawiadomić o tych faktach wojewodę, który odpowiednio zmieni zezwolenie. Natomiast jeżeli wojewoda takiego powiadomienia nie otrzyma, cofnie zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

W przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej pracodawcy lub w przypadku przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę nie ma wymogu zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.