Poradnik Pracownika

Utrata uprawnień przez pracownika jako przyczyna rozwiązania umowy

Od kilku miesięcy jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę u nowego pracodawcy. Do wykonywania mojego zawodu niezbędne jest posiadanie specjalnego kursu. Jednakże z powodu choroby nie byłam w stanie go ukończyć. Czy utrata uprawnień jest powodem do zwolnienia pracownika?

Michalina, NysaZgodnie z przepisami prawa pracy utrata uprawnień do wykonywania obowiązków na danym stanowisku daje pracodawcy prawo do rozwiązania umowy z pracownikiem w trybie natychmiastowym. Jednakże nie w każdej sytuacji utrata uprawnień ma tak negatywne skutki dla pracownika.

Kiedy można zwolnić pracownika dyscyplinarnie?

Pracodawca ma prawo do rozwiązania umowy z pracownikiem bez wypowiedzenia wyłącznie w trzech sytuacjach:

  • pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych,

  • pracownik popełnił przestępstwo (podczas trwania umowy), które uniemożliwia mu dalsze zatrudnienie na danym stanowisku,

  • pracownik z przyczyn zawinionych utracił uprawnienia konieczne do wykonywania swojej pracy.

Czy utrata uprawnień z przyczyn niezawinionych jest podstawą do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym?

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy w trybie dyscyplinarnym pracownika, u którego utrata uprawnień powstała z przyczyn niezależnych od niego, tak jak np. zły stan zdrowia, uniemożliwiający dalsze wykonywanie zawodu. Jednakże należy mieć na uwadze, że sam fakt choroby, zwłaszcza długotrwałej, jest podstawą do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, jeżeli zajdą następujące przesłanki. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych może być zastosowane, gdy pracownik:

  • przebywa na zwolnieniu chorobowym dłużej niż 3 miesiące (jeśli pracuje krócej niż 6 miesięcy) bądź dłużej niż łączny okres pobierania zasiłku i  świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące (jeśli pracownik zatrudniony jest co najmniej 6 miesięcy),

  • jest nieobecny w pracy dłużej niż 1 miesiąc, ale z powodów innych niż wymienione powyżej (pomimo tego, że absencja jest usprawiedliwiona).

Pracodawca nie może więc zwolnić pracownika w trybie dyscyplinarnym, jeśli utrata uprawnień nie była skutkiem umyślnego działania, a wynikała z przyczyn przez pracownika niezawinionych.