Poradnik Pracownika

Wypowiedzenie wysłane drogą mailową - czy jest zgodne z prawem?

W sobotę, dla mnie w dniu niepracującym, otrzymałam maila od pracodawcy. W jego treści zostałam poinformowana o tym, że firma chce zakończyć ze mną współpracę oraz że w załączniku znajduje oficjalne pismo – wypowiedzenie umowy o pracę. Czy wypowiedzenie wysłane drogą mailową jest prawomocne oraz czy pracodawca takim postępowaniem nie łamie przepisów?

Jowita, Siedlce

 

W obecnych czasach internet i szybkie sposoby komunikacji są wykorzystywane możliwie jak najczęściej. W niektórych sytuacjach budzi wątpliwość to, czy dany rodzaj dokumentu może zostać dostarczony drogą elektroniczną. Temat zaczyna być dyskusyjny, gdy mowa o dokumentach zawierających dane pracownicze, a w szczególności, gdy mowa o złożeniu w ten sposób wypowiedzenia umowy o pracę. Wypowiedzenie wysłane drogą mailową w niektórych przypadkach może być nieskuteczne.

Wypowiedzenie umowy o pracę – obowiązująca forma

Jak wskazuje art. 30 ust. 3 Kodeksu pracy, wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Jednak kodeks jednoznacznie nie zakazuje dostarczania tego typu dokumentów np. drogą pocztową. Taka możliwość jest w szczególności wygodna dla pracodawców, gdy ich pracownik np. chwilowo jest niedostępny w miejscu pracy.

Wypowiedzenie wysłane drogą mailową

Istotny jest fakt, że Kodeks pracy nie dopuszcza wysłania wypowiedzenia umowy drogą elektroniczną – a przynajmniej nie jest to określone jednoznacznie. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę jeszcze inne występujące źródło prawa, którym jest m.in. Kodeks Cywilny.

Zgodnie z art. 78 § 1 kc w celu zachowania formy pisemnej czynności prawnej wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. W ww. przepisie nie zostało jasno określone, że samo w sobie oświadczenie musi być stworzone własnoręcznie, zapis ten odnosi się tylko do podpisu.
Podsumowując, dopuszczalne jest złożenie oświadczenia woli drogą elektroniczną, w tym wypowiedzenia umowy o pracę, jednak tylko przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego. Podpis elektroniczny zostaje uznany za bezpieczny w momencie uzyskania certyfikatu kwalifikowanego.

Odpowiadając na pytanie – wypowiedzenie wysłane drogą mailową jest obowiązujące, jeżeli został na nim złożony elektroniczny podpis kwalifikowany. Natomiast sama forma dostarczenia tego typu dokumentu – wysyłka mailowa – nie jest uznawana za dopuszczalną w świetle przepisów Kodeksu pracy, ale nie jest też zabroniona w świetle przepisów Kodeksu cywilnego.

Jeżeli natomiast wypowiedzenie wysłane drogą mailową nie posiada podpisu kwalifikowanego, to i tak będzie ono skuteczne, ale jego forma będzie wadliwa. W związku z tym pracownik będzie miał prawo odwołać się do sądu pracy z roszczeniem o przywrócenie bądź odszkodowanie z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę.