Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony - okres wypowiedzenia

Umowa o pracę na czas nieokreślony to jeden z rodzajów umów o pracę. Jest to umowa na której pracownikom najbardziej zależy, ponieważ daje pewną stabilizację. Pracodawcy przed rokiem 2016 starali się unikać tych umów, jednak ze względu na zmiany w Kodeksie pracy, które weszły w życie 22.02.2016 r., pracownicy stale współpracujący z jednym pracodawcą zyskali nowe prawa. Co jednak jeśli chcemy rozwiązać taką umowę? Jak prawidłowo złożyć wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony?

Wyróżniamy następujące rodzaje umów o pracę:

Zgodnie ze zmianami, czwarta umowa o pracę z tym samym pracodawcą musi zostać zawarta na czas nieokreślony. Do tego limitu nie zalicza się umowy na okres próbny. Dodatkowo czas zatrudnienia powyżej 33 miesięcy również skutkuje umową na czas nieokreślony.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony może zostać rozwiązana zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Jednym z rodzajów rozwiązania jest wypowiedzenie. Polega ono na złożeniu przez jedną ze stron oświadczenia skutkującego zakończeniem umowy po upływie okresu wypowiedzenia.

Jeśli wypowiedzenie złoży pracownik, pracodawca może go zwolnić ze świadczenia pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Z kolei jeśli wypowiedzenie złożone jest przez pracodawcę, może on wysłać pracownika na urlop, a na pozostały okres zwolnić go ze świadczenia pracy. Dodatkowo pracodawca, wypowiadając umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, zobowiązany jest podać przyczynę wypowiedzenia. Jeżeli wypowiedzenie nie będzie zgodne z prawem, pracownik ma prawo w ciągu 21 dni odwołać się do sądu pracy, o czym również powinien zostać poinformowany.

Art. 44. Kodeksu pracy
Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy, o którym mowa w dziale dwunastym.
Art. 264. § 1. Kodeksu pracy
Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.

Wypowiedzenie najlepiej złożyć na piśmie w dwóch wersjach, tak aby samemu również posiadać potwierdzenie otrzymania pisma przez pracodawcę.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony w trybie natychmiastowym

Może się zdarzyć, że pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W takim przypadku umowę o pracę, także zawartą na czas nieokreślony, pracownik może rozwiązać w trybie natychmiastowym. Pracownik składa wówczas rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia wraz z podaniem konkretnych przyczyn takiego rozwiązania. Dzień złożenia pisma jest ostatnim dniem pracy. Tego samego dnia pracodawca powinien wypłacić pracownikowi ekwiwalent za urlop, jeśli taki przysługuje, oraz odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Warto wiedzieć, że pracodawca także może rozwiązać umowę w ten sposób. Dzieje się tak wówczas, kiedy to pracownik w sposób ciężki naruszy podstawowe obowiązki pracownicze.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony - ile wynosi okres wypowiedzenia?

Składając wypowiedzenie, warto wiedzieć, ile wynosi okres wypowiedzenia. Przy umowie o pracę na czas nieokreślony zależy on od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy, przy czym do czasu zatrudnienia wliczane są wszystkie okresy zatrudnienia, nawet jeśli między poszczególnymi umowami były przerwy.

Do czasu zatrudnienia wlicza się również:

 • czas przebywania na zwolnieniu chorobowym;
 • urlop wychowawczy;
 • urlop bezpłatny;
 • czas zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeśli zmiana pracodawcy była spowodowana przejęciem zakładu pracy;
 • czas zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeśli aktualny pracodawca jest następcą prawnym poprzedniego.

Okres wypowiedzenia wynosi:

 • 2 tygodnie - w przypadku zatrudnienia poniżej 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc - w przypadku zatrudnienia powyżej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące - w przypadku zatrudnienia przez co najmniej 3 lata.

Dwutygodniowy okres wypowiedzenia rozpoczyna się w najbliższą niedzielę następującą po dniu złożenia wypowiedzenia, a kończy 2 tygodnie później w sobotę.

Miesięczny i 3-miesięczny okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie.

Warto pamiętać, że do czasu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, wlicza się również sam okres wypowiedzenia.

Przykład 1.

Pani Małgosia rozpoczęła pracę 01.09.2022 r. w ramach umowy o pracę na okres próbny. Od razu po okresie próbnym, 01.12.2022 r. podpisała z tym samym pracodawcą umowę na czas nieokreślony. Ze względu na przeprowadzkę za granicę, 11.01.2023 r. złożyła pracodawcy wypowiedzenie. Czas zatrudnienia u tego pracodawcy wyniósł 5 miesięcy, łącznie z okresem wypowiedzenia, czyli okres wypowiedzenia umowy wynosi 2 tygodnie i kończy w sobotę 28.01.2023 r.

Przykład 2.

Pan Jan zatrudniony jest w firmie Y w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony. Przed tą umową był zatrudniony na 3-miesięczny okres próbny i umowę na czas określony. Pierwszą umowę o pracę z tym pracodawcą podpisał 5.05.2019 r. Po zakończeniu okresu próbnego zawarł 6-miesięczną umowę na czas określony, a kolejną umową była umowa na czas nieokreślony. Pan Jan znalazł lepszą ofertę pracy, w związku z czym 18.07.2023 r. złożył wypowiedzenie. W firmie Y będzie zatrudniony przez łączny czas (licząc wraz z okresem wypowiedzenia) 4 lat, 2 miesiące i 14 dni, dlatego okres jego wypowiedzenia wyniósł 3 miesiące i zakończy 31.10.2023 r.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony - czy okres wypowiedzenia można skrócić lub wydłużyć?

Ustawowy okres wypowiedzenia można skrócić oraz wydłużyć.

Zawierając umowę o pracę, okres wypowiedzenia można wydłużyć u pracownika o czym mówi art. 36 § 5 Kodeksu pracy, którego stanowisko pracy związane jest z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie:

 • do 1 miesiąca w przypadku zatrudnienia krótszego niż 6 miesięcy,
 • do 3 miesięcy w przypadku zatrudnienia na co najmniej 6 miesięcy.

Okres wypowiedzenia można również skrócić. Skraca się go w następujących przypadkach:

 • w razie upadłości,
 • w razie likwidacji pracodawcy,
 • z innych powodów niedotyczących pracownika,
 • za porozumieniem stron po wręczeniu wypowiedzenia przez jedną ze stron.

W przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony powinno odbywać się zawsze zgodnie z przepisami prawa, określonymi w Kodeksie pracy. Przepisy dopuszczają jednak dowolność w tym temacie, jeżeli warunki zawarte w wypowiedzeniu złożonym przez pracodawcę są korzystniejsze od tych opisanych ustawą.