Otrzymałem jednomiesięczne wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony w połowie sierpnia. Czy okres miesiąca należy liczyć jako pełne tygodnie kalendarzowe po dniu doręczenia wypowiedzenia? Czy pracodawca powinien wskazać przyczynę wypowiedzenia?

Karol, Jasna Góra

 

Sposób liczenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Bieg okresu wypowiedzenia określonego w miesiącu lub jego wielokrotności nie rozpoczyna się po dniu, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu. Choć nie wynika to wprost z przepisów Kodeksu pracy, wypowiedzenia miesięczne i dłuższe zaczynają swój bieg w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia. Wynika to z tego, że wypowiedzenia określone w miesiącu lub jego wielokrotności muszą zakończyć się w ostatnim dniu miesiąca. Aby zrealizować ten cel, ich bieg powinien rozpocząć się w pierwszym dniu miesiąca, przy czym chodzi tu o miesiąc następujący po miesiącu, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu. W odniesieniu do omawianej sprawy oznacza to, że wypowiedzenie dokonane w połowie sierpnia zakończy swój bieg 30 września br. Nawet w przypadku gdy oświadczenie o wypowiedzeniu jest złożone pierwszego dnia miesiąca, jego bieg o ile jest to wypowiedzenie miesięczne lub jego wielokrotność rozpoczyna się w następnym miesiącu.

Przyczyny wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony

Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują żadnych wyjątków od obowiązku wskazania przyczyny wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, jeżeli wypowiedzenia dokonuje pracodawca. Brak wskazania tej przyczyny, jak też sformułowanie jej w sposób zbyt ogólnikowy traktowany jest jako uchybienie przepisów dotyczących wypowiadania umów. Z tego też względu, formułując przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę, należy pamiętać o tym, aby podana przyczyna była rzeczywista i konkretna, gdyż powołanie się na przyczynę pozorną wywołuje takie same skutki jak zaniechanie tego obowiązku. Pracownik w przypadku otrzymania wypowiedzenia umowy o prace nie musi podpisać dokumentu, ponieważ wystarczy, że miał możliwość zapoznania się z jej treścią i nie skutkuje to, że wypowiedzenie o pracę jest wadliwe lub nieskuteczne.