Poradnik Pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony

Otrzymałem jednomiesięczne wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony w połowie sierpnia. Czy okres miesiąca należy liczyć jako pełne tygodnie kalendarzowe po dniu doręczenia wypowiedzenia? Czy pracodawca powinien wskazać przyczynę wypowiedzenia?

Karol, Jasna Góra

 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony - sposób liczenia

Bieg okresu wypowiedzenia określonego w miesiącu lub jego wielokrotności nie rozpoczyna się po dniu, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu. Choć nie wynika to wprost z przepisów Kodeksu pracy, wypowiedzenia miesięczne i dłuższe zaczynają swój bieg w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia. Wynika to z tego, że wypowiedzenia określone w miesiącu lub jego wielokrotności muszą zakończyć się w ostatnim dniu miesiąca. Aby zrealizować ten cel, ich bieg powinien rozpocząć się w pierwszym dniu miesiąca, przy czym chodzi tu o miesiąc następujący po miesiącu, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu. W odniesieniu do omawianej sprawy oznacza to, że wypowiedzenie umowy dokonane w połowie sierpnia zakończy swój bieg 30 września br. Nawet w przypadku gdy oświadczenie o wypowiedzeniu jest złożone pierwszego dnia miesiąca, jego bieg o ile jest to wypowiedzenie miesięczne lub jego wielokrotność rozpoczyna się w następnym miesiącu.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony - przyczyny

Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują żadnych wyjątków od obowiązku wskazania przyczyny wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, jeżeli wypowiedzenia dokonuje pracodawca. Brak wskazania tej przyczyny, jak też sformułowanie jej w sposób zbyt ogólnikowy traktowany jest jako uchybienie przepisów dotyczących wypowiadania umów. Z tego też względu, formułując przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę, należy pamiętać o tym, aby podana przyczyna była rzeczywista i konkretna, gdyż powołanie się na przyczynę pozorną wywołuje takie same skutki jak zaniechanie tego obowiązku. Pracownik w przypadku otrzymania wypowiedzenia umowy o prace nie musi podpisać dokumentu, ponieważ wystarczy, że miał możliwość zapoznania się z jej treścią i nie skutkuje to, że wypowiedzenie umowy o pracę jest wadliwe lub nieskuteczne.