Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wniosek o wznowienie wpłat do PPK – wzór

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny i dobrowolny program oszczędzania. Dlatego przewidziano, że osoby, które zrezygnowały z uczestnictwa, w każdej chwili mogą do niego ponownie przystąpić. Aby to zrobić, należy złożyć wniosek o wznowienie wpłat do PPK.

Pobierz wniosek o wznowienie wpłat do PPK w formacie DOCX lub PDF

Do pobrania:

pdf
Wniosek o dokonywanie wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK).pdf Druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wniosek o dokonywanie wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK).docx Druk do ręcznego wypełnienia

Czym jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to program, który ma dawać pracownikom możliwość dobrowolnego oszczędzania na dodatkową emeryturę. Pracownik w ramach PPK odkładać może co miesiąc od 2 do 4% swojej pensji, w co wchodzi:

 • wpłata podstawowa – 2% wynagrodzenia brutto;
 • wpłata dodatkowa – maksymalnie do 2% wynagrodzenia brutto.

Pracownicy, których wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, mogą do PPK przekazywać wpłaty podstawowe mniejsze niż 2%, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia.

Przekazywanie wpłat pracownika do PPK oznacza, że dostanie on mniej pieniędzy otrzymywanych w ramach miesięcznej pensji, ale za to coraz więcej środków na emeryturę.

Pracodawca dokłada od siebie:

 • wpłatę podstawową – 1,5% wysokości wynagrodzenia pracownika brutto;
 • wpłatę dodatkową w wysokości maksymalnie 2,5% tego wynagrodzenia.

Niestety od wpłat dokonywanych przez pracodawcę pracownik zapłaci podatek dochodowy 12% lub 32%, czyli wypłata wynagrodzenia zostanie obniżona.

Uczestnicy programu otrzymują także dopłaty ze Skarbu Państwa:

 • wpłatę powitalną na start programu 250,00 zł;
 • coroczną dopłatę w wysokości 240,00 zł.

Warunkiem otrzymania wpłaty powitalnej jest bycie uczestnikiem PPK przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe i dokonanie – za co najmniej ten okres – wpłat podstawowych do PPK finansowanych przez uczestnika. Dopłata roczna przysługuje uczestnikowi PPK, jeżeli:

 • kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający i tego uczestnika w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku;
 • kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej 25% kwoty wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia – w przypadku korzystania z obniżenia wpłaty podstawowej poniżej 2% wynagrodzenia.

Przykład 1.

Pan Jan jest uczestnikiem PPK, co miesiąc otrzymuje wynagrodzenie 5000 zł brutto. Opłaca podstawową składkę na PPK, nie zadeklarował wpłat dodatkowych. Pracodawca w ramach PPK finansuje pracownikowi wyłącznie wpłatę podstawą do PPK w wysokości 1,5%. Termin wypłaty wynagrodzenia to ostatni dzień miesiąca i w tym czasie pracodawca przekazuje wpłaty do PPK do instytucji finansowej.

 1. Wpłaty do PPK:

 • podstawowa pracownika: 5 000,00zł × 2% = 100,00 zł
 • podstawowa pracodawcy: 5 000 zł × 1,5% = 75,00 zł
 1. Składki na ubezpieczenia społeczne:

 • emerytalna: 5000 zł × 9,76% = 488,00 zł
 • rentowa: 5000 × 1,5% = 75,00 zł
 • chorobowa: 5000 zł × 2,45% = 122,50 zł
 • suma składek na ubezpieczenia społeczne: 488,00 zł + 75,00 zł + 122,50 = 685,50 zł 
 1. Składka zdrowotna:

 • podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5 000 zł – 685,50 zł = 4 314,50 zł 
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne: 4 314,50 zł × 9% = 388,31 zł 
 1. Wyliczenie podatku:

 • koszty uzyskania przychodu: 250,00 zł

 • ulga podatkowa: 300,00 zł
 • podstawa opodatkowania: 5 075,00 zł – 685,50 zł – 250,00 zł = 4  139,50 zł → 4 140,00 zł
 • zaliczka na podatek dochodowy: 4 140,00 zł × 12% – 300,00 zł = 196,80 zł → 197,00 zł
 1. Do wypłaty: 5 000,00 zł – 685,50 zł – 388,31 zł – 197,00 zł – 100,00 zł = 3 629,19zł.

Przykład 2.

Pani Anna nie jest uczestniczką PPK, otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie 5 000,00 zł brutto. Termin wypłaty to ostatni dzień miesiąca.

 1. Składki na ubezpieczenia społeczne:

 • emerytalna: 5 000 zł × 9,76% = 488,00 zł
 • rentowa: 5 000,00 × 1,5% = 75,00 zł
 • chorobowa: 5 000,00 zł × 2,45% = 122,50 zł
 • suma składek na ubezpieczenia społeczne: 488,00 zł + 75,00 zł + 122,50 = 685,50 zł

 1. Składka zdrowotna:

 • podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5 000,00 zł – 685,50 zł = 4 314,50 zł 
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne: 4 314,50 zł × 9% = 388,31 zł 
 1. Wyliczenie podatku:

 • koszty uzyskania przychodu: 250,00 zł
 • ulga podatkowa: 300,00 zł
 • podstawa opodatkowania: 5 000,00 zł – 685,50 zł – 250,00 zł = 4 064,50 zł → 4 065,00 zł
 • zaliczka na podatek dochodowy: 4 065,00 zł × 12% – 300,00 zł = 187,80 zł 188,00 zł
 1. Do wypłaty: 5 000,00 zł – 685,50 zł – 388,31 zł – 188,00 zł = 3 738,19 zł.

Uczestnictwo w PPK

Ustawa o PPK wskazuje jednoznacznie, że uczestnictwo w PPK jest dobrowolne dla osób zatrudnionych. Zapis do programu jest automatyczny dla wszystkich osób zatrudnionych od 18. do 55. roku życia. Osoby, które ukończyły 55 lat, ale mają mniej niż 70 lat, mogą przystąpić do PPK, składając u pracodawcy wniosek o przystąpienie do programu.

Natomiast dobrowolność uczestnictwa zgodnie z ustawą polega na możliwości rezygnacji – w każdym czasie – przez uczestnika z dokonywania dalszych wpłat do PPK. Aby to zrobić, należy złożyć oświadczenie o rezygnacji. Taki dokument składa się wyłącznie w formie pisemnej, poprzez złożenie podmiotowi zatrudniającemu odpowiedniej deklaracji. Złożenie przez uczestnika PPK deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK innemu podmiotowi, np. instytucji finansowej, nie będzie wywierało żadnego skutku.

Co istotne, w dowolnym momencie uczestnik PPK może też zmienić podjętą wcześniej decyzję, składając stosowną dyspozycję do swojego pracodawcy.

Nawet jeśli uczestnik złożył rezygnację z dokonywania wpłat, może w dowolnym momencie wznowić wpłaty na swój rachunek.

Co powinien zawierać wniosek o wznowienie wpłat do PPK?

Osoby, które zrezygnowały z PPK, mogą zmienić swoją decyzję i w tym celu powinny złożyć wniosek o wznowienie wpłat do PPK. Wniosek ten powinien zawierać takie informacje, jak:

1. dane osoby zatrudnionej:

 • imię (imiona);
 • nazwisko;
 • PESEL lub gdy osoba nie ma nadanego takiego numeru, wówczas data urodzenia;
 • seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego;

2. nazwę podmiotu zatrudniającego;
3. oświadczenie o woli zawarcia we własnym imieniu i na własną rzecz umowy o prowadzenie PPK;
4. datę i podpis osoby zatrudnionej;
5. datę złożenia wniosku podmiotowi zatrudniającemu.

Wypełniony wniosek o wznowienie wpłat do PPK należy złożyć podmiotowi zatrudniającemu. Dyspozycję taką można składać pracodawcy w każdym czasie i w związku z nią pracodawca rozpocznie pobieranie wpłat z wynagrodzenia.

PPK ma pomóc Polakom przy oszczędzaniu, jednak należy pamiętać, że wpływa to na wynagrodzenie, jakie pracownik otrzymuje do ręki. Dlatego często może zdarzyć się tak, że pracownik rezygnuje z programu, ale w każdym czasie może wrócić do oszczędzania w PPK, składając wniosek o wznowienie wpłat.