Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Transfer środków z PPK - na czym polega?

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) są relatywnie nową instytucją w krajowym prawie, dlatego trudno się dziwić, że niektóre rozwiązania wzbudzają określone wątpliwości. Jednym z takich zagadnień jest transfer środków z PPK, a ściślej – kiedy może to nastąpić i jakie są obowiązki pracodawcy i uczestnika programu? W poniższym artykule odpowiadamy na te pytania.

Zasady funkcjonowania PPK – podstawy prawne

Zasady dotyczące gromadzenia środków w PPK oraz inne czynności związane m.in. z zawieraniem umów, finansowaniem i dokonywaniem wpłat oraz wypłat z PPK określono w jednym akcie prawnym, którym jest Ustawa z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, zwana dalej „ustawą o PPK”.

Transfer środków w przypadku zawarcia przez podmiot zatrudniający umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PPK pracodawca może wypowiedzieć umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zawarł analogiczną umowę z inną instytucją finansową zarządzaną przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń. W takim przypadku podmiot zatrudniający niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o Zarządzanie PPK z inną instytucją finansową:

  1. zawiera w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej w podmiocie zatrudniającym umowę o prowadzenie PPK, jeżeli osoba zatrudniona miała zawartą umowę o prowadzenie PPK w dniu poprzedzającym dzień zawarcia przez podmiot zatrudniający umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową;

  2. informuje osobę zatrudnioną, która miała zawartą umowę o PPK w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową o obowiązku złożenia w jej imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jej rachunku PPK prowadzonym przez instytucję finansową, której umowa o zarządzanie PPK została wypowiedziana przez podmiot zatrudniający, na jej rachunek PPK, prowadzony przez inną instytucję finansową.

Art. 12 ust. 3 ustawy o PPK

W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa wyżej w pkt 2, osoba zatrudniona może poinformować w formie pisemnej podmiot zatrudniający o braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jej rachunku PPK prowadzonym przez instytucję finansową, której umowa o zarządzanie PPK została wypowiedziana przez podmiot zatrudniający, na jej rachunek prowadzony przez inną instytucję finansową.

W przypadku braku zgody uczestnika PPK na złożenie wniosku w sprawie transferu środków z jego rachunku PPK do innej instytucji finansowej, środki dotychczas zgromadzone pozostają na „starym” rachunku PPK do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.

Jeżeli jednak pracownik nie przekaże pracodawcy w 7-dniowym terminie pisemnej informacji o braku zgody na transfer swych środków do nowej instytucji zarządzającej PPK, to pracodawca uznaje taki brak działania za milczącą zgodę.

W konsekwencji pracodawca składa, w imieniu zatrudnionego posiadającego umowę z dotychczasową instytucją zarządzającą PPK, wniosek o transfer środków, przy czym następuje to za pośrednictwem nowej instytucji zarządzającej PPK.

Oznacza to, że następuje transfer wszelkich środków zgromadzonych na prowadzonym do tej pory rachunku uczestnika PPK do nowej instytucji finansowej, z którą pracodawca zawarł umowę o zarządzanie PPK.

Transfer środków z PPK w razie zmiany miejsca zatrudnienia

Druga sytuacją, w której dochodzi do transferu środków z PPK, jest zmiana podmiotu zatrudniającego – wówczas określone obowiązki informacyjne względem pracodawcy ciążą na pracowniku.

Art. 19 ust. 1 ustawy o PPK

W terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia (przez co należy rozumieć 90 dni), uczestnik PPK składa pracodawcy, a w przypadku kilku podmiotów zatrudniających – pracodawcy wybranemu przez uczestnika PPK, oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Oświadczenie zawiera oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto takie umowy.

Po złożeniu oświadczenia o zawartych umowach o prowadzenie PPK w terminie określonym w art. 19 ust. 1 ustawy o PPK pracodawca – niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestnika PPK – informuje go o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o PPK zawarły na jego rzecz i w jego imieniu inne podmioty zatrudniające, na jego rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową, z którą umowę ma podpisany aktualny pracodawca uczestnika.

Inaczej mówiąc, pracodawca informuje pracownika, że ma obowiązek złożenia w jego imieniu wniosku o transfer środków z dotychczasowych rachunków PPK na nowy rachunek prowadzony przez instytucję finansową, z którą ten pracodawca ma zawartą umowę o prowadzenie PPK.

Nowo zatrudniony pracownik może jednak nie wyrazić zgody na transfer środków z dotychczasowego rachunku lub rachunków PPK na rachunek prowadzony przez instytucję, z którą współpracuje aktualny pracodawca – w takim przypadku pracownik informuje na piśmie pracodawcę o braku zgody na złożenie przez pracodawcę wniosku o przekazanie oszczędności zgromadzonych na dotychczasowym rachunku PPK do nowej instytucji finansowej.

Art. 19 ust. 3 ustawy o PPK

Pisemny sprzeciw należy przekazać pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez pracownika informacji o obowiązku złożenia przez pracodawcę, w imieniu zatrudnionego, wniosku o transfer środków zgromadzonych na rachunku PPK do innej instytucji finansowej.

W przypadku braku zgody pracownika na transfer oszczędności – środki dotychczas zgromadzone na rachunkach PPK pozostają na nich do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.

Jeżeli pracodawca nie otrzyma od pracownika informacji wskazanej w art. 19 ust. 3 ustawy o PPK, czyli braku zgody na transfer środków PPK, to pracodawca – w imieniu uczestnika PPK – składa wniosek o wypłatę transferową oszczędności zgromadzonych na dotychczasowym rachunku PPK na konto pracownika w instytucji finansowej, z którą ten pracodawca ma zawartą umowę o prowadzenie PPK.

Transfer środków z PPK – podsumowanie

Ustawa o PPK przewiduje 2 przypadki, w których dochodzi do transferu środków uczestnika PPK. Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, gdy podmiot zatrudniający zawarł umowę z nową instytucją, której przedmiotem jest zarządzanie PPK. Inną okolicznością, która może spowodować konieczność transferu oszczędności, jest zmiana miejsca zatrudnienia przez pracownika, który został uczestnikiem PPK w poprzednim zatrudnieniu. Zarówno na pracodawcy, jak i na osobie zatrudnionej ciążą określone obowiązki. Jednocześnie należy dodać, że w obydwu wskazanych wypadkach pracownik ma prawo nie wyrazić zgody na transfer środków z dotychczasowego rachunku PPK.