Poradnik Pracownika

Czy pracownik może mieć dwie umowy o pracę?

Powszechna staje się sytuacja, że pracownicy nawiązują więcej niż jeden stosunek pracy, świadczą pracę nie tylko dla jednego pracodawcy lub dostają propozycję od obecnego pracodawcy w sprawie podjęcia dodatkowego etatu. Czy jeśli pracownik posiada dwie umowy o pracę, to musi dopełnić dodatkowych formalności wobec ZUS i US?

Pracownik może mieć dwie umowy o pracę

Powszechnie obowiązujące przepisy nie zabraniają pracownikowi pracy na dwie umowy o pracę. Nie ma on też obowiązku informowania o tym swojego pracodawcy. Czynnikiem, który może uniemożliwić podjęcie dodatkowej pracy, jest podpisanie umowy o zakazie konkurencji.

Kodeks pracy nie zawiera wyraźnego zakazu zawierania dwóch umów o pracę z jednym pracownikiem przez tego samego pracodawcę. Jest to możliwe, gdy rodzaj pracy jest wyraźnie inny niż uzgodniony i jest wykonywany w podstawowym czasie pracy. Dwie umowy o pracę dla tego samego pracownika mogą być uznane przez organy kontrolne za próbę obejścia przepisów o czasie pracy i wynagradzaniu za godziny nadliczbowe, zwłaszcza gdy pierwotny zakres obowiązków pracownika będzie podobny do tego przypisanego do nowego zatrudnienia.

Pracodawca, który zatrudnia pracownika na podstawie dwóch umów o pracę, powinien pamiętać, że w takim wypadku muszą być zachowane odpowiednie przerwy w świadczeniu pracy, by pracownik miał zagwarantowany odpoczynek na regenerację sił. Gdy praca świadczona jest u dwóch różnych pracodawców, może to być praca nawet na dwa pełne etaty. W tej sytuacji należy jednak pamiętać, że pracownik musi mieć zagwarantowany zarówno odpoczynek dobowy, jak i tygodniowy, jeżeli posiada dwie umowy o pracę u tego samego pracodawcy.

Pracodawca musi prowadzić rozliczenie czasu pracy dla każdego ze stosunków pracy - wynagrodzenie liczone jest oddzielnie dla każdego z nich i podlega odrębnej ochronie. Pracownik ma z każdego stosunku naliczane uprawnienia pracownicze, takie jak prawo do urlopu. Z każdego z nich ma też prawo do urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego i urlopów bezpłatnych, szkoleniowych i okolicznościowych.

Dwie umowy o pracę a składki ZUS

Jeżeli pracownik ma więcej niż jeden etat, obowiązkowo odprowadzane są składki od całego przychodu, jaki otrzymuje on w ramach umowy o pracę. Nie dochodzi w takim wypadku do zbiegu tytułów do ubezpieczeń. Z obu tytułów pracownik zgłaszany jest do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Przy ustalaniu wysokości przychodu, uzyskanego przez pracownika w danym miesiącu kalendarzowym i który stanowi podstawę wymiaru składek ZUS, wynagrodzenie z dwóch umów o pracę sumuje się.

Również świadczenia z ubezpieczeń społecznych przysługują pracownikowi odrębnie z każdej umowy o pracę.

W celu wyliczenia wynagrodzenia kwoty brutto na kwotę netto, czyli tzw. "na rękę", skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń.

Podatek dochodowy przy podwójnym etacie

Pracownik nie musi informować Urzędu Skarbowego o podjęciu dodatkowego zatrudnienia. Jednak przy wyliczeniu swojego podatku pracodawca będzie mógł odliczyć koszty uzyskania przychodu z każdego stosunku pracy oddzielnie. Koszty uzyskania przychodów przysługują pracownikowi w każdym miesiącu z każdego stosunku pracy pod warunkiem, że w danym miesiącu pracownik uzyskał z tego tytułu przychód.

Jeżeli podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy, koszty te za rok podatkowy nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł lub w przypadku kosztów podwyższonych 5400 zł.

Z każdego stosunku pracy, niezależnie, czy zawarty jest z jednym, czy z kilkoma zakładami pracy, przysługują odrębne koszty uzyskania przychodów. Pracodawca jednak nie ogranicza kosztów w trakcie roku do przysługującego limitu rocznego. Ich ograniczenia za rok podatkowy dokonuje pracownik w rozliczeniu rocznym.

Kwota zmniejszająca podatek może być uwzględniona tylko raz w miesiącu. Bez znaczenia jest, z ilu umów o pracę pracownik otrzymał w tym miesiącu przychód ze stosunku pracy. Pracownik może złożyć tylko jedno oświadczenie o kwocie zmniejszającej podatek dochodowy w jednym zakładzie pracy, jeżeli zatrudniony jest u kilku pracodawców. Jeżeli płatnik nie ma takiego oświadczenia, nie powinien potrącać 1/12 kwoty wolnej od podatku.