Poradnik Pracownika

Urlop wypoczynkowy - wszystko co należy wiedzieć

Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu, kto został zatrudniony w oparciu o umowę o pracę. Jest to niezbywalne prawo pracownika, zagwarantowane przepisami kodeksu pracy. Ilość dni przysługujących danemu pracownikowi zależy jednak przede wszystkim od stażu pracy.

Pierwsza praca - kiedy pierwszy urlop wypoczynkowy?

Po podjęcia pierwszej pracy na podstawie umowy o pracę pierwszy dzień urlopu można wziąć już po pierwszym przepracowanym miesiącu, jednak w wymiarze 1/12 przysługującego urlopu. Niepełny dzień urlopu pracodawca może, ale nie musi, zaokrąglić do góry. Wymiar urlopu rośnie proporcjonalnie z każdym przepracowanym miesiącem. Po przepracowaniu całego roku pracownikowi przysługuje z góry cały należny urlop.

Pamiętaj!

Termin miesiąca mija wraz z upływem dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień, który datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie.

Przykład 1.

1 marca zatrudniliśmy pracownika w pełnym wymiarze i jest to jego pierwsza umowę o pracę. Ile urlopu będzie mógł wykorzystać pracownik 30 czerwca?

20 (dni przysługującego urlopu po przepracowanym roku) / 12 (miesięcy) = 1,66 - wymiar urlopu przysługujący za każdy przepracowany pełny miesiąc

1,66 x 4 (pełne przepracowane miesiące) = 6,64 dni

Wymiar urlopu przy zatrudnieniu na cały etat

Po przepracowaniu pierwszego roku każdy pracownik nabywa prawo do urlopu naliczanego z góry. Oznacza to, że już po przepracowaniu jednego dnia należy mu się odpowiednia liczba dni urlopowych:

  • 2 dni przy wymiarze 20 dni urlopu (20/12 = 1,66... po zaokrągleniu 2 dni),

  • 3 dni przy wymiarze 26 dni urlopu (26/12 = 2,16...po zaokrągleniu 3 dni).

Przykład 2.

Pani Nowak pracująca na cały etat od 6 lipca do 31 sierpnia, której staż pracy przekracza 10 lat, ma prawo do 5 dni urlopu, co wynika z obliczeń:

26 /12 = 2,16

2,16 x 2 (liczba przepracowanych miesięcy) = 4,32

Po zaokrągleniu do góry pani Nowak należą się 5 dni urlopu.

Urlop wypoczynkowy dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu obliczany jest proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia (za podstawę biorąc 20 lub 26 dni urlopu). Każdy niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę z korzyścią dla pracownika.

Przykład 3.

Pan Kowalski jest zatrudniony w firmie XYZ od 1 stycznie br., na ¾ etatu i nie jest to jego pierwsza praca. W związku z tym w ciągu roku przysługuje mu 15 dni urlopu (¾ x 20 dni). Ile urlopu będzie przysługiwało Panu Kowalskiemu na dzień 1 lipca br.?

¾ x 20 dni = 15 (całkowity należny urlop w danym roku)

15 / 12 miesięcy = 1,25 (wymiar urlopu przysługujący za każdy przepracowany miesiąc)

1,25 x 7 (miesiące przepracowane w tym roku) = 8,75 dnia

Odpowiedź:

Panu Kowalskiemu na dzień 1 lipca należy się 9 dni urlopu (liczba zaokrąglona w górę).

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

Wymiar przysługującego urlopu uzależniony jest od stażu pracy pracownika:

  • 20 dni urlopu - staż pracy poniżej 10 lat,

  • 26 dni urlopu - staż pracy co najmniej 10 lat. 

Ważne !

Do stażu pracy zaliczamy wszystkie wcześniejsze okresy zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposobu ustania stosunku pracy.

 

Do stażu pracy, który stanowi podstawę wymiaru urlopu, zaliczamy również okresy ukończonej nauki w:

  • zawodowej lub innej równorzędnej szkole zawodowej - 3 lata,

  • średniej szkole zawodowej - 5 lat,

  • średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,

  • średniej szkole ogólnokształcącej - 4 lata,

  • szkole policealnej - 6 lat,

  • szkole wyższej - 8 lat.

Należy pamiętać, że okresy te się nie sumują.

Ważne!

Jeśli pracownik jednocześnie pobierał naukę oraz był zatrudniony, do stażu pracy uwzględnia się albo okres pracy albo okres nauki - w zależności co jest korzystniejsze dla pracownika.