Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Czy bezrobotnemu przysługuje urlop wypoczynkowy?

Bywają sytuacje, kiedy plany wakacyjne poczynione są ze sporym wyprzedzeniem. Co w przypadku, kiedy pracownik traci pracę i uzyskuje status osoby bezrobotnej? Czy wówczas może udać się na wypoczynek? Czy przysługuje mu urlop wypoczynkowy? W artykule wyjaśniamy szczegóły!

Urlop wypoczynkowy – kto ma do niego prawo?

Urlop wypoczynkowy jest obecnie przywilejem wyłącznie osób zatrudnionych na umowę o pracę. Urlop jest limitowany i wynosi:

  • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Urlop wypoczynkowy jest prawem niezbywalnym. Pracownik nie może przenieść urlopu na innego pracownika, niedopuszczalna jest również zapłata za urlop wypoczynkowy, jeśli ten może być wykorzystany w naturze. Osoba bezrobotna nie ma więc prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego, nie jest już bowiem pracownikiem.

Osoba bezrobotna – jakie ma prawa?

W sytuacji utraty pracy wiele osób udaje się do urzędu pracy celem rejestracji jako osoba bezrobotna. Status osoby bezrobotnej daje liczne prawa, ale i obowiązki względem urzędu. Osoba bezrobotna uzyskuje ubezpieczenie zdrowotne, dzięki któremu może bezpłatnie korzystać z usług medycznych NFZ. Ponadto jeśli spełni odpowiednie warunki, to ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje, jeżeli osoba w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni była zatrudniona i osiągała wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego odprowadzane są składki na Fundusz Pracy.

Ubezpieczenie zdrowotne oraz prawo do zasiłku bez wątpienia stanowią odpowiednią motywację, aby udać się do urzędu celem uzyskania statusu osoby bezrobotnej. Urzędy oferują także inne przywileje, np.:

  • dodatek aktywizacyjny;
  • środki na podjęcie działalności gospodarczej;
  • szkolenia;
  • pożyczka na szkolenie.

Do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy będą nam potrzebne przede wszystkim: dowód osobisty, a w przypadku jego braku – inny dokument potwierdzający tożsamość (podczas rejestracji tradycyjnej w urzędzie pracy przedkładany do wglądu pracownika), dyplom, świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń i wszystkie świadectwa pracy. Obecnie rejestracji można dokonać elektronicznie, nie ma potrzeby osobiście udawać się do urzędu.

Bezrobotny a urlop wypoczynkowy

Oprócz praw bezrobotny ma także obowiązek – powinien pozostać w gotowości do podjęcia ewentualnego zatrudnienia. Oznacza to, że musi zgłaszać się do urzędu w wyznaczonych terminach oraz – na jego nakaz – również między z góry wyznaczonymi terminami. Tak naprawdę bezrobotny w każdej chwili może zostać wezwany do stawienia się w pośredniaku. Nie ma jednak związanych rąk i w przypadku kiedy chce się udać na urlop wypoczynkowy, może skorzystać ze specjalnego przywileju.

Osobie bezrobotnej nie przysługuje płatny urlop wypoczynkowy, jest to wyłącznie przywilej pracownika. Bezrobotny może jednak udać się na wakacje, ale musi to zgłosić w urzędzie pracy.

 Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dają osobie bezrobotnej możliwość zgłoszenia czasowego braku gotowości do podjęcia zatrudnienia, a co za tym idzie – na ten czas bezrobotny będzie zwolniony z konieczności osobistych wizyt w urzędzie i nie straci przy tym statusu osoby bezrobotnej. Stanowi o tym art. 75 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

„Bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie za granicą lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego”.

Należy jednak zauważyć, że zgłoszenie braku dyspozycji powoduje, że bezrobotny nie otrzyma wówczas zasiłku dla bezrobotnych. Czas ten jest także limitowany i wynosi 10 dni w ciągu jednego roku, więc dłuższe wakacje nie wchodzą w grę. Co jednak w sytuacji, kiedy bezrobotny ma zaplanowany dłuższy urlop wypoczynkowy?

Urlop wypoczynkowy ponad 10 dni – co wtedy?

W przypadku gdy bezrobotny planuje wyjazd dłuższy niż 10 dni lub chce w przeciągu tego samego roku kalendarzowego wyjechać jeszcze raz, urząd pracy rekomenduje wyrejestrowanie się, a następnie ponowne zarejestrowanie po powrocie.

Bezrobotny, który chce wyjechać na dłużej niż 10 dni, powinien wyrejestrować się z urzędu, a po powrocie ponownie zarejestrować.

Dzięki temu bezrobotny nie straci statusu i zachowa przy tym 30-dniowe ubezpieczenie zdrowotne. Co ważne, jeśli wyjedzie i się nie wyrejestruje, najprawdopodobniej straci status osoby bezrobotnej i wszystkie przywileje z tym związane.

Nieusprawiedliwiona nieobecność w urzędzie – jakie skutki?

Jeśli z różnych przyczyn osoba bezrobotna wyjechała na urlop i tym samym nie stawiła się do urzędu w odpowiednim terminie, wówczas ponosi konsekwencje. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i niepowiadomienie w okresie do 7 dni o uzasadnionej jego przyczynie powoduje bowiem wyrejestrowanie od dnia niestawiennictwa na okres:

  • 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa;
  • 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa;
  • 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa.

Warto więc zabezpieczyć swoje interesy i w razie planowej długiej nieobecności niezwłocznie zgłosić ten fakt do odpowiedniego urzędu pracy.

Czy bezrobotnemu przysługuje urlop? Podsumowanie

Osobie bezrobotnej nie przysługuje płatny urlop wypoczynkowy. Może jednak udać się na wakacje, nie tracąc przy tym statusu osoby bezrobotnej. Wyjazd taki jest ograniczony w czasie i może odbyć się wyłącznie na 10 maksymalnie dni. Jeśli bezrobotny planuje dłuższe wakacje, powinien niezwłocznie zgłosić się do urzędu. Na ten czas rekomendowane jest także wyrejestrowanie i ponowne zarejestrowanie po powrocie.