Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Jakie otrzymam wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy na przełomie miesięcy?

W tym roku rozpoczęłam swoją pierwszą w życiu umowę o pracę. W lipcu i sierpniu planuję skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Wiem, że pomimo mojej nieobecności otrzymam wynagrodzenie za urlop. Zastanawiam się jednak, w jakiej wysokości i kiedy otrzymam wynagrodzenie, jeżeli wypoczynek wypada na przełomie miesięcy.

Laura, Wrocław

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop określa zasady wyliczenia i wypłaty wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Czym jest wynagrodzenie urlopowe?

Pracownik, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni. Za czas przebywania na urlopie wypoczynkowym pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie, które będzie najbardziej zbliżone do wynagrodzenia, jakie otrzymałby, gdyby przebywał w pracy. Ma to za zadanie zapewnić ciągłość otrzymywania dochodów z wykonywanej pracy przy zagwarantowaniu możliwości wypoczynku.

Ustalając wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ważne jest określenie, które składniki wynagrodzenia są:

  • stałe (w stałej wysokości);
  • zmienne (np. zależą od ilości wykonanej pracy, liczby godzin w danym miesiącu).

Do stałych składników zwykle zalicza się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy. Wypłacane są one w takiej wysokości, w jakiej przysługują w miesiącu, w którym pracownik korzysta z urlopu. Gdy pracownicy otrzymują wyłącznie stałe składniki, wówczas za czas korzystania z urlopu otrzymają pensję w pełnej wysokości.

Czyli jeżeli pracownik otrzymuje stałe wynagrodzenie, np. tylko wynagrodzenie zasadnicze, wówczas w miesiącu urlopu otrzyma taką samą wypłatę jak zawsze.

Przykład 1.

Pani Kamila otrzymuje co miesiąc taką samą kwotę wynagrodzenia zasadniczego: 5000 zł netto. Nie ma żadnych dodatków. W kwietniu przebywała 5 dni na urlopie wypoczynkowym. Za kwiecień pani Kamila otrzyma wynagrodzenie w kwocie 5000 zł netto.

Jeżeli jednak pracownik otrzymuje zmienne składniki wynagrodzenia, wówczas wyliczenie pensji za czas urlopu jest znacznie trudniejsze. Wtedy dodatkowo należy ustalić podstawę wynagrodzenia urlopowego. Do jej wyliczenia bierze się pod uwagę elementy, które są pomniejszane za czas nieobecności pracownika. Wśród nich znajdują się m.in.:

  • dodatki do wynagrodzenia (m.in. stażowy, funkcyjny, motywacyjny, prowizje czy premie regulaminowe);
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych;
  • dodatki za pracę w nocy;
  • wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową (w przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu).

Do wskazania podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego nie należy brać pod uwagę wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Jeśli wynagrodzenie składa się ze zmiennych elementów, wówczas:

  • wylicza się podstawę jego wymiaru ze składników pensji, które przysługiwały za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, uwzględniając je w podstawie urlopowej w przeciętnej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu;
  • gdy występują znaczne wahania wysokości zmiennych składników wynagrodzenia, powinny one zostać uwzględnione w średniej kwocie wypłaconej w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wypoczynkowy.

Co istotne, w wynagrodzeniu urlopowym zmienne składniki uwzględnia się w wysokości wypłaconej, czyli ma tu znaczenie, czy wynagrodzenie za urlop jest wypłacane na koniec miesiąca (30.), czy z tzw. przesunięciem (na 10.).

Przykład 2.

Pan Jakub wykorzystał 5 dni (tj. 40 godzin) urlopu w czerwcu. Jego wynagrodzenie wypłacane jest do 30. dnia każdego miesiąca. Do wyliczeń wynagrodzenia urlopowego przyjmuje się wynagrodzenia z maja, kwietnia i marca.

Pan Jakub otrzymuje:

stałe wynagrodzenie w wysokości 5000 zł;

zmienną premię, która wynosiła w:

czerwcu –100 zł;

maju – 150 zł;

kwietniu – 200 zł;

marcu – 250 zł.

Wyliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy ze składników zmiennych przebiega następująco:

sumujemy kwoty składników zmiennych: 150 zł + 200 zł + 250 zł = 600 zł;

wskazujemy liczbę godzin wykonywania pracy w okresie, stosownie do którego została ustalona podstawa: 168 godz. (marzec) + 168 godz. (kwiecień) + 160 godz. (maj) = 496 godz.;

obliczamy stawkę za jedną godzinę urlopu: 600 / 496 godz. = 1,21 zł/godz.;

liczba godzin urlopu: 40;

wynagrodzenie za urlop: 1,21 zł x 40 godz. = 48,40 zł.

Pan Jakub w czerwcu otrzyma 5000 zł + 48,40 zł + 100 zł = 5148,40 zł.

Wynagrodzenie za urlop na przełomie miesięcy

Jeśli urlop wypoczynkowy przypada na przełomie miesięcy, wówczas w każdym z nich wraz ze zwykłym wynagrodzeniem pracownik otrzyma wynagrodzenie za urlop. Natomiast istotne jest to, że w przypadku urlopu przypadającego na przełomie miesięcy nie ma potrzeby odrębnego obliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego dla każdego z nich. Podstawę wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy ustala się więc z miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a nie z miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu.

Przykład 3.

Pan Jakub z przykładu 2. wykorzystuje urlop wypoczynkowy od 27 czerwca do 8 lipca – 10 dni, czyli 80 godzin (4 dni w czerwcu i 6 dni w lipcu).

Obliczona stawka za jedną godzinę urlopu: 600 / 496 godz. = 1,21 zł/godz.

Wynagrodzenie urlopowe w czerwcu: 1,21 zł/godz. x 32 godz. = 38,72 zł.

Pan Jakub w czerwcu otrzyma 5000 zł + 38,72 zł + 100 zł = 5138,72 zł.

Wynagrodzenie urlopowe w lipcu: 1,21 zł/godz. x 48 godz. = 58,08 zł

Pan Jakub w lipcu otrzyma 5000 zł + 58,08 zł = 5058,08 zł plus premia (jeśli zostanie przyznana).

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy otrzymuje się wraz z normalną wypłatą za dany miesiąc. Pracownik, któremu nie są doliczane zmienne składniki wynagrodzenia, dostanie wynagrodzenie w standardowej wysokości. Natomiast osobom, którym pracodawca przydziela co miesiąc dodatki w ramach rekompensaty za ich brak, pensję zasadniczą należy wypłacić powiększoną o kwotę wynagrodzenia urlopowego.