Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Kto może dostać bon na zasiedlenie?

Choć świadomość tej kwestii jest coraz większa, wiele osób poszukujących pracy nie wie, że mogą otrzymać bon na zasiedlenie bezrobotnego. Jest to doskonała pomoc na start, która z pewnością może ułatwić ten proces. Kto może starać się o bon zasiedlający? Jakie warunki trzeba spełnić? Czy ich niewypełnienie grozi konsekwencjami? Przeczytaj niniejszy artykuł, w którym odpowiemy na te i inne pytania!

Bon na zasiedlenie dla bezrobotnego

Osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne i nie ukończyły 30. roku życia, mogą ubiegać się o bon na zasiedlenie. Otrzymują one środki finansowe potrzebne na pokrycie kosztów związanych z zamieszkaniem w miejscu podjęcia zatrudnienia, działalności gospodarczej lub innej pracy zarobkowej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Podstawą prawną bonu zasiedleniowego jest art. 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Oczywiście, aby uzyskać bon na zasiedlenie, należy spełnić określone wymagania. 

Jaką kwotę można uzyskać?

Kwota, jaką może otrzymać osoba starająca się o zatrudnienie, nie jest ustalona odgórnie. Jej wysokość zawarta jest w umowie, jednak nie mogą być one wyższe niż 200% przeciętnego wynagrodzenia.

Wymagania

Aby starosta przyznał bon na zasiedlenie, należy, tak jak już wspominaliśmy, mieć status osoby bezrobotnej oraz mniej niż 30 lat. Nie są to jednak jedyne warunki, jakie musi spełnić zainteresowana osoba.

Przede wszystkim bon może zostać przyznany osobom, które chcą podjąć się zatrudnienia, pracy zarobkowej czy otwarcia działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, a dodatkowo:

  • w związku z wykonywaniem tych zajęć będą one otrzymywać wynagrodzenie (przychód), którego wysokość będzie równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę brutto oraz podlegać będą ubezpieczeniom społecznym;
  • zatrudnienie, praca zarobkowa lub działalność gospodarcza będą wykonywane lub prowadzone przez co najmniej 6 miesięcy;
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca, w którym osoba podejmie zatrudnienie, będzie wynosiła co najmniej 80 km lub  czas dojazdu do i z pracy łącznie będzie przekraczać co najmniej 3 godziny dziennie.

Dodatkowo, środki uzyskane z Funduszu Pracy w ramach bonu zasiedleniowego przeznaczone mają zostać na pokrycie kosztów zamieszkania, które związane są właśnie z zatrudnieniem w innej miejscowości.

Zobowiązania

Osoba, której udało się otrzymać bon na zasiedlenie, ma zobowiązania, których również musi się trzymać.

Zatrudniona osoba, która otrzymała wsparcie w postaci bonu, musi do 30 dni od tego momentu dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument, który potwierdzi, że jest ona zatrudniona na podstawie umowy, wykonuje inną pracę zarobkową lub prowadzi działalność gospodarczą oraz że ma to miejsce w miejscowości oddalonej co najmniej o 80 km lub łączny dojazd z i do pracy wynosi co najmniej 3 godziny.

Jeżeli osoba, która otrzymała bon, straci zatrudnienie lub też przerwie działalność gospodarczą, musi do 7 dni od tego wydarzenia oraz od dnia podjęcia nowego zajęcia przedstawić powiatowemu urzędowi pracy zaświadczenia, zarówno o utracie pracy, jak i o podjęciu nowego. Razem z tymi dokumentami konieczne jest ponownie oświadczenie, które potwierdza odległość lub czas dojazdu.

W ciągu 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu pracownik musi udokumentować zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

Wszelkie oświadczenia, o których mowa poniżej, nie muszą być przekazywane do właściwego powiatowego urzędu pracy osobiście – można zrobić to za pośrednictwem poczty lub mailowo.

Wniosek o bon na zasiedlenie

Osoby, które starają się o bon na zasiedlenie, muszą wypełnić wniosek. Zazwyczaj ubiegający się o dofinansowanie musi podać dane osobowe, numer konta bankowego, na które ma zostać przelana kwota, miejscowość, w której chce starać się o zatrudnienie lub otworzyć działalność (na terenie Polski), wydatki, jakie będzie musiał ponieść w związku z zatrudnieniem czy też uzasadnienie tego, w jakim celu powinien dostać bon na zasiedlenie.

Warto wspomnieć, że wymagana jest również osoba poręczająca, która stanowi zabezpieczenie w przypadku roszczeń.

Konsekwencje niewywiązania się ze zobowiązań

Jeśli osoba, która otrzymała bon, nie wywiąże się z wymienionych powyżej zobowiązań, czyli nie będzie otrzymywała minimalnego wynagrodzenia za pracę, a miejsce jej wykonywania nie będzie oddalone o 80 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania lub też czas dojazdów nie będzie łącznie zajmował 3 godzin, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wezwania, osoba taka musi zwrócić kwotę bonu w całości.

Jeżeli osoba taka nie wywiąże się z obowiązku wykonywania pracy przez co najmniej 6 miesięcy, musi zwrócić kwotę proporcjonalną do czasu udokumentowanego pozostania w zatrudnieniu lub prowadzenia działalności, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wezwania od starosty.