Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zasiłek dla bezrobotnych - kiedy przysługuje zasiłek z Urzędu Pracy?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, trzeba wykazać odpowiedni staż zatrudnienia. Po spełnieniu warunków bezrobotny może otrzymać zasiłek, którego wysokość zmienia się co roku. Zasiłki podlegają waloryzacji 1 czerwca każdego roku. Jaki zasiłek otrzyma bezrobotny w 2024 roku?

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, należy:

 • zarejestrować się w urzędzie pracy;
 • mieć co najmniej roczny staż pracy;
 • wykazać, że przepracowano minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy;
 • przedstawić, że za wyżej wymienioną pracę otrzymywano co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Istnieje jeszcze jeden warunek. Zasiłek dla bezrobotnych otrzymasz, o ile w urzędzie pracy nie ma dla ciebie odpowiedniej propozycji stażu, przygotowania zawodowego albo pracy.

Nie każdy bezrobotny otrzyma zasiłek dla bezrobotnych. Aby go otrzymać, należy spełnić określone warunki.

Do okresu zatrudnienia uprawniającego do zasiłku wlicza się: 

 • zatrudnienie z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem (poza urlopami bezpłatnymi dłuższymi niż 30 dni);
 • urlop wychowawczy;
 • umowa agencyjna lub umowa zlecenie, o ile podstawa wymiaru składek była nie niższa niż minimalne wynagrodzenie;
 • działalność gospodarcza lub współpraca, o ile nie opłacało się małego ZUS-u, czyli podstawa składek nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie;
 • okres odbywania zasadniczej służby wojskowej;
 • pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy;
 • czas, za który przyznano odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę lub skrócenia okresu wypowiedzenia.

Kto jeszcze nie otrzyma tzw. kuroniówki?

Nie wystarczy spełnić powyższych warunków, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych. Zasiłek nie będzie przysługiwał również osobie, która:

 • w ciągu 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy rozwiązała stosunek pracy za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron, chyba że:

  • porozumienie nastąpiło z powodu likwidacji lub upadłości pracodawcy,
  • porozumienie stron było spowodowane zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • wypowiedzenie lub porozumienie stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania,
  • rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę;
 • została zwolniona dyscyplinarnie;
 • otrzymała odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę;
 • odbywa praktykę absolwencką, za którą otrzymuje wynagrodzenie w wysokości powyżej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • po skierowaniu nie podjęła przygotowania zawodowego, szkolenia, stażu, wykonywania prac ani innej formy zatrudnienia.

Rejestracja w urzędzie pracy i co dalej?

Po zarejestrowaniu w urzędzie pracy bezrobotnemu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Zasiłek ten wypłacany jest za każdy dzień roboczy. Urząd pracy przyznaje go na okres 6 lub 12 miesięcy. Okres ten zależy od stopy bezrobocia, jaka panuje na zamieszkiwanym terenie. Po przekroczeniu 150% stopy bezrobocia w kraju, zasiłek można pobierać maksymalnie przez rok. 

Co ważne, bezrobotny ma obowiązek powiadomić powiatowy urząd pracy o:

 • rozpoczęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • rozpoczęciu działalności gospodarczej,
 • a także o innych okolicznościach powodujących utratę statusu osoby bezrobotnej albo prawa do zasiłku.

Na powiadomienie bezrobotny ma 7 dni.

Jak długo należy się zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych może być pobierany w okresie od 6 do 12 miesięcy. Maksymalny czas korzystania z zasiłku dla bezrobotnych jest uzależniony od stopy bezrobocia na obszarze zamieszkiwanym przez osobę bezrobotną:

 • Jeśli stopa bezrobocia na tym obszarze nie przekraczała 150 proc. krajowej stropy bezrobocia, osoba bezrobotna ma prawo pobierać zasiłek przez okres 6 miesięcy.
 • Jeżeli stopa bezrobocia przekraczała 150 proc., wówczas możliwy czas pobierania zasiłku wydłuża się do 12 miesięcy.

Zasiłek dla bezrobotnych można stracić

O tym, że nie każdy ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych, już wiemy. Jednak warto również wiedzieć, że zasiłek ten można stracić. Stanie się tak, jeśli bezrobotny bez uzasadnionej przyczyny odmówi:

 • przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej;
 • wykonywania prac użytecznych społecznie, robót publicznych albo prac interwencyjnych;
 • udziału w stażu, szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym.

Wówczas osoba bezrobotna straci nie tylko zasiłek, lecz także status bezrobotnego, a można go odzyskać dopiero po upływie minimum 120 dni.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2024?

To, jaki zasiłek otrzyma bezrobotny, zależy od stażu pracy:

 • staż pracy poniżej 5 lat - 80% zasiłku podstawowego,
 • staż pracy od 5 do 20 lat - 100% zasiłku podstawowego,
 • staż pracy powyżej 20 lat - 120% zasiłku podstawowego.

Zasiłki podlegają waloryzacji raz w roku, 1 czerwca. Waloryzacja dokonywana jest na podstawie cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszanych przez prezesa GUS-u (ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2023 roku przedstawia poniższa tabela.

Zasiłek

Wysokość zasiłku za pierwsze 3 miesiące (brutto)

Wysokość zasiłku za pozostałe miesiące (brutto)

80% zasiłku podstawowego

1 193,60 zł

937,30 zł

100% zasiłku podstawowego

1 491,90 zł

1 171,60 zł

120% zasiłku podstawowego

1 790,30 zł 

1 406,00 zł 

Powyżej podane kwoty obowiązują do 31 maja 2024 roku.