Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Rachunek do umowy zlecenia 2024 r. – wzór z omówieniem

Jednym z rodzajów umowy cywilnoprawnej jest umowa zlecenie. Jej funkcjonowanie określa Kodeks cywilny. Rachunek do umowy zlecenia wystawiany jest przez zleceniobiorcę, zawiera takie informacje jak wysokość wynagrodzenia, podatku dochodowego i składek ZUS. Często jednak to zleceniodawca wystawia rachunek do umowy zlecenia i przekazuje zleceniobiorcy dokument do podpisu.

Darmowy wzór rachunku do umowy zlecenia

Do pobrania:

pdf
Rachunek do umowy zlecenia - wzór z omówieniem.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Rachunek do umowy zlecenia - wzór z omówieniem.docx druk do ręcznego wypełnienia

Rachunek do umowy zlecenia 2024 r.

Zwykle wystawiany jest jeden rachunek do umowy zlecenia, ale w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. W sytuacji gdy wynagrodzenie z tytułu umowy wypłacane jest w transzach, wówczas rachunek do umowy zlecenia wystawiany jest do każdej wypłaty. Podczas wystawiania rachunku do umowy zlecenia powinno pamiętać się o kilku elementach.

Składki ZUS

Zazwyczaj umowa zlecenie podlega oskładkowaniu, lecz występują wyjątki od tej reguły. To zleceniobiorca określa, czy posiada inne tytuły do ubezpieczeń społecznych i nastąpiłby zbieg tytułów do ubezpieczeń. Dzięki temu zleceniobiorca zostanie prawidłowo zgłoszony do ubezpieczeń, a składki ZUS będą poprawnie naliczone. Na rachunku do umowy zlecenia wyszczególnione są jedynie składki, które płaci zleceniobiorca (potrącane z jego wynagrodzenia). Składki finansowane przez zleceniodawcę nie są wykazywane na rachunku.

Podstawowe elementy rachunku

Wystawiany rachunek do umowy zlecenia powinien zawierać takie elementy, jak:

 • określenie umowy, której dotyczy (np. numer umowy oraz datę jej zawarcia),
 • dane zleceniobiorcy i zleceniodawcy (strony umowy),
 • kwotę brutto wynagrodzenia,
 • składki ZUS płacone przez zleceniobiorcę,
 • wyznaczenie, jakie koszty uzyskania przychodu są stosowane: 20% czy 50% (w przypadku praw autorskich),
 • wysokość zaliczki na podatek dochodowy,
 • kwotę do wypłaty (netto).

Zmiany w rozliczaniu umowy zlecenie wprowadzone przez Nowy Ład

Polski Ład, który obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. zakłada reformę systemu podatkowego, która wpływa na wypłacane wynagrodzenia. Zmiany odnoszące się również do umów cywilnoprawnych to:

 • podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł i korzystanie z niej już w trakcie roku;
 • podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 000 zł;
 • składka zdrowotna nie będzie już odliczana od podatku.

Od 1 stycznia 2023 zleceniobiorcy mogą złożyć PIT 2 i tym samym przy wyliczaniu ich wynagrodzeń można stosować ulgę podatkową.

Przeczytaj więcej o zmianach w umowach cywilnoprawnych: Wyliczanie wynagrodzeń zleceniobiorców po zmianach.

Według przepisów rachunek do umowy zlecenia powinien mieć formę papierową. Może on zostać przesłany także w formie elektronicznej. Jest to możliwe, ponieważ według przepisów prawa podpisy stron umowy cywilnoprawnej na rachunkach nie są elementem wymaganym. Warto jednak pamiętać, że mogą być przydatne w celach dowodowych, ponieważ ich brak może spowodować trudności w przypadku sporu.

W sytuacji gdy wynagrodzenie wypłacane jest w gotówce, wówczas na rachunku powinno potwierdzić się otrzymanie zapłaty. Gdy wypłacane jest w formie przelewu, na rachunku może umieścić numer konta bankowego zleceniobiorcy razem z informacją o terminie płatności.

Wypłata a rachunek do umowy zlecenia

W pierwszej kolejności należy ustalić, jakim składkom podlega zleceniobiorca (jaki jest obowiązek ubezpieczeniowy z tytułu umowy zlecenia). Następnie, aby wyliczyć poszczególne kwoty, które powinny znaleźć się na rachunku, np. składki ZUS, podatek, kwotę do wypłaty (netto) dla osoby, która nie posiada innego zatrudnienia (pracuje jedynie na podstawie umowy zlecenie) i przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego oblicza się zgodnie z poniższymi punktami:

krok 1: kwota brutto wynagrodzenia: 1000 zł

krok 2: składki społeczne ZUS:

 • składka emerytalna (9,76% x kwota brutto): 9,76% * 1000 zł = 97,60 zł
 • składka rentowa (1,5% x kwota brutto): 1,5% * 1000 zł = 15 zł
 • dobrowolna składka chorobowa (2,45% x kwota brutto) 2,45% x 1000 zł =  24,50 zł

Suma składek:  97,60 + 15+ 24,50 = 137,10 zł

krok 3: koszty uzyskania przychodu: (kwota brutto - suma składek) x 20%

(1000 zł  - 137,10 zł) x 20% = 172,58 zł

krok 4: składka na ubezpieczenie zdrowotne: (kwota brutto - suma składek) x 9%: (1000 zł - 137,10 zł) x 9% = 77,66 zł

krok5: ustalenie podstawy do opodatkowania: kwota brutto - suma składek społecznych - koszty uzyskania przychodu

1000 zł - 137,10 zł - 172,58 zł = 690,32 zł ~ 690 zł zaokrąglenie do pełnych złotych

krok 6: obliczenie podatku dochodowego: podstawy do opodatkowania * 12%

(690 zł x 12%) = 82,80 zł zaokrąglenie do pełnych złotych 83 zł

krok 7: kwota netto do wypłaty (1 - 2 - 4a - 6)

1000 zł - 137,10 zł - 77,66 zł - 83 zł = 702,24 zł

Gdy umowa zawarta jest na mniej niż 200 zł, wówczas pobiera się jedynie zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 12% i nie stosuje się kosztów uzyskania przychodu.

Posiadanie uniwersalnego wzoru umowy zlecenie może ułatwić rozliczenia z każdym zleceniodawcą.