Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Urlop macierzyński po poronieniu - kiedy można skorzystać?

Poronienie to bardzo trudne wydarzenie w życiu przyszłych rodziców. Niewiele osób wie, że w związku z poronieniem należy się prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego. Aby wykorzystać urlop macierzyński po poronieniu, trzeba spełnić pewne warunki. Jakie? Jak długo można przebywać na urlopie? O tym przeczytasz w artykule.

Poronienie a urodzenie martwe

Przede wszystkim należy zacząć od zdefiniowania słowa “poronienie”. Poronienie to wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, który nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, o ile nastąpiło to przed upływem 22. tygodnia ciąży, jak wskazuje na to rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. nr 252, poz. 1697).

Po upływie 22. tygodnia ciąży mówimy o tzw. urodzeniu martwym. Jeżeli dziecko urodzi się martwe, szpital wypełnia kartę martwego urodzenia, którą przekazuje do Urzędu Stanu Cywilnego. Zgłoszenia może, oprócz personelu szpitala, dokonać również matka dziecka, ojciec dziecka lub osoba obecna przy porodzie. Zgłoszenie powinno zawierać dane na temat dziecka, a szczególnie jego płeć. Z kolei Urząd Stanu Cywilnego wydaje akt urodzenia dziecka z adnotacją o martwym urodzeniu.

Prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego

Podstawą przyznania urlopu macierzyńskiego i wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest przekazanie skróconego aktu urodzenia martwego dziecka lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika zasiłku. Wówczas pracownica może skorzystać z 8 tygodni (56 dni) urlopu macierzyńskiego, nie krócej jednak niż przez 7 dni od dnia zgonu dziecka (art. 1801 Kodeksu pracy). Zgodnie z tym artykułem, prawo do urlopu przysługuje w razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia. Urlop macierzyński po poronieniu jest obligatoryjny i rozpoczyna się nie później niż w dniu porodu. Wysokość zasiłku macierzyńskiego wynosi 100% kwoty stanowiącej podstawę wymiaru zasiłku.

Akt urodzenia jest podstawą do udzielenia urlopu macierzyńskiego i wypłaty zasiłku macierzyńskiego, niezależnie od tygodnia ciąży.

Tak więc tok postępowania w przypadku urodzenia martwego dziecka jest następujący:

  1. Wydanie karty martwego dziecka;
  2. Przekazanie karty martwego dziecka do USC;
  3. Wydanie przez USC aktu urodzenia dziecka;
  4. Przekazanie aktu urodzenia dziecka wraz z wnioskiem o urlop macierzyński po poronieniu do pracodawcy.

Przykład 1.

Pracownica poroniła w 20. tygodniu ciąży i do swojego pracodawcy złożyła wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego wraz z aktem urodzenia martwego dziecka. Szef nie wyraził zgody na urlop, argumentując swoją decyzję tym, że pracownica poroniła przed upływem 22. tygodnia ciąży. Decyzja szefa jest błędna, ponieważ sam akt urodzenia martwego dziecka jest wystarczający do udzielenia urlopu, nie jest ważny tydzień ciąży.

Urlop macierzyński po poronieniu - kiedy nie można skorzystać?

Niektórzy jednak twierdzą, że urodzenie martwego dziecka przed 22. tygodniem ciąży, czyli tzw. poronienie, nie pozwala na skorzystanie z urlopu macierzyńskiego. W takim przypadku kobieta może ubiegać się o zwolnienie lekarskie w celu regeneracji po ciąży i porodzie.

Wątpliwości co do udzielenia urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia martwego dziecka przed upływem 22. tygodnia ciąży wynikają z tego, że lekarze nie chcą wystawiać dokumentów potrzebnych do wystawienia aktu urodzenia przez Urząd Stanu Cywilnego. Jednak jeśli kobieta uważa, że urodziła i chce skorzystać z przysługujących jej świadczeń, to może domagać się w szpitalu wydania niezbędnych dokumentów dzięki którym będzie mogła starać się o urlop macierzyński po poronieniu

Oczekiwanie na wydanie aktu urodzenia

W czasie oczekiwania na wydanie przez USC aktu urodzenia martwego dziecka pracownica nie powinna wnioskować o urlop wypoczynkowy, ale za ten czas może ubiegać się o zasiłek chorobowy. Zasiłek wypłacany jest w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. Po otrzymaniu aktu urodzenia następuje zmiana zasiłku chorobowego na zasiłek za urlop macierzyński po poronieniu.

Podsumowując, jeżeli pracownica urodzi martwe dziecko oraz poświadczy tę czynność poprzez przedłożenie pracodawcy aktu urodzenia martwego dziecka, to przysługiwać jej będzie urlop macierzyński na zasadach opisach w powyższym artykule.