Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Nadgodziny kadry kierowniczej i zarządzającej

Jestem zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy na stanowisku kierownik jakości. Często się zdarza, że  w tygodniu zostaję po godzinach i nierzadko świadczę pracę również  w sobotę, która jest dniem wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy w naszej firmie. Kiedy za nadgodziny kadry kierowniczej przysługuje rekompensata?

Zygmunt, Głuchołazy

 

Nadgodziny kadry kierowniczej w przepisach

Za kadrę zarządzającą uważa się pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępców lub pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych księgowych, jak również kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych. Przez pojęcie kierownika wyodrębnionej komórki organizacyjnej należy rozumieć osobę, która kieruje jednostką odrębną w ramach struktury organizacyjnej, a przedmiotem jego zadań jest kierowanie zespołem pracowników. Osoba zatrudniona na stanowisku kierowniczym musi nadzorować pracę, wyodrębnionej w strukturze organizacyjnej zakładu, jednostki. Samo określenie stanowiska, nawet w umowie o pracę, jako kierowniczego nie przesądza o tym, czy rzeczywiście osoba ta wykonuje takie czynności.

Co do zasady pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. W takim wypadku dochodzi do pracy poza normalnymi godzinami pracy, a nie do pracy w godzinach nadliczbowych. Nadgodziny kadry kierowniczej występują wtedy, gdy kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują pracę poza normalnymi godzinami pracy jedynie w razie konieczności, z własnej inicjatywy.

Nie powinno być powszechnym zatrudnianie tych osób w warunkach przekroczenia dobowych czy tygodniowych norm czasu pracy. Praca wykonywana przez kadrę zarządzającą zakładem pracy oraz kierowników w zakładzie pracy powinna być w taki sposób zorganizowana, by nie rodziła konieczności wykonywania jej w godzinach ponad normy czasu pracy. Jednakże, gdy zaistnieje taka konieczność, brak jest uregulowań skłaniających do wypłaty dodatkowych świadczeń. Za nadgodziny kadry kierowniczej nie przysługuje prawo do odrębnego wynagrodzenia ani prawo do dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

Za pracę w razie konieczności należy uznać między innymi pracę wskutek błędów poczynionych przez osoby w organizacji pracy.

Pracownik, którego stanowisko jedynie nosi nazwę kierowniczego, lecz który w przedstawionym wyżej rozumieniu kierownikiem nie jest, nabywa prawo do wynagrodzenia za pracę nadliczbową na takich samych zasadach jak pozostali zatrudnieni w firmie pracownicy.

Nadgodziny kadry kierowniczej - kiedy przysługuje dodatek do wynagrodzenia?

Kodeks pracy przewiduje dobowe oraz tygodniowe normy pracy, zaś do obowiązków pracodawcy należy organizacja pracy w taki sposób, aby nie zachodziła potrzeba stałego zatrudniania pracowników poza ustawowym wymiarem czasu pracy.

Pracownik pełniący funkcję kierowniczą powinien cechować się zwiększoną gotowością do pracy i wykonywać ją poza normalnymi godzinami bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Jednakże nadgodziny kadry kierowniczej mogą mieć tylko charakter sporadyczny i występować z konieczności. Stałe świadczenie pracy w przedłużonym czasie pracy nie należy do obowiązków żadnego pracownika, również zatrudnionego na stanowisku kierowniczym.

W przypadku gdy praca ponadwymiarowa jest skutkiem decyzji pracodawcy lub wadliwej organizacji procesu pracy, niezależnej od osoby zarządzającej w tym czasie zakładem pracy, wówczas powstają nadgodziny kadry kierowniczej, za które przysługuje stosowne wynagrodzenie, a nie dochodzi do pracy poza normalnymi godzinami pracy.

Również kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości 100% lub 50% wynagrodzenia, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy. Za pracę w takie dni przysługuje bowiem wszystkim pracownikom dzień wolny, udzielony do końca okresu rozliczeniowego w terminie uzgodnionym z pracownikiem.

W innych przypadkach dodatkowe wynagrodzenie im nie przysługuje. Oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań, by pracodawca wedle swego uznania wypłacił dodatkowe świadczenie z tytułu nadgodzin.