Poradnik Pracownika

Dwie wypłaty wynagrodzenia - jaka jest ich wysokość?

Pracodawca wypłaca wynagrodzenia 10. dnia miesiąca po zakończonym miesiącu pracy. Jednak za ostatni miesiąc dokonał wypłaty w ostatnim dniu miesiąca. W związku z tym w jednym miesiącu otrzymałam dwie wypłaty wynagrodzenia. Druga wypłata była niższa niż zwykle, dlaczego?

Magdalena, Dobrodzień

 

Pracodawca ma obowiązek odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy z wynagrodzenia pracownika zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dwie wypłaty wynagrodzenia a koszty uzyskania przychodu

Na podstawie wyżej wymienionej ustawy w celu ustalenia podstawy opodatkowania od osiągniętych przez pracownika w ciągu miesiąca przychodów z tytułu umowy o pracę pracodawca odlicza m.in. koszty uzyskania przychodów, które wynoszą:

 • 250 zł miesięcznie – jeżeli pracownik zamieszkuje w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy;
 • 300 zł miesięcznie – jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Co ważne, są to stałe kwoty, a na ich wysokość nie ma wpływu liczba wypłat w danym miesiącu, wymiaru czasu pracy czy przepracowanych w danym miesiącu dni.

Aby móc korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, pracownik powinien spełnić łącznie poniższe warunki:

 • jego miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy;
 • nie otrzymuje dodatku za rozłąkę;
 • nie otrzymuje zwrotu kosztów dojazdów lub dostaje, ale pracodawca dolicza je do dochodów opodatkowanych;
 • złożył u pracodawcy oświadczenie o spełnianiu ww. wymogów.

U pracownika z jedną umową o pracę koszty uzyskania przychodu nie mogą w miesiącu przekroczyć 250 zł lub 300 zł.
Należy także pamiętać, że pracownikowi zatrudnionemu na podstawie dwóch umów o pracę (z tym samym bądź innym pracodawcą) koszty czy to podstawowe, czy podwyższone odlicza się osobno z tytułu każdego zatrudnienia.

Dwie wypłaty wynagrodzenia a kwota zmniejszająca podatek

Jeżeli pracownik złożył oświadczenie PIT-2, wyliczoną zaliczkę na podatek dochodowy zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli od końca 2021 o kwotę 43,76 zł, od 2022 r. kwota ta wzrosła i wynosi 425 zł miesięcznie. W PIT-2 pracownik stwierdza, że:

 • nie otrzymuje emerytury lub renty;
 • nie uzyskuje dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
 • nie osiąga dochodów z działalności gospodarczej lub z najmu lub dzierżawy;
 • nie otrzymuje świadczeń wypłacanych z FP lub FGŚP;
 • ten pracodawca jest właściwy do stosowania kwoty zmniejszającej podatek.

Czyli w sytuacji gdy wystąpiły dwie wypłaty wynagrodzenia w jednym miesiącu, kwotę zmniejszającą podatek pracodawca może odliczyć tylko raz – w pojedynczej wysokości.

Od 1 lipca 2022 roku planowane są zmiany i obniżenie podatku do 12% oznacza to że kwota wolna będzie wynosić 300zł, a co więcej według założeń będzie ją można podzielić na 3 pracodawców. Dodatkowo ma zostać zlikwidowana ulga dla klasy średniej.

Ulga dla klasy średniej a dwie wypłaty

Od 2022 roku wprowadzono tzw. ulgę dla klasy średniej. Wzór na wyliczenie ulgi dla klasy średniej jest dość skomplikowany:

 • (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł,
 • (A x (– 7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

– w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. Wskazuje to tym samym, że z ulgi dla klasy średniej nie skorzystają przedsiębiorcy czy osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych.

Kiedy dana osoba otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie np. premie, które mogą wpłynąć na wyliczenie ulgi. Jeśli taki przypadek ma miejsce, to rozliczenia ulgi dla klasy średniej należy dokonać, biorąc pod uwagę wszystkie poprzednie wypłaty w danym miesiącu. 

Dwie wypłaty wynagrodzenia – jak wyliczyć wynagrodzenie?

W związku z powyższym, jeżeli pracownik otrzyma dwie wypłaty wynagrodzenia w jednym miesiącu (za miesiąc poprzedni oraz za miesiąc bieżący), to wypłaty te są jego przychodem ze stosunku pracy, który uzyskał w ciągu jednego miesiąca. Pracodawca przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy może odliczyć tylko jedne miesięczne koszty uzyskania przychodu i jedną miesięczną kwotę zmniejszającą podatek oraz powinien zweryfikować ulgę dla klasy średniej. W konsekwencji, przy wypłacie drugiego wynagrodzenia (ostatniego dnia miesiąca) w jednym miesiącu zaliczka na podatek dochodowy może być wyższa, niż gdyby wypłata nastąpiła w miesiącu kolejnym. Zaliczka na podatek dochodowy jest pokrywana z wynagrodzenia pracownika, stąd różnica w wysokości otrzymanego wynagrodzenia.

Obliczając zaliczkę na podatek w danym miesiącu należy tylko raz uwzględnić koszty uzyskania przychodu i kwotę wolną od podatku.

Przykład 1.

Wynagrodzenie pani Janiny miesięcznie wynosi 4500 zł brutto. Za lipiec wynagrodzenie wypłacane było w terminie 10 sierpnia, natomiast za sierpień wynagrodzenie otrzymała 31 sierpnia. Złożyła ona pracodawcy deklarację PIT-2 oraz wniosek o nieprzedłużanie terminu poboru zaliczki, korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.

1. Wyliczenie wynagrodzenia za lipiec:

 • Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne – 4500,00 zł
 • Składki finansowane przez pracownika 13,71% – 616,95 zł
 • Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3883,05 zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne
  • składka zdrowotna (9%) – 349,47 zł
 • Podstawa opodatkowania: 4500 zł – 616,95 – 300 = 3583,05 (w zaokrągleniu 3583 zł)
 • Zaliczka na podatek dochodowy: 3583,00 x 17% – 425 = 184,11 (w zaokrągleniu 184,00 zł)
 • Wynagrodzenie do wypłaty za lipiec: 4500 – 616,95 – 349,47 – 184,00 = 3349,58 zł

2. Wyliczenie wynagrodzenia za sierpień (nie uwzględnia się kosztów i ulgi)

 • Ulga dla klasy średniej (9000 x (– 7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17 = 926,94 zł
 • Podstawa opodatkowania: 9000 zł – 616,95 - 616,95 - 300 - 926,94 = 6539,16 (w zaokrągleniu 6539,00 zł)
 • Zaliczka na podatek dochodowy: 6539,00 x 17% - 425 - 184,00 = 502,63 (w zaokrągleniu 503,00 zł)
 • Wynagrodzenie do wypłaty za sierpień: 4500 – 616,95 – 349,47 – 503,00 = 3030,58 zł

Niezastosowanie kosztów oraz ulgi podatkowej znacząco wpłynęło na wyliczenie podatku, dlatego kwota wynagrodzenia za sierpień jest niższa niż wynagrodzenia za lipiec.

Korekta kosztów i kwoty wolnej w rozliczeniu rocznym

Otrzymanie dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu jest niekorzystne dla pracownika, jednak może on „odzyskać” podatek. W sytuacji gdy pracownik świadczy pracę, a pracodawca nieregularnie dokonuje wypłat wynagrodzeń, wówczas w trakcie składania przez pracownika zeznania rocznego istnieje możliwość uwzględnienia przysługujących w ciągu roku kosztów ze stosunku pracy oraz ulgi.

Korekta kosztów i kwoty wolnej od podatku jest możliwa w rozliczeniu rocznym.

Podsumowując, w przypadku dwóch wypłat w danym miesiącu pracodawca przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy może odliczyć tylko jedne miesięczne koszty uzyskania przychodu i pojedynczą kwotę zmniejszającą podatek. Przez to drugie wynagrodzenie do wypłaty jest niższe, jednak w rozliczeniu rocznym pracownik może skorygować kwotę wolną i koszty.