Poradnik Pracownika

Dwie wypłaty wynagrodzenia - jaka jest ich wysokość?

Pracodawca wypłaca wynagrodzenia 10. dnia miesiąca po zakończonym miesiącu pracy. Jednak za ostatni miesiąc dokonał wypłaty w ostatnim dniu miesiąca. W związku z tym w jednym miesiącu otrzymałem dwie wypłaty wynagrodzenia. Druga wypłata była niższa niż zwykle, dlaczego?

 Magdalena, Dobrodzień

 

Pracodawca ma obowiązek odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy z wynagrodzenia pracownika zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dwie wypłaty wynagrodzenia a koszty uzyskania przychodu

Na podstawie wyżej wymienionej ustawy w celu ustalenia podstawy opodatkowania, od osiągniętych przez pracownika w ciągu miesiąca przychodów z tytułu umowy o pracę, pracodawca odlicza m.in. koszty uzyskania przychodów, które wynoszą:

  • 111,25 zł miesięcznie - jeżeli pracownik zamieszkuje w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy
  • 139,06 zł miesięcznie - jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Są to stałe kwoty, których wysokość nie zmienia się w zależności od liczby wypłat w danym miesiącu, wymiaru czasu pracy czy przepracowanych w danym miesiącu dni.

Dwie wypłaty wynagrodzenia a kwota zmniejszająca podatek

Jeżeli pracownik złożył oświadczenie PIT-2, wyliczoną zaliczkę na podatek dochodowy zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli o kwotę 46,33 zł miesięcznie. Czyli w sytuacji, gdy wystąpiły dwie wypłaty wynagrodzenia w jednym miesiącu, kwotę zmniejszającą podatek pracodawca może odliczyć tylko raz - w pojedynczej wysokości.

Dwie wypłaty wynagrodzenia - jak wyliczyć wynagrodzenie?

W związku z powyższym, jeżeli pracownik otrzyma dwie wypłaty wynagrodzenia w jednym miesiącu (za miesiąc poprzedni oraz za miesiąc bieżący), to wypłaty te są jego przychodem ze stosunku pracy, który uzyskał w ciągu jednego miesiąca. Pracodawca przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy może odliczyć tylko jedne miesięczne koszty uzyskania przychodu i jedną miesięczną kwotę zmniejszającą podatek. W konsekwencji przy wypłacie drugiego wynagrodzenia (ostatniego dnia miesiąca) w jednym miesiącu, zaliczka na podatek dochodowy będzie wyższa, niż gdyby wypłata nastąpiła w miesiącu kolejnym. Zaliczka na podatek dochodowy jest pokrywana z wynagrodzenia pracownika, stąd różnica w wysokości otrzymanego wynagrodzenia.