Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Dwie wypłaty wynagrodzenia - jaka jest ich wysokość?

Pracodawca wypłaca wynagrodzenia 10. dnia miesiąca po zakończonym miesiącu pracy. Jednak za ostatni miesiąc dokonał wypłaty w ostatnim dniu miesiąca. W związku z tym w jednym miesiącu otrzymałam dwie wypłaty wynagrodzenia. Druga wypłata była niższa niż zwykle, dlaczego?

Magdalena, Dobrodzień

 

Pracodawca ma obowiązek odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy z wynagrodzenia pracownika zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dwie wypłaty wynagrodzenia a koszty uzyskania przychodu

Na podstawie wyżej wymienionej ustawy w celu ustalenia podstawy opodatkowania od osiągniętych przez pracownika w ciągu miesiąca przychodów z tytułu umowy o pracę pracodawca odlicza m.in. koszty uzyskania przychodów, które wynoszą:

 • 250 zł miesięcznie – jeżeli pracownik zamieszkuje w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy;
 • 300 zł miesięcznie – jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Co ważne, są to stałe kwoty, a na ich wysokość nie ma wpływu liczba wypłat w danym miesiącu, wymiaru czasu pracy czy przepracowanych w danym miesiącu dni.

Aby móc korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, pracownik powinien spełnić łącznie poniższe warunki:

 • jego miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy;
 • nie otrzymuje dodatku za rozłąkę;
 • nie otrzymuje zwrotu kosztów dojazdów lub dostaje, ale pracodawca dolicza je do dochodów opodatkowanych;
 • złożył u pracodawcy oświadczenie o spełnianiu ww. wymogów.

U pracownika z jedną umową o pracę koszty uzyskania przychodu nie mogą w miesiącu przekroczyć 250 zł lub 300 zł.
Należy także pamiętać, że pracownikowi zatrudnionemu na podstawie dwóch umów o pracę (z tym samym bądź innym pracodawcą) koszty czy to podstawowe, czy podwyższone odlicza się osobno z tytułu każdego zatrudnienia.

Dwie wypłaty wynagrodzenia a kwota zmniejszająca podatek

Jeżeli pracownik złożył oświadczenie PIT-2, wyliczoną zaliczkę na podatek dochodowy zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, kwota ta wynosi 300 zł miesięcznie. 

PIT-2 od 2023 roku to „Oświadczenia/Wnioski podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”. Na dokumencie tym podatnik będzie może podać wszystkie informacje, które wpływają na prawidłowość ustalenia zaliczki na podatek dochodowy. 

Największa zmiana dotyczy kwoty zmniejszającej podatek. Z kwoty zmniejszającej podatek mogą skorzystać podatnicy osiągający przychody np. z:

 • wynagrodzenia za pracę na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy);
 • umów zlecenia i o dzieło;
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • kontraktów menedżerskich;
 • praw majątkowych;
 • emerytury i renty z zagranicy (PIT-2A);
 • praktyk absolwenckich lub stażu uczniowskiego (PIT-2A).

Po drugie kwota zmniejszająca podatek może być podzielona i wykorzystana u maksymalnie 3 płatników, czyli w maksymalnie 3 częściach:

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek – 300 zł (jeden płatnik);
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek – po 150 zł (dwóch płatników);
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek – po 100 zł (trzech płatników).

Jak rozliczyć dwie wypłaty w miesiącu?

W związku z powyższym, jeżeli pracownik otrzyma dwie wypłaty wynagrodzenia w jednym miesiącu (za miesiąc poprzedni oraz za miesiąc bieżący), to wypłaty te są jego przychodem ze stosunku pracy, który uzyskał w ciągu jednego miesiąca. Pracodawca przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy może odliczyć tylko jedne miesięczne koszty uzyskania przychodu i jedną miesięczną kwotę zmniejszającą podatek oraz powinien zweryfikować ulgę dla klasy średniej. W konsekwencji, przy wypłacie drugiego wynagrodzenia (ostatniego dnia miesiąca) w jednym miesiącu zaliczka na podatek dochodowy może być wyższa, niż gdyby wypłata nastąpiła w miesiącu kolejnym. Zaliczka na podatek dochodowy jest pokrywana z wynagrodzenia pracownika, stąd różnica w wysokości otrzymanego wynagrodzenia.

Obliczając zaliczkę na podatek w danym miesiącu należy tylko raz uwzględnić koszty uzyskania przychodu i kwotę wolną od podatku.

Przykład 1.

Wynagrodzenie pani Janiny miesięcznie wynosi 4 500,00 zł brutto. Za lipiec wynagrodzenie wypłacane było w terminie 10 sierpnia, natomiast za sierpień wynagrodzenie otrzymała 31 sierpnia. Złożyła ona pracodawcy deklarację PIT-2 oraz wniosek o nieprzedłużanie terminu poboru zaliczki, korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.

1. Wyliczenie wynagrodzenia za lipiec:

 • Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne – 4 500,00 zł
 • Składki finansowane przez pracownika 13,71% – 616,95 zł
 • Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3 883,05 zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne
  • składka zdrowotna (9%) – 349,47 zł
 • Podstawa opodatkowania: 4 500,00 zł – 616,95 zł – 250,00 zł = 3 633,05 zł (w zaokrągleniu 3 633,00 zł)
 • Zaliczka na podatek dochodowy: 3 633,00 zł x 12% – 300,00 zł = 135,96 zł (w zaokrągleniu 136,00 zł)
 • Wynagrodzenie do wypłaty za lipiec: 4 500,00 zł – 616,95 zł – 349,47 zł – 136,00 zł = 3 397,58 zł

2. Wyliczenie wynagrodzenia za sierpień (nie uwzględnia się kosztów i ulgi)

 • Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne – 4 500,00 zł

 • Składki finansowane przez pracownika 13,71% – 616,95 zł

 • Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3 883,05 zł

 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne

  • składka zdrowotna (9%) – 349,47 zł

 • Podstawa opodatkowania: 4 500,00 zł – 616,95 zł = 3 883,05 zł (w zaokrągleniu 3 883,00 zł)

 • Zaliczka na podatek dochodowy: 3 883,00 x 12%  = 465,96 zł (w zaokrągleniu 466,00 zł)

 • Wynagrodzenie do wypłaty za lipiec: 4 500,00 zł – 616,95 zł – 349,47 zł – 466,00 zł = 3 067,58 zł

Niezastosowanie kosztów oraz ulgi podatkowej znacząco wpłynęło na wyliczenie podatku, dlatego kwota wynagrodzenia za sierpień jest niższa niż wynagrodzenia za lipiec.

Korekta kosztów i kwoty wolnej w rozliczeniu rocznym

Otrzymanie dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu jest niekorzystne dla pracownika, jednak może on „odzyskać” podatek. W sytuacji gdy pracownik świadczy pracę, a pracodawca nieregularnie dokonuje wypłat wynagrodzeń, wówczas w trakcie składania przez pracownika zeznania rocznego istnieje możliwość uwzględnienia przysługujących w ciągu roku kosztów ze stosunku pracy oraz ulgi.

Korekta kosztów i kwoty wolnej od podatku jest możliwa w rozliczeniu rocznym.

Czy można wypłacić dwa wynagrodzenia w jednym miesiącu? Podsumowanie

Podsumowując, w przypadku dwóch wypłat w danym miesiącu pracodawca przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy może odliczyć tylko jedne miesięczne koszty uzyskania przychodu i pojedynczą kwotę zmniejszającą podatek. Przez to drugie wynagrodzenie do wypłaty jest niższe, jednak w rozliczeniu rocznym pracownik może skorygować kwotę wolną i koszty.