Poradnik Pracownika

Dwie wypłaty wynagrodzenia - jaka jest ich wysokość?

Pracodawca wypłaca wynagrodzenia 10. dnia miesiąca po zakończonym miesiącu pracy. Jednak za ostatni miesiąc dokonał wypłaty w ostatnim dniu miesiąca. W związku z tym w jednym miesiącu otrzymałam dwie wypłaty wynagrodzenia. Druga wypłata była niższa niż zwykle, dlaczego?

Magdalena, Dobrodzień

Pracodawca ma obowiązek odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy z wynagrodzenia pracownika zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dwie wypłaty wynagrodzenia a koszty uzyskania przychodu

Na podstawie wyżej wymienionej ustawy w celu ustalenia podstawy opodatkowania od osiągniętych przez pracownika w ciągu miesiąca przychodów z tytułu umowy o pracę pracodawca odlicza m.in. koszty uzyskania przychodów, które wynoszą:

 • 250 zł miesięcznie – jeżeli pracownik zamieszkuje w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy;
 • 300 zł miesięcznie – jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Co ważne, są to stałe kwoty, a na ich wysokość nie ma wpływu liczba wypłat w danym miesiącu, wymiaru czasu pracy czy przepracowanych w danym miesiącu dni.

Aby móc korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, pracownik powinien spełnić łącznie poniższe warunki:

 • jego miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy;
 • nie otrzymuje dodatku za rozłąkę;
 • nie otrzymuje zwrotu kosztów dojazdów lub dostaje, ale pracodawca dolicza je do dochodów opodatkowanych;
 • złożył u pracodawcy oświadczenie o spełnianiu ww. wymogów.

U pracownika z jedną umową o pracę koszty uzyskania przychodu nie mogą w miesiącu przekroczyć 250 zł lub 300 zł.
Należy także pamiętać, że pracownikowi zatrudnionemu na podstawie dwóch umów o pracę (z tym samym bądź innym pracodawcą) koszty czy to podstawowe, czy podwyższone odlicza się osobno z tytułu każdego zatrudnienia.

Dwie wypłaty wynagrodzenia a kwota zmniejszająca podatek

Jeżeli pracownik złożył oświadczenie PIT-2, wyliczoną zaliczkę na podatek dochodowy zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli o kwotę 43,76 zł miesięcznie. W PIT-2 pracownik stwierdza, że:

 • nie otrzymuje emerytury lub renty;
 • nie uzyskuje dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
 • nie osiąga dochodów z działalności gospodarczej lub z najmu lub dzierżawy;
 • nie otrzymuje świadczeń wypłacanych z FP lub FGŚP;
 • ten pracodawca jest właściwy do stosowania kwoty zmniejszającej podatek.

Czyli w sytuacji gdy wystąpiły dwie wypłaty wynagrodzenia w jednym miesiącu, kwotę zmniejszającą podatek pracodawca może odliczyć tylko raz – w pojedynczej wysokości.

Od 1 października 2019 roku w sytuacji gdy dochody nie przekroczą górnej granicy progu podatkowego, kwotę wolną od podatku można odliczyć tylko do wysokości 525,12 zł rocznie, czyli 43,76 zł miesięcznie.

Dwie wypłaty wynagrodzenia – jak wyliczyć wynagrodzenie?

W związku z powyższym, jeżeli pracownik otrzyma dwie wypłaty wynagrodzenia w jednym miesiącu (za miesiąc poprzedni oraz za miesiąc bieżący), to wypłaty te są jego przychodem ze stosunku pracy, który uzyskał w ciągu jednego miesiąca. Pracodawca przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy może odliczyć tylko jedne miesięczne koszty uzyskania przychodu i jedną miesięczną kwotę zmniejszającą podatek. W konsekwencji, przy wypłacie drugiego wynagrodzenia (ostatniego dnia miesiąca) w jednym miesiącu zaliczka na podatek dochodowy będzie wyższa, niż gdyby wypłata nastąpiła w miesiącu kolejnym. Zaliczka na podatek dochodowy jest pokrywana z wynagrodzenia pracownika, stąd różnica w wysokości otrzymanego wynagrodzenia.

Obliczając zaliczkę na podatek w danym miesiącu należy tylko raz uwzględnić koszty uzyskania przychodu i kwotę wolną od podatku.

Przykład 1.

Wynagrodzenie pani Janiny miesięcznie wynosi 4500 zł brutto. Za lipiec wynagrodzenie wypłacane było w terminie 10 sierpnia, natomiast za sierpień wynagrodzenie otrzymała 31 sierpnia. Złożyła ona pracodawcy deklarację PIT-2 i korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.

1. Wyliczenie wynagrodzenia za lipiec

 • Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne – 4500,00 zł
 • Składki finansowane przez pracownika 13,71% – 616,95 zł
 • Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3883,05 zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne
  • 9% – 349,47 zł
  • 7,75% – 300,94 zł
 • Podstawa opodatkowania: 4500 zł – 616,95 – 300 = 3583,05 (w zaokrągleniu 3583 zł)
 • Zaliczka na podatek dochodowy: 3583,00 x 17% – 43,76 – 300,94 = 264,41 (w zaokrągleniu 264,00 zł)
 • Wynagrodzenie do wypłaty za lipiec: 4500 – 616,95 – 349,47 – 264,00 = 3269,58 zł

2. Wyliczenie wynagrodzenia za sierpień (nie uwzględnia się kosztów i ulgi)

 • Podstawa opodatkowania: 4500 zł – 616,95 = 3 883,05 (w zaokrągleniu 3883,00 zł)
 • Zaliczka na podatek dochodowy: 3883,00 x 17% – 300,94 = 359,17 (w zaokrągleniu 359,00 zł)
 • Wynagrodzenie do wypłaty za sierpień: 4500 – 616,95 – 349,47 – 359,00 = 3174,58 zł

Niezastosowanie kosztów oraz ulgi podatkowej znacząco wpłynęło na wyliczenie podatku, dlatego kwota wynagrodzenia za sierpień jest niższa niż wynagrodzenia za lipiec.

Korekta kosztów i kwoty wolnej w rozliczeniu rocznym

Otrzymanie dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu jest niekorzystne dla pracownika, jednak może on „odzyskać” podatek. W sytuacji gdy pracownik świadczy pracę, a pracodawca nieregularnie dokonuje wypłat wynagrodzeń, wówczas w trakcie składania przez pracownika zeznania rocznego istnieje możliwość uwzględnienia przysługujących w ciągu roku kosztów ze stosunku pracy oraz ulgi.

Korekta kosztów i kwoty wolnej od podatku jest możliwa w rozliczeniu rocznym.

Podsumowując, w przypadku dwóch wypłat w danym miesiącu pracodawca przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy może odliczyć tylko jedne miesięczne koszty uzyskania przychodu i pojedynczą kwotę zmniejszającą podatek. Przez to drugie wynagrodzenie do wypłaty jest niższe, jednak w rozliczeniu rocznym pracownik może skorygować kwotę wolną i koszty.