Poradnik Pracownika

Premia uznaniowa - zasady jej przyznawania

Jakie wymagania i zasady pracodawca może zarządzić przy przyznawaniu premii uznaniowej?

 Karolina, Radomsko

 

Dodatkowe wynagradzanie pracowników jest dobrowolnym prawem pracodawcy i nie musi ono stanowić fakultatywnego składnika wynagrodzenia.

Premia uznaniowa a premia roszczeniowa

W przypadku premii pracodawca określa, czy ma ona charakter uznaniowy czy roszczeniowy.

Premia uznaniowa w całości zależy od woli  pracodawcy. Pracownik może domagać się wypłacenia premii uznaniowej, dopiero w momencie, kiedy pracodawca przyznał mu taką formę dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku premii uznaniowej pracodawca nie powinien określać warunków jej uzyskania, ponieważ premia uznaniowa nabiera wtedy charakteru premii roszczeniowej.

Premią o charakterze roszczeniowym jest premia regulaminowa. Pracodawca określa w regulaminie wynagrodzenia lub układzie zbiorowym w przypadku zatrudnienia więcej niż 20 pracowników jakie przesłanki muszą być spełnione, aby uzyskać premię regulaminową.

Premia uznaniowa - gdzie powinny znaleźć się zapisy dotyczące jej przyznawania?

Pracodawca, zatrudniający mniej niż 20 pracowników, powinien określić zasady premiowania indywidualnie, w umowach o pracę lub wprowadzić regulamin premiowania.

Pracodawca określa również częstotliwość wypłacania tego składnika wynagrodzenia. Może to być premia uznaniowa np. miesięczna, kwartalna czy roczna. Pracownik, który spełni warunki określone w przepisach płacowych, ma pełne prawo do otrzymania premii.

 

Ważne!

Pracownik nie musi wyrazić zgody na przyznanie mu premii uznaniowej nawet w przypadku, gdy spełni przesłanki do jej wypłaty.

 

Tworząc regulamin premiowania, pracodawca powinien jednoznacznie określić:

  • warunki, które pracownik musi spełnić w celu otrzymania premii,
  • okoliczności powodujące utratę prawa do premii, np. nieterminowe wykonywanie zadań.

Na podstawie tego regulaminu pracownik, który spełnił warunki, może domagać się wypłacenia premii, nawet występując na drogę sądową.