Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Staż czy praktyka – co wybrać?

Osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową zastanawiają się, w jaki sposób mogą zdobyć doświadczenie. Pierwszą nasuwającą się w tym przypadku myślą jest odbycie stażu lub praktyki. Obie te formy różnią się od siebie. Co jest lepsze: staż czy praktyka? Sprawdź!

Czym jest staż?

Staż to przyuczenie do zawodu w miejscu pracy pod okiem mentora. Urzędy pracy oferują bezrobotnym płatne staże, które są formą aktywizacji zawodowej dla szukających zatrudnienia i chcących zdobyć kwalifikacje.

Dla kogo jest staż?

Osoba zarejestrowana jako bezrobotna może być skierowana na staż trwający do 6 miesięcy. Natomiast bezrobotny, który nie ukończył 30. roku życia, może zostać skierowany do odbycia stażu przez okres do 12 miesięcy.

Kto organizuje staż?

Staże mogą być organizowane:

 • u pracodawców;
 • u jednoosobowych przedsiębiorców niezatrudniających pracowników;
 • w organizacjach pozarządowych;
 • w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych;
 • u pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkujących i prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostających w ich posiadaniu gospodarstwach rolnych obejmujących obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Jak można otrzymać staż?

Najprostszą drogą jest ubieganie się o skierowanie na staż w powiatowym urzędzie pracy. Można też znaleźć samodzielnie pracodawcę, który podejmie się organizacji miejsca stażu. W tym przypadku wydanie skierowania na staż zależne będzie od posiadania przez urząd pracy odpowiednich środków finansowych.

Odrzucenie oferty stażu lub przerwanie jego odbywania (z własnej winy) skutkuje pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej.

Czy staż jest płatny?

Stażyście przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Okres pobierania stypendium wlicza się do czasu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych.

Co ważne, w przypadku otrzymania skierowania na staż poza miejscem zamieszkania można ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu lub zwrot kosztów zakwaterowania. Natomiast bezrobotny skierowany na staż i posiadający co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia może ubiegać się o refundację kosztów opieki. Koszty zostaną jednak zwrócone pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia nieprzekroczenia miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz udokumentowania poniesionych wydatków.

W przypadku stażu wprowadzono dodatkowy instrument aktywizacji bezrobotnych do 30. roku życia – bon stażowy. Jest to gwarancja skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez kolejne 6 miesięcy. Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania, a jego termin ważności określa starosta. W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

 • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium;
 • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Opinia o stażyście

Istotną korzyścią odbywania stażu jest możliwość otrzymania od przełożonego opinii o stażyście. Opinia taka to dokument, który może przydać się w dalszej karierze zawodowej. Zawiera ocenę współpracy ze stażystą, powinien być sporządzony w sposób obiektywny i profesjonalny, gdyż to zazwyczaj na jego podstawie ustala się warunki zakończenia stażu, a także możliwość ewentualnego zatrudnienia. Nie ma uniwersalnego wzoru opinii, ale powinna się w niej znaleźć informacja na temat:

 • stosunku do pracy;
 • komunikatywności i zdolności interpersonalnych;
 • tempa uczenia się;
 • predyspozycji psychospołecznych;
 • radzenia sobie z powierzonymi zadaniami.

Po zakończeniu stażu wydaje się stażyście pisemną opinię zawierającą informację o zadaniach, jakie realizował, i umiejętnościach praktycznych, jakie uzyskał.

Ponadto uczestnik stażu otrzymuje od starosty zaświadczenie o odbyciu stażu.

Czym jest praktyka?

Praktyki mają na celu praktyczne wprowadzenie do zawodu i dlatego wyróżniamy ich dwa rodzaje:

 • zawodową;
 • studencką.

Praktykę można odbyć u dowolnego pracodawcy, który zgodzi się na przyjęcie praktykanta. Opierają się najczęściej na umowach cywilnoprawnych (zlecenie) i z reguły nie wiążą się z wynagrodzeniem. Celem praktyk jest głównie zapoznanie się z daną branżą lub firmą. W przypadku praktyk grafik jest zwykle elastyczny i układany do oczekiwań obu stron. Dlatego jest to idealne rozwiązanie dla studentów, którzy mogą dostosować sobie harmonogram pod plan zajęć. Niestety zdarza się tak, że praktykanci uważani są za osoby „od brudnej roboty” – przynoszenie kawy, kserowanie i porządkowanie dokumentów. Dlatego przed wybraniem miejsca do odbycia praktyk warto poznać opinie innych.

Referencje czy opinia o praktykancie?

W przypadku praktyk można liczyć na otrzymanie referencji. Jest to nic innego jak opinia na 

temat praktykanta i rodzaj rekomendacji do nowej pracy. Wystawiane są zazwyczaj przez byłego pracodawcę lub bezpośredniego przełożonego, który po zakończeniu współpracy przygotowuje swego rodzaju informację zwrotną, w której zawiera spostrzeżenia na temat praktykanta. Dzięki temu przyszły pracodawca może uzyskać pełniejszy obraz kandydata. Co ważne, jeżeli pracodawca uzna, że praktykant ma potencjał, może również zaoferować mu posadę. Po odbyciu praktyk można zatem zostać zatrudnionym.

Czym różni się praktyka od stażu?

Przyjmuje się, że podjęcie praktyki wymaga ze strony pracodawcy mniej formalności niż staż. Często oznacza jedynie współpracę z praktykantem i podpisanie z nim umowy. W przypadku stażu procedura uzyskania stażysty jest znacznie dłuższa. Korzyści dla stażysty i praktykanta pozostają jednak takie same i jest to przede wszystkim zdobycie doświadczenia oraz ewentualność uzyskania przyszłej współpracy na podstawie umowy o pracę.

Staż oraz praktyka stwarzają doskonałą okazję na zdobycie pierwszego doświadczenia na rynku pracy. Przede wszystkim jest to dodanie dodatkowych informacji w CV, które przybliżają nas do wymarzonego miejsca pracy.