Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wniosek o przywrócenie terminu - darmowy wzór do pobrania

Postępowanie sądowe wymaga udziału dwóch stron – powoda (osoby, która występuje z żądaniem) oraz pozwanego (osoby, przeciwko której żądanie jest kierowane). Zdarzają się jednak przypadki, w których wydanie wyroku może nastąpić wyłącznie po rozpoznaniu żądania powoda i bez udziału pozwanego. Jeżeli w postępowaniu doszło do nieprawidłowości, pozwany może dowiedzieć się o sprawie dopiero od komornika sądowego, który zapuka do jego drzwi, wszczynając egzekucję komorniczą. Wówczas może złożyć wniosek o przywrócenie terminu

Pobierz wniosek o przywrócenie terminu w formacie PDF i DOCX!

Do pobrania:

pdf
Wniosek o przywrócenie terminu.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wniosek o przywrócenie terminu.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Zaskarżenie wyroku wymaga przywrócenia terminu

Najczęstsze sytuacje, w których pozwany nie wie o wydanym przeciwko niemu wyroku, dotyczą błędów w adresie korespondencyjnym. Jeżeli sąd nie dysponuje prawidłowym adresem do doręczeń pozwanego, przekazanie mu korespondencji z sądu bywa bardzo trudne. Czasem przesyłki z sądu trafiają również w niepowołane ręce i ich odbiorcy (na przykład osoby, które mieszkają wraz z pozwanym pod jednym adresem) nie przekazują mu odebranej w jego imieniu korespondencji.

Jeżeli pozwany jest w stanie wykazać, że nie wiedział o wydanym przeciw niemu orzeczeniu, może nadal bronić swoich praw, składając odpowiedni środek odwoławczy. Złożenie apelacji, zażalenia czy sprzeciwu musi być jednakże poprzedzone uzyskaniem zezwolenia sądu na dokonanie tej czynności.

Art. 168 Kodeksu postępowania cywilnego
„1. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.
2. Przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych”

Wniosek o przywrócenie terminu składa się do sądu, przed którym dana czynność miała zostać dokonana. Uchybiony termin może zostać przywrócony tylko wówczas, jeżeli strona nie dopuściła do jego uchybienia ze swojej winy. Jeżeli pozwany wiedział o toczącym się postępowaniu, odbierał korespondencję przesyłaną z sądu i celowo zignorował wydany w sprawie wyrok, wówczas szanse na przywrócenie terminu są bliskie zeru.

Art. 169 Kodeksu postępowania cywilnego
„1. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.
2. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek.
3. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej”.
Wniosek o przywrócenie terminu jest składany w terminie jednego tygodnia od dnia, w którym pozwany dowiedział się o uchybieniu terminu. Wniosek jest składany w formie pisemnej i wymaga uzasadnienia poprzez wykazanie, z jakiego powodu doszło do niezawinionego przez stronę uchybienia terminu. Udowodnienie tej okoliczności może nastąpić na przykład poprzez przedłożenie stosownych dokumentów (np. dokumentów potwierdzających rzeczywisty adres zamieszkania pozwanego) lub zeznań świadków (np. osoby, która odebrała przesyłkę w imieniu pozwanego i mu jej nie przekazała).

Przykład 1.

Jan Kowalski 1 sierpnia 2019 roku otrzymał pismo od komornika sądowego, informujące go o wszczęciu egzekucji celem ściągnięcia należności wynikających z wyroku sądu rejonowego z 1 kwietnia 2019 roku. Jan Kowalski nic nie wiedział o tym wyroku, nie ma żadnych zaległości i jest przekonany, że zaszła pomyłka. Z dokumentów udostępnionych mu przez komornika sądowego wynika, że wyrok dotyczy długu, który Jan Kowalski już dawno temu spłacił. Jan nie wiedział nic o toczącym się postępowaniu, a pisma z sądu były wysyłane pod jego poprzedni adres zamieszkania. Jan musi zaskarżyć wyrok za pomocą apelacji. Aby to uczynić, konieczne jest uzyskanie zezwolenia sądu na złożenie apelacji – Jan musi zatem złożyć wniosek o przywrócenie terminu na złożenie apelacji. Wniosek taki musi zostać złożony w terminie jednego tygodnia od dnia, w którym osoba dowiedziała się o uchybieniu terminu, w tym przypadku od 1 sierpnia 2019 roku (tj. od daty, w której Jan otrzymał pierwsze pismo od komornika). Równocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu Jan musi złożyć do sądu apelację.

Wniosek o przywrócenie terminu musi zostać złożony w terminie jednego tygodnia liczonego od dnia, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu (na przykład od dnia, w którym osoba dowiedziała się o wydanym przeciwko niej orzeczeniu).
Przywrócenie terminu może nastąpić w dowolnym momencie po wydaniu orzeczenia, o ile pozwany dochowa wspomnianego powyżej tygodniowego terminu. Po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych przypadkach (na przykład z uwagi na rozmiar szkody grożącej pozwanemu).

Wniosek o przywrócenie terminu jest składany w formie odrębnego pisma, do którego musi zostać załączony środek odwoławczy (na przykład apelacja). Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie sądów poglądem „do rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia sąd przystępuje dopiero wówczas, gdy strona dopełniła wszystkich wymogów formalnych, od których uzależnione jest nadanie właściwego biegu środkowi zaskarżenia, a jedyną przeszkodą jest uchybienie terminu” (por. orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 13 maja 1999 roku, I ACz 208/99).

Wyjątkowo, jeżeli do doręczenia w ogóle nie doszło, właściwy będzie – zamiast wniosku o przywrócenie terminu – wniosek o doręczenie orzeczenia (np. nakazu zapłaty) pod właściwy adres. W takich przypadkach składanie wniosku o przywrócenie terminu nie jest konieczne.

Jeżeli komornik wszczął egzekucję

Bardzo często pozwany dowiaduje się o wydanym przeciwko niemu orzeczeniu z korespondencji otrzymanej od komornika sądowego. Jeżeli pozwany zareaguje i złoży wniosek o przywrócenie terminu do złożenia apelacji, nie oznacza to automatycznego wstrzymania toczącego się postępowania egzekucyjnego

Art. 172 Kodeksu postępowania cywilnego
„Zgłoszenie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzymuje postępowania w sprawie ani wykonania orzeczenia. Sąd może jednak, stosownie do okoliczności, wstrzymać postępowanie lub wykonanie orzeczenia. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. W razie uwzględnienia wniosku sąd może natychmiast przystąpić do rozpoznania sprawy”.
Z tego względu konieczne jest skierowanie do sądu wniosku o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego, zgodnie z przepisem powołanym powyżej. Dłużnik może kwestionować również zasadność klauzuli wykonalności, składając zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli. Jeżeli wyrok, na podstawie którego egzekucja jest prowadzona, zostanie uchylony, komornik będzie miał obowiązek umorzenia postępowania egzekucyjnego z urzędu. Z uwagi na koszty związane z postępowaniem komorniczym, w każdym przypadku konieczne jest szybkie i sprawne działanie, tak aby możliwie szybko rozwiązać problem związany z niespodziewanym wyrokiem sądowym.