Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Pozew o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia wraz ze wzorem pozwu

Zawierając umowę o pracę, pracownik najczęściej ma nadzieję, że zwiąże się z nowym pracodawcą na dłużej. Stosunek pracy może jednak zakończyć się na różne sposoby, w tym poprzez wypowiedzenie umowy. Jeżeli pracownik nie zgadza się z wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę, może walczyć o swoje prawa. Złożony pozew o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia może pomóc pracownikowi w dojściu jego praw.

Roszczenie o ustalenie chroni interes prawny pracownika

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie pracy, każda ze stron stosunku pracy – zarówno pracownik, jak i pracodawca – może wypowiedzieć umowę o pracę. W takim przypadku umowa zostaje rozwiązana wraz z upływem okresu wypowiedzenia. Długość okresu wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy i czasu jej trwania. 

Wypowiadając umowę o pracę na czas nieokreślony, pracodawca ma obowiązek wskazania w oświadczeniu o wypowiedzeniu realnej przyczyny zakończenia współpracy.

Przyczyna wypowiedzenia musi być konkretna i zrozumiała – nie może wywoływać żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Pracodawca nie może powoływać się na przyczyny inne niż te wskazane w wypowiedzeniu.

Jeżeli pracownik uważa, że wypowiedzenie zostało przez pracodawcę dokonane niesłusznie (np. pracodawca wskazał w nim jako przyczynę rozwiązania umowy notoryczne spóźnienia, podczas gdy pracownik uważa, że prawdziwą przyczyną wypowiedzenia jest jego działalność w zakładowej organizacji związkowej), może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy (pozew o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia). Podstawą tego roszczenia będzie przepis art. 45 § 1 Kodeksu pracy i art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego.

Art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego „Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny”. 

Art. 45 § 1 Kodeksu pracy „W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu”.

Jeżeli umowa pomiędzy stronami uległa już rozwiązaniu, sąd – uznając powództwo – orzeknie o przywróceniu powoda do pracy lub zasądzi na jego rzecz stosowne odszkodowanie.

Jak wnieść pozew o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia?

Pozew o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia wnosi się do sądu rejonowego, do wydziału pracy. 

Pozew o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę jest wolny od opłat sądowych, co oznacza, że składając pozew, powód nie musi uiszczać żadnej opłaty.

W pozwie należy zawrzeć:

 • datę i miejsce dokonania czynności;
 • określenie powoda (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer PESEL);
 • określenie pozwanego (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej, nazwa firmy w przypadku spółki, dane adresowe – informacje te można uzyskać na przykład z umowy o pracę);
 • określenie żądania, tj. wskazanie, czego dokładnie domaga się powód od sądu;
 • uzasadnienie żądania poprzez wykazanie, z jakich przyczyn powód domaga się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne;
 • wymienienie dowodów, które powód chce powołać na poparcie swoich twierdzeń;
 • własnoręczny podpis;
 • listę załączników składanych wraz z pozwem.

Termin na wniesienie pozwu o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia wynosi 21 dni liczonych od dnia doręczenia pisma o wypowiedzeniu umowy.

Pozew może zostać złożony na trzy rozmaite sposoby: 

 • w biurze podawczym sądu;
 • za pomocą przesyłki listowej nadanej na adres sądu;
 • ustnie do protokołu w sądzie.

Po sprawdzeniu wymogów formalnych (np. czy pozew zawiera własnoręczny podpis powoda lub czy poprawnie określono strony sprawy) sąd doręczy odpis pozwu pozwanemu pracodawcy i umożliwi mu ustosunkowanie się do treści dokumentu. Sprawa zostanie rozpoznana na rozprawie, a następnie – po przeprowadzeniu wszystkich dowodów zawnioskowanych przez strony – sąd wyda wyrok. Każdej ze stron przysługuje prawo do wniesienia apelacji. Należy to zrobić w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżony wyrok.

WZÓR 

POZWU O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ

Radomsko, 26 października 2022 r. 

 

Sąd Rejonowy 
w Radomsku
Wydział Pracy
ul. Tysiąclecia 3
97-500 Radomsko

powód: Jan Kowalski, zam. ul. Krótka 1, 97-500 Radomsko, numer PESEL 123456789

pozwany: Adam Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Warsztat Samochodowy Adam Nowak z siedzibą w Radomsku, ul. Długa 1, 97-500 Radomsko

wartość przedmiotu sporu:

POZEW 

O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ

 

Niniejszym, działając w imieniu własnym, wnoszę o:

1) uznanie, że wypowiedzenie umowy o pracę z 1 maja 2017 r. dokonane przez pozwanego 30 sierpnia 2022 r. jest bezskuteczne;

2) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z:

 • mojego przesłuchania;
 • przesłuchania świadka Janiny Iksińskiej, zam. ul. Piękna 5, 97-500 Radomsko;
 • załączonych do niniejszego pozwu dokumentów (umowy o pracę z 1 maja 2017 r. i wypowiedzenia umowy z 30 sierpnia 2022 r.) na okoliczność łączącego strony stosunku pracy, zakresu obowiązków pracowniczych powoda, okoliczności wypowiedzenia umowy o pracę oraz bezskuteczności czynności dokonanej przez pozwanego;

3) zasądzenie od pozwanego na moją rzecz zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych.

Uzasadnienie

W tym miejscu należy wyczerpująco opisać wszystkie okoliczności sprawy, przede wszystkim wskazać, z jakich przyczyn powód uznaje wypowiedzenie za bezskuteczne względem niego. Konieczne jest również wskazanie dowodów, jakie mają zostać przeprowadzone przez sąd w toku procesu celem wykazania konkretnych okoliczności (np. dowód z dokumentu wypowiedzenia na okoliczność dokonania przez pracodawcę wypowiedzenia umowy czy wskazanie świadków, których przesłuchania żąda powód).

Jan Kowalski

/własnoręczny podpis/

Załączniki:

 1. umowa o pracę z 1 maja 2017 r.;
 2. wypowiedzenie umowy z 30 sierpnia 2022 r.;
 3. odpis pozwu wraz z załącznikami