Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Druk ZUS Z-15A - jak wypełnić wniosek aby uzyskać zasiłek opiekuńczy?

Każda osoba zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego, bez względu na to, czy podlega mu dobrowolnie czy obowiązkowo, ma prawo do skorzystania ze zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8 oraz nad dzieckiem chorym do lat 14. W celu otrzymania zasiłku opiekuńczego za czas opieki należy złożyć do ZUS Z-15A.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem ZUS Z-15A

Podstawą do otrzymania wypłaty zasiłku opiekuńczego jest poprawnie uzupełniony i dostarczony do ZUS Z-15A. W pełnej nazwie funkcjonuje on jako „Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem”. W dokumencie należy wykazać zarówno dane osoby ubiegającej się o zasiłek, jak i samego dziecka, nad którym będzie sprawowana opieka, a także osób, które potencjalnie mogą również zaopiekować się dzieckiem.

Wniosek Z-15A uzupełnia odpowiednio pracownik ubiegający się o zasiłek opiekuńczy lub przedsiębiorca sprawujący opiekę nad swoim dzieckiem.

Druk Z-15A - jak wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy z ZUS?

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem dzieli się na kilka sekcji. W pierwszej kolejności wnioskujący o zasiłek powinien wykazać swoje dane osobowe. Na początku należy uzupełnić dane identyfikacyjne: numer PESEL i datę urodzenia lub serię i numer dowodu osobistego (ewentualnie innego dokumentu tożsamości). Następnie uzupełnia się dane personalne: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Podanie numeru telefonu może ułatwić kontakt ZUS z osobą ubiegającą się o zasiłek w przypadku np. pojawienia się błędów we wniosku.

Wniosek Z-15A - dane ubezpieczonego

W kolejnej części należy podać dane płatnika składek, czyli dane pracodawcy. W kolejnych rubrykach należy podać NIP, REGON (PESEL lub dowód osobisty tylko w przypadku kiedy Płatnik nie posiada nr NIP, REGON) oraz nazwę pracodawcy.

Wniosek Z-15A - dane pracodawcy

W celu otrzymania zasiłku opiekuńczego na konto bankowe należy podać numer rachunku bankowego.

 Wniosek Z-15A - rachunek bankowy

Następnie należy wskazać przedział czasowy, w którym planowo będzie się sprawowało opiekę nad dzieckiem, np. „04.05.2024–08.05.2024” lub „od 04.05.2024 do 08.05.2024”. Dodatkowo pracownik powinien podać serię i numer e-ZLA, jeśli będzie sprawował opiekę nad chorym dzieckiem (uzupełnienie danych na temat zwolnienia lekarskiego nie jest obowiązkowe).

Wniosek Z-15A - okres zasiłku

Koniecznym jest, żeby osoba ubiegająca się o zasiłek opiekuńczy wykazała dane osobowe dziecka, nad którym sprawowana będzie opieka. W kolejnej części podaje się numer PESEL lub w przypadku, gdy dziecko takiego nie posiada, numer i serię dowodu osobistego (ewentualnie innego dokumentu tożsamości). Obowiązkowe jest również wykazanie danych osobowych oraz daty urodzenia dziecka. W przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, należy zaznaczyć to we wniosku poprzez wstawienie znaku „X” przy opcji „TAK”

Wniosek Z-15A - dane dziecka

O wypłatę zasiłku można wnioskować, gdy nie ma innego domownika, który mógłby zapewnić opiekę nad dzieckiem. Wyjątek stanowi sytuacja, w której opiekę sprawuje się nad dzieckiem do 2. roku życia – wtedy pomimo występowania innych domowników pracownik może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy.

1. We wniosku należy wskazać, czy jest domownik, który może sprawować opiekę nad dzieckiem, czy też nie poprzez wstawienie znaku „X” przy odpowiedniej opcji. W przypadku, gdy zaznaczy się opcję „TAK”, konieczne jest wskazanie okresu, w jakim dana osoba może zająć się dzieckiem.

2. Jeżeli pracownik pracuje w zmianowym systemie czasu pracy, powinien to zaznaczyć we wniosku, wraz ze wskazaniem godzin pracy, za które ubiega się o zasiłek.

3. W pkt 3 w sekcji „Oświadczam, że” należy wskazać, czy w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem powyżej 14 lat pozostaje się z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

4. W następnym punkcie podaje się informację, czy w danym roku kalendarzowym doszło do zmiany płatnika składek (pracodawcy, który dokonuje zgłoszenia pracownika do ZUS). Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, należy zaznaczyć „X” przy opcji „TAK”, po czym odpowiednio zaznaczyć następne opcje, jeżeli wykorzystywano już dni opieki na dziecko u poprzednich płatników składek.

Wniosek Z-15A - oświadczenia ubezpieczonego

 

W części „Dane drugiego rodzica dziecka (matki lub ojca dziecka)” należy podać dane identyfikacyjne i osobowe rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem i współdzieli z nim gospodarstwo domowe.

Podaje się tu również, czy drugi rodzic pracuje, a jeżeli tak, to czy praca wykonywana jest w systemie zmianowym. W przypadku pracy zmianowej należy wykazać godziny pracy drugiego rodzica, które nachodzą na godziny sprawowania opieki nad dzieckiem przez opiekuna składającego wniosek.

Jeżeli drugi rodzic w trakcie bieżącego roku kalendarzowego pobierał zasiłek opiekuńczy, należy wykazać to we wniosku wraz ze wskazaniem poprzez zaznaczenie znakiem „X”, na rzecz jakiego dziecka pobierany był zasiłek i w jakim wymiarze (liczba dni). 

Wniosek Z-15A - dane drugiego rodzica

Sekcję „Dane Twojego małżonka” uzupełnia się w przypadku, gdy we wspólnym gospodarstwie domowym przebywa małżonek bądź małżonka pracownika ubiegającego się o zasiłek opiekuńczy nie będący/a jednocześnie rodzicem biologicznym dziecka, nad którym będzie sprawowana opieka.

Opiekę nad dzieckiem mogą sprawować również pozostali członkowie rodziny jednocześnie niebędący dzieckiem rodzica czy małżonkiem/małżonką rodzica biologicznego, ale pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym z dzieckiem. Jeżeli taka osoba występuje, należy wykazać ją we wniosku. Wtedy uzupełnia się odpowiednio sekcję 1 bądź 2, w zależności od tego, czy dana osoba opiekowała się w danym roku kalendarzowym dzieckiem, na które obecnie wnioskuje się o zasiłek opiekuńczy, czy sprawowała opiekę nad innym dzieckiem

wniosek Z-15A - dane małżonka

W kolejnej części można wpisać dane innych członków rodziny, którzy w danym roku kalendarzowym otrzymali zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem, którego dotyczy to zgłoszenie. W tej części należy podać dane osobowe członków rodziny i ilość dni zasiłku opiekuńczego, z którego korzystali.

Wniosek Z-15A - członkowie rodziny

W sekcji „Uwagi” można zawrzeć dowolną treść, która może mieć wpływ na okoliczności związane z wypłatą zasiłku opiekuńczego.

W celu potwierdzenia autentyczności dokumentów należy uzupełnić datę ich wypełnienia oraz złożyć oryginalny podpis na wniosku.

wniosek Z-15A - uwagi

Pracownik ma możliwość złożyć wniosek Z-15A drogą elektroniczną poprzez portal ZUS PUE. Może też wysłać dokumenty pocztą do placówki ZUS.