Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy - jak obliczyć?

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo nie tylko do urlopu wypoczynkowego, ale także do innych rodzajów przerwy, w tym do urlopu okolicznościowego. Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy, co do zasady, wylicza się tak, jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, jednak z pewnymi różnicami.

Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy to szczególny rodzaj urlopu udzielany pracownikowi w związku z istotnym wydarzeniem w jego życiu, dotyczącym sytuacji rodzinnej lub osobistej.

Urlop okolicznościowy przysługuje w wymiarze:

 

 • 1 dzień:

  • w razie zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babci lub dziadka pracownika;
  • w razie zgonu i pogrzebu innej osoby, która jest na utrzymaniu lub pod bezpośrednią opieką pracownika;
  • w razie ślubu dziecka pracownika;
 • 2 dni:

  • w razie zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy pracownika;
  • w razie urodzenia się dziecka;
  • w razie ślubu pracownika.

Dni wolne udzielane są w terminie wskazanym przez pracownika na jego wniosek. Jednak czas urlopu musi być przeznaczony na czynności ściśle związane z przyczyną urlopu okolicznościowego, np. złożenie lub odebranie dokumentów z urzędu stanu cywilnego.

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy - podstawowe zasady

Za czas urlopu okolicznościowego pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Ustalając wynagrodzenie za urlop okolicznościowy, stosuje się zasady obowiązujące w § 5 rozporządzenia o wynagrodzeniach.

W pierwszej kolejności należy wyliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy ze stałych składników wynagrodzenia, a dopiero później ze zmiennych:

 • stałe składniki wynagrodzenia - są to składniki określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, m.in. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek stażowy. Te składniki uwzględnia się w wynagrodzeniu za urlop okoliczności w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystania urlopu.
 • zmienne składniki wynagrodzenia - są to składniki określane w zmiennej wysokości. Należą do nich m.in. premie, prowizje i nagrody, a także wynagrodzenie określone akordowo, prowizyjnie czy w stałej stawce godzinowej. Zmienne składniki za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc uwzględniane są jedynie z miesiąca wykorzystania urlopu.

Wyliczając wynagrodzenie za urlop okolicznościowy, w przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego, zmienne składniki wynagrodzenia oblicza się z miesiąca, w którym urlop został wykorzystany.

Obliczając wynagrodzenie za urlop okolicznościowy, nie należy uwzględniać:

 • ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy,
 • wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą,
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy,
 • wynagrodzenia za czas przestoju,
 • jednorazowej lub nieperiodycznej wypłaty za spełnienie określonego zadania lub za określone osiągnięcie,
 • gratyfikacji jubileuszowych,
 • nagrody z zakładowego funduszu nagród,
 • dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 • należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce finansowej,
 • odprawy emerytalnej lub rentowej lub innej odprawy pieniężnej,
 • wynagrodzenia i odszkodowania w razie rozwiązania stosunku pracy,
 • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego.

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy?

 1. Ustala się stałe składniki wynagrodzenia.
 2. Ustala się zmienne składniki wynagrodzenia z miesiąca wykorzystania urlopu.
 3. Wynagrodzenie ze stałych składników wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu.
 4. Wynagrodzenie ze zmiennych składników wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę faktycznie przepracowanych godzin w danym miesiącu.
 5. Należy zsumować wyliczone wynagrodzenie ze składników stałych i zmiennych.
 6. Zsumowane wynagrodzenie należy pomnożyć przez liczbę godzin wykorzystanego urlopu okolicznościowego.

Przykład 1.

Pracownik jest wynagradzany w stałej stawce miesięcznej 4 000,00 zł brutto. Dodatkowo otrzymuje premie regulaminowe. 29 i 30 czerwca 2023 r. pracownik wykorzystał urlop okolicznościowy. W czerwcu została mu wypłacona również premia regulaminowa w wysokości 500,00 zł. Pracownik w czerwcu przepracował 152 godziny.

 1. Wynagrodzenie stałe wynosi 4 000,00 zł
 2. Wynagrodzenie zmienne wypłacone w miesiącu wykorzystania urlopu wynosi 500,00 zł
 3. Wynagrodzenie stałe należy podzielić przez liczbę godzin do przepracowania w czerwcu - 4 000,00 zł : 168 godz.= 23,81 zł/godz.
 4. Wynagrodzenie zmienne należy podzielić przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych w czerwcu - 500,00 zł : 152 godz. = 3,29 zł/godz.
 5. Wynagrodzenie stałe i zmienne za godzinę należy zsumować - 23,81 zł/godz. + 3,29 zł/godz. = 27,10 zł/godz.
 6. Zsumowane wynagrodzenie należy pomnożyć przez liczbę godzin wykorzystanego urlopu - 27,10 zł/godz. x 16 godz. = 433,60 zł

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy wynosi 433,60 zł.

Wylicz kwotę netto - Kalkulator wynagrodzeń

Podsumowując, za czas przebywania na urlopie okolicznościowym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenie to wylicza się podobnie do wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z jedną tylko różnicą. Zmienne składniki wynagrodzenia oblicza się z miesiąca, w którym urlop został wykorzystany.