Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Staż urlopowy a niedostarczenie potwierdzających go dokumentów

W obecnym zakładzie pracy jestem zatrudniona od czerwca ubiegłego roku. Na początku roku otrzymałam informację o zaległym urlopie. Okazało się, że pracodawca naliczył mi urlop proporcjonalny od wymiaru wynoszącego 20 dni. Uargumentował to brakiem dokumentów potwierdzających mój 10-letni staż urlopowy uprawniający do wyższego wymiaru urlopu. Czy takie postępowanie jest poprawne?

Monika, Zgierz

 

Pracodawca ma prawo do ustalenia niższego wymiaru urlopu, jeżeli pracownik nie udokumentuje odpowiedniego stażu pracy. To w gestii osoby zatrudnionej jest potwierdzenie stażu uprawniającego do wyższego wymiaru urlopu.

Staż urlopowy a wymiar urlopu wypoczynkowego

Wymiar urlopu wypoczynkowego uzależniony jest właśnie od stażu urlopowego. Pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wysokości:

 • 26 dni - gdy ma przepracowanych co najmniej 10 lat,
 • 20 dni - jeśli staż jest krótszy niż 10 lat.

W roku, w którym pracownik uzyskuje 10-letni staż urlopowy, pracodawca ma obowiązek udzielić mu tzw. urlopu uzupełniającego. Czyli w roku przekroczenia odpowiedniego stażu urlopowego pracownik ma prawo do 26 dni urlopu.

Dokumentacja potwierdzająca staż urlopowy

Aby pracodawca mógł przyznać pracownikowi urlop w wyższym wymiarze, zatrudniony powinien udowodnić, że posiada wymagany staż urlopowy uprawniający go do urlopu w wyższym wymiarze.  W tym celu musi przedstawić:

 • świadectwa pracy,
 • świadectwa ukończenia szkoły,
 • inne dokumenty stwierdzające okresy zaliczane do stażu pracy.

Okresy wliczające się do stażu urlopowego

Staż urlopowy ustalany jest na podstawie przepisów podanych w Kodeksie pracy. Wylicza się go poprzez zsumowanie wszystkich okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz pozostałych okresów podlegających zaliczeniu do stażu urlopowego.

Kiedy pozostaje się jednocześnie w dwóch lub więcej stosunkach pracy, wliczeniu do stażu urlopowego podlega okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Wśród okresów wliczających się do stażu urlopowego wymienia się:
 • okresy zatrudnienia u obecnego oraz byłych pracodawców,
 • okresy nauki,
 • okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 • czynną służbę wojskową,
 • wykonywanie pracy nakładczej,
 • zatrudnienie u pracodawców zagranicznych,
 • prowadzenie gospodarstwa rolnego lub wykonywanie pracy w gospodarstwie małżonka,
 • okres urlopu wychowawczego,
 • urlop bezpłatny, udzielony na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy,
 • okres, za który przyznano pracownikowi odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia.

Trzeba tu również zaznaczyć, że do stażu urlopowego nie zalicza się okresów zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych oraz okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Staż urlopowy a okres nauki

Jak już zostało wspomniane powyżej, ustalając staż urlopowy, należy wziąć pod uwagę okresy nauki. Jest to bardzo korzystne dla pracownika, ponieważ stanowią one dużą część stażu urlopowego. Mianowicie:

 • 3 lata przysługuje za ukończenie zasadniczej lub równorzędnej szkoły zawodowej,
 • 4 lata za ukończenie średniej szkoły ogólnokształcącej,
 • 5 lat za ukończenie średniej szkoły zawodowej (także dla absolwentów zasadniczych lub równorzędnych szkół zawodowych),
 • 6 lat za ukończenie szkoły policealnej,
 • 8 lat za ukończenie szkoły wyższej.

Istotne jest to, że okresy nauki nie podlegają sumowaniu. Wybiera się okres korzystniejszy dla pracownika. Tak samo w przypadku łączenia nauki z pracą na etat - należy przyjąć tylko jeden z tych okresów.