Urlop wypoczynkowy jest przywilejem dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Powinien być przeznaczony na odpoczynek i regenerację sił. Żaden pracownik nie może się go zrzec. Czy praca na część etatu powoduje, że urlop ma inny wymiar niż standardowy? Jak policzyć wymiar urlopu dla niepełnoetatowca? Odpowiemy w artykule.

Praca na część etatu a wymiar urlopu wypoczynkowego

Żaden pracownik nie może być pozbawiony prawa do urlopu. Przy ustalaniu wymiaru urlopu nie ma znaczenia wysokość wynagrodzenia, stanowisko czy staż pracy w danej firmie. Wymiar urlopu zależy bowiem od:

  • łącznego stażu pracy - czy wynosi więcej niż 10 lat, czy może mniej
  • wykształcenia - według przepisów zdobyte wykształcenie wlicza się do stażu urlopowego. Lata stażu za naukę określa art. 155 Kodeksu pracy

 

Ważne!

W przypadku liczenia wymiaru etatu należy zwrócić uwagę, czy okresy pracy i nauki pokrywają się. Jeżeli tak jest, należy przyjąć okres, który będzie korzystniejszy dla pracownika.

 

Jeśli łączny staż urlopowy jest krótszy niż 10 lat wtedy pracownik może skorzystać z 20 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Natomiast jeżeli staż wynosi minimum 10 lat - wymiar wynosi 26 dni.

Urlop wypoczynkowy, w sytuacji kiedy wykonywana jest praca na część etatu, przelicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Przy czym należy pamiętać, że urlop podaje się w wymiarze godzinowym, a 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

 

Ważne!

Po wyliczeniu wymiaru urlopu, pracodawca zawsze powinien zaokrąglić wynik w górę do pełnego dnia, o czym mówi art. 1553 § 1 Kodeksu pracy.

 

Przykład 1.

Józef Kowalski zatrudniony jest na ¼ etatu. Łączny staż urlopowy przekracza 10 lat, czyli wymiar urlopu wynosi 26 dni.

Wymiar urlopu za cały rok przy zatrudnieniu na ¼ etatu wynosi:

26 dni x ¼ etatu = 6,5 dnia - w zaokrągleniu 7 dni

7 dni x 8 godzin = 56 godzin

Praca na część etatu - zatrudnienie w ciągu roku a wymiar urlopu

Przy zatrudnieniu w ciągu roku wymiar urlopu dla pracownika liczy się proporcjonalnie. Osoba, która podejmuje pracę w trakcie roku kalendarzowego, prawo do urlopu nabywa z góry, proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.

W sytuacji zatrudnienia w trakcie miesiąca, pracodawca ma obowiązek przyznania urlopu za miesiąc, w którym pracownik rozpoczął pracę, nawet gdy przepracował tylko jeden dzień. Wynika to z art. 1552a § 2 Kodeksu pracy, który mówi że niepełny miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

Jeśli pracownik przed ustaniem zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze, to wykorzystany urlop uwzględnia się przy wyliczeniu urlopu proporcjonalnego. Należy pamiętać, iż w razie zmiany pracy urlop nie powinien przekroczyć odpowiednio 20 lub 26 dni.

 

Ważne!

Inaczej wygląda to w przypadku pierwszej pracy. Wtedy bowiem urlop przysługuje po przepracowaniu pełnego miesiąca w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu. Istotne jest, że tutaj pracodawca nie ma obowiązku zaokrąglania wyniku do pełnych dni. Prawo do urlopu na standardowych zasadach pracownik taki zyskuje od 1 stycznia roku następnego.

 

Przykład 2.

Dariusz Kaczmarek rozpoczął pracę w nowym zakładzie pracy od 29 maja. Określony w umowie wymiar czasu pracy wynosi ¾. Pracę u poprzedniego pracodawcy zakończył 30 kwietnia. Łączny staż urlopowy przekracza 10 lat.

Wymiar urlopu (za rok, w którym rozpoczęto pracę) w przypadku pracy na ¾ etatu obliczyć następująco:

20 dni x ¾ etatu = 15 dni

15 dni / 12 miesięcy x 8 miesięcy (od maja do grudnia) =10 dni

10 dni x 8 godzin = 80 godzin

Praca na część etatu a zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie roku

Czasem zdarzają się sytuacje, gdy praca na część etatu rozpoczynana jest w ciągu roku. Wtedy urlop liczy się proporcjonalnie do wymiaru etatu oraz do okresu, w jakim występowała praca na część etatu.

Przykład 3.

Mariola Śliwka jest zatrudniona na ⅜ etatu. Od 1 października podpisała aneks, który podnosi wymiar czasu pracy do ½ etatu. Wymiar urlopu w ciągu roku to 26 dni.

1. Urlop należny od stycznia do września przy pracy na ⅜ etatu

26 dni x ⅜ etatu = 9,75 w zaokrągleniu 10 dni w ciągu całego roku

10 dni / 12 miesięcy x 9 miesięcy (styczeń - wrzesień) = 7,5 dnia ~ 8 dni

8 dni x 8 godzin = 64 godziny.

2. Wymiar urlopu od października do grudnia dla ½ etatu

26 dni x ½ etatu = 13 dni

13 dni / 12 miesięcy x 3 miesiące (październik - grudzień) = 3,25 ~ 4 dni

4 dni x 8 godzin = 32 godziny.

3. Łączny wymiar urlopu w ciągu roku wynosi:

64 godziny + 32 godzin = 96 godzin.