Poradnik Pracownika

Kara pieniężna za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Po ostatniej kontroli stanu BHP w zakładzie otrzymałem informację, że specjalista ds. BHP wystąpił z wnioskiem do pracodawcy o nałożenie na mnie kary porządkowej. Jaką karę mogę dostać? Czy kara pieniężna za nieprzestrzeganie przepisów BHP jest możliwa?

                                                                                                                                                                        Zygmunt, Słupsk

 

Zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów i zasad BHP pracodawca na wniosek pracownika służb BHP może nałożyć na pracownika tylko jedną z kar: upomnienia, nagany lub karą pieniężną. Zwracam uwagę, że kary porządkowe nie są stopniowane i od pracodawcy zależy, która zostanie zastosowana. Nawet za pierwsze przewinienie może zostać nałożona kara pieniężna.

Zgodnie z  art. 108 § 2 kp za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych można otrzymać karę pieniężną. Warto zaznaczyć, że karę pieniężną pracodawca może nałożyć tylko po wysłuchaniu pracownika.

Po ukaraniu pracownik otrzymuje informację na piśmie, w którym jest wskazany rodzaj i data naruszenia obowiązków. Maksymalny wymiar kary pieniężnej za jedno przekroczenie to wysokość jednodniowego wynagrodzenia. Zaś maksymalna suma kar pieniężnych w miesiącu to dziesiąta część wynagrodzenia, które zostało pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, zaliczki udzielane pracownikowi oraz sumy egzekwowane na należności alimentacyjne lub inne.

Kary pieniężne potrącane są bezpośrednio z wynagrodzenia i nie jest potrzebna zgoda na ich dokonywanie. Środki uzyskane z kar pieniężnych za nieprzestrzeganie zasad BHP powinny być przeznaczone na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.