Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Nagana w pracy – za co możemy ją otrzymać?

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają wiele praw. Głównie wszelkie prawa pracownicze zostały szczegółowo opisane w Kodeksie pracy. Należy jednak pamiętać, że oprócz praw, pracownicy mają wiele obowiązków, które są zobowiązani wykonywać i przestrzegać. Niestety nie wszyscy respektują te wytyczne. Jakie konsekwencje mogą spotkać niezdyscyplinowanych pracowników? Czy czeka ich nagana w pracy?

Jakie kary porządkowe może zastosować pracodawca i w jakich przypadkach?

Niektórzy pracownicy uważają, że pracodawcy nie mogą ich ukarać za przewinienia, ponieważ chroni ich prawo. Są oni w błędzie, ponieważ jak już zostało wspomniane, prawo pracy określa zarówno prawa, jak i obowiązki pracownicze, a w razie ich niedotrzymywania lub łamania wskazuje konsekwencje, które mogą spotkać pracownika. Kodeks pracy w rozdziale 6 - Odpowiedzialność porządkowa pracowników (art. 108-113) wymienia, jakie kary i za jakie przewinienia może zastosować pracodawca.

Wśród nich wyróżnia się:

  • karę upomnienia,
  • karę nagany,

– pracodawca może zastosować w stosunku do pracownika, który nie przestrzega organizacji i porządku procesu pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz przyjętego w zakładzie pracy sposobu potwierdzania przybycia i obecności, a także usprawiedliwiania swojej nieobecności w pracy;

  • karę pieniężną,

– jeśli pracownik  nie będzie przestrzegał przepisów bhp i przeciwpożarowych, opuści pracę bez usprawiedliwienia, stawi się w pracy nietrzeźwy lub będzie spożywał alkohol w pracy.

Jakie warunki musi spełnić pracodawca?

Pracodawca, który chce ukarać swojego pracownika karą nagany, musi to zrobić w określony sposób. Kara musi zostać przedstawiona pracownikowi:

  • w formie pisemnej,
  • nie później niż 14 dni od kiedy pracodawca dowie się o naruszeniu obowiązków przez pracownika,
  • nie później niż 3 miesiące od zaistniałej sytuacji,
  • są to najważniejsze warunki, które muszą zostać spełnione.

Pracodawca nie może nałożyć kary nagany bez uprzedniego wysłuchania pracownika!

Nagana w pracy z wpisem do akt - czy zostanie tam na zawsze?

Jak już zostało wspomniane, nagana w pracy musi zostać nadana w formie pisemnej. Tym samym dokument ten należy przechowywać w aktach osobowych pracownika. Dlatego też często ten rodzaj kary określa się jako “nagana z wpisem do akt”. Nie jest to jednak informacja, która zostaje w aktach pracownika na zawsze. Kodeks pracy w art. 113 wskazuje, że: Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

Czy pracownik może się odwołać od decyzji pracodawcy?

Nawet w sytuacji, kiedy pracodawca skutecznie nałożył na pracownika karę nagany, ten ma prawo się z nią nie zgadzać. W takiej sytuacji ma prawo złożyć u pracodawcy pisemne odwołanie od decyzji nałożenia na niego kary. Odwołanie pracownik musi złożyć w ciągu 7 dni od dnia nałożenia na niego kary. Pracodawca musi odpowiedzieć na wniosek pracownika w ciągu 14 dni od daty otrzymania odwołania. Odrzucenie sprzeciwu pracownika należy uargumentować.

Jeśli pracodawca nie odpowie na odwołanie pracownika, to karę uważa się za niebyłą!
Jeśli pracownik odrzuci odwołanie pracownika, a ten nadal podtrzymuje swoje stanowisko, może skierować sprawę na drogę sądową.