Poradnik Pracownika

Nagana w pracy - za co możemy ją otrzymać?

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają wiele praw. Głównie wszelkie prawa pracownicze zostały szczegółowo opisane w Kodeksie pracy. Należy jednak pamiętać, że oprócz praw, pracownicy mają wiele obowiązków, które są zobowiązani wykonywać i przestrzegać. Niestety nie wszyscy respektują te wytyczne. Jakie konsekwencje mogą spotkać niezdyscyplinowanych pracowników? Czy czeka ich nagana w pracy?

Jakie kary porządkowe może zastosować pracodawca i w jakich przypadkach?

Niektórzy pracownicy uważają, że pracodawcy nie mogą ich ukarać za przewinienia, ponieważ chroni ich prawo. Są oni w błędzie, ponieważ jak już zostało wspomniane, prawo pracy określa zarówno prawa, jak i obowiązki pracownicze, a w razie ich niedotrzymywania lub łamania wskazuje konsekwencje, które mogą spotkać pracownika. Kodeks pracy w rozdziale 6 - Odpowiedzialność porządkowa pracowników (art. 108-113) wymienia, jakie kary i za jakie przewinienia może zastosować pracodawca.

I tak:

  • karę upomnienia,

  • karę nagany,

pracodawca może zastosować w stosunku do pracownika, który nie przestrzega organizacji i porządku procesu pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz przyjętego w zakładzie pracy sposobu potwierdzania przybycia i obecności, a także usprawiedliwiania swojej nieobecności w pracy.

Ponadto może zastosować:

  • karę pieniężną,

jeśli pracownik  nie będzie przestrzegał przepisów bhp i przeciwpożarowych, opuści pracę bez usprawiedliwienia, stawi się w pracy nietrzeźwy lub będzie spożywał alkohol w pracy.

Jakie warunki musi spełnić pracodawca?

Pracodawca, który chce ukarać swojego pracownika karą nagany, musi to zrobić w określony sposób. Kara musi zostać przedstawiona pracownikowi:

  • w formie pisemnej,

  • nie później niż 14 dni od kiedy pracodawca dowie się o naruszeniu obowiązków przez pracownika,

  • nie póżniej niż 3 miesiące od zaistniałej sytuacji,

  • są to najważniejsze warunki, które muszą zostać spełnione.

 

Ważne!

Pracodawca nie może nałożyć kary nagany bez uprzedniego wysłuchania pracownika!

 

Nagana w pracy z wpisem do akt - czy zostanie tam na zawsze?

Jak już zostało wspomniane, nagana w pracy musi zostać nadana w formie pisemnej. Tym samym dokument ten należy przechowywać w aktach osobowych pracownika. Dlatego też często ten rodzaj kary określa się jako “nagana z wpisem do akt”. Nie jest to jednak informacja, która zostaje w aktach pracownika na zawsze. Kodeks pracy w art. 113 wskazuje, że: Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

Czy pracownik może się odwołać od decyzji pracodawcy?

Nawet w sytuacji, kiedy pracodawca skutecznie nałożył na pracownika karę nagany, ten ma prawo się z nią nie zgadzać. W takiej sytuacji ma prawo złożyć u pracodawcy pisemne odwołanie od decyzji nałożenia na niego kary. Odwołanie pracownik musi złożyć w ciągu 7 dni od dnia nałożenia na niego kary. Pracodawca musi odpowiedzieć na wniosek pracownika w ciągu 14 dni od daty otrzymania odwołania. Odrzucenie sprzeciwu pracownika należy uargumentować.

 

Ważne!

Jeśli pracodawca nie odpowie na odwołanie pracownika, to karę uważa się za niebyłą!

 

Jeśli pracownik odrzuci odwołanie pracownika, a ten nadal podtrzymuje swoje stanowisko, może skierować sprawę na drogę sądową.